Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета 

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Основною метою збірника є публікація результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної економіки, управління, фінансів, економіки підприємств, інформаційного забезпечення систем управління, обліку, аналізу й аудиту. 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" пропонує публікації в наступних напрямах:

 • теоретичні аспекти економічного аналізу;
 • економічний аналіз на макро- та мезорівнях;
 • теоретичні та прикладні аспекти аналізу в сфері фінансів;
 • економічний аналіз в діяльності банківських установ;
 • теорія і практика інвестиційного аналізу;
 • економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку інформаційної бази економічного аналізу.

Відкритий доступ

Наслідуючи принцип, що знання є громадським благом, збірник дотримується визначення відкритого доступу BOAI, що надає читачам право читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому збірнику.

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів. 

 

Політика розділів

Економічна теорія та історія економічної думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка та управління національним господарством

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міжнародні економічні відносини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінанси, банківська справа та страхування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аналіз, аудит, облік та оподаткування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент та бізнес-адміністрування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів та здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

2. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

3. У рецензії висвітлюються такі питання:

• відповідність змісту статті заявленій її назві;

• відповідність статті тематичним рубрикам журналу;

• актуальність теми дослідження і наявність у змісті статті елементів новизни;

• доцільність публікації статті з огляду  на наявність інтересу широкого кола читачів;

•  чіткість формулювання мети статті;

• відповідність статті науковому рівню журналу; 

• наявність обґрунтованих висновків і напрямків подальших досліджень;

• недоліки (за наявності вказується, які виправлення і доповнення мають бути внесені автором).

4. До рецензування допускаються лише наукові статті, оформлені згідно з «Вимогами до статей», що виявляється при первинному контролі у редакції. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові з поміткою «Недотримано технічних вимог».

5. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

6. Випускаючий редактор здійснює  кодування статті, присвоюючи їй реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів)).

7. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за темою статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, заявленою в статті. Від імені редакції такому вченому надсилається лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент обирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

8. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму й залежно від результату рецензування обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до друку; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

9. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

10. Термін рецензування та підготовки рекомендацій – впродовж двох тижнів з моменту одержання статті.

11. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

12. Остаточне рішення щодо статті ухвалюється на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор, заступник (-и) головного редактора, випускаючий редактор. Рішення ухвалюється з урахуванням отриманих рецензій.

13. Подальша робота зі статтею, яка рекомендована до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

14. Рішення редакції скеровується авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

15. Доопрацьований варіант статті скеровується на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

16. Редакція не веде дискусій з авторами відхилених статей.

17. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді впродовж 3-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

18. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

 

Періодичність публікації

Редакційна колегія збірника наукових праць "Економічний аналіз" приймає статті до:

 • Випуску № 1 до 15 лютого поточного року.
 • Випуску № 2 до 16 травня поточного року.
 • Випуску № 3 до 20 жовтня поточного року
 • Випуску № 4 до 10 грудня поточного року.

Кожен випуск затверджується Вченою радою університету. 

 

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей збірника представлений на офіційному сайті наукового видання.

Ліцензійна політика сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) та практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це дозволяє вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства. Автори видають ексклюзивну ліцензію на публікацію, за якою вони можуть повторно використовувати свої документи у своїй майбутній друкованій роботі, не вимагаючи попереднього дозволу від видавця збірника.


 

Архівування

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" використовує систему розподіленого архівного зберігання опублікованого матеріалу в численних бібліотеках та інформаційних центрах.

Крім того, всі файли зберігаються в Національній бібліотеці України ім. Вернадського (м. Київ, Україна).

Початковий інформаційний контент ніколи не буде змінений, але може бути анотований або доповнений чітко позначеними помилками, посиланнями і іншими подіями, які відбуваються після первинної публікації.

 

Редакційна політика

Публікуючи статтю у фаховому виданні «Економічний аналіз» автори підтверджують, що:

 • видавець має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надаючи право видавцю збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді;
 • автори погоджуються з політикою даного фахового видання щодо неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляються від претензій до видавця стосовно відкликання статті.

Підстави для відмови в розгляді статті

 • відсутній повний пакет супровідних документів;
 • оформлення статті не відповідає вимогам видання;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
 • матеріал має рекламний характер;
 • порушена в статті проблема втратила актуальність.

 

Етика публікацій

Редакція журналу вживає заходів із забезпечення високих етичних і професійних стандартів публікації («Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing»), дотримання положень, викладених у «Publishing Ethics Resource Kit (PERK) for editors».

Журнал дотримується принципів етики редактора і видавця, рецензента, автора наукової публікації, створених Комітетом з етики публікацій (COPE) (www.publicationethics.org) та представлених у документі «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors» («Норми поведінки та найкраща практика для редакторів»):

Принципи етики редактора й видавця

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю розглянутої роботи.

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути подані з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.

 

Політика про конфлікт інтересів

Рецензенти не повинні притягуватися для розгляду робіт, якщо має місце наявність конфлікту інтересів. За наявності яких-небудь конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих та ін.) учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редакційній колегії. Рецензенти, редактори і члени редколегії журналу - повинні враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій в процесі рецензування і публікації статті і своєчасно повідомляти головного редактора про усі взаємини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Неопубліковані матеріали, наявні в представленій роботі, не можуть використовуватися редакцією у власних розробках без письмової згоди автора.

Автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де вказується інформація відносно потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації.

 

Політика щодо плагіату

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, тобто, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший журнал.

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» користується програмним забезпеченням для  виявлення текстових запозичень в представлених рукописах. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилень на першоджерело відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Плагіат перед публікацією

Редакційна  колегія збірника наукових праць «Економічний аналіз» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлений редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело. Якщо плагіат не менше 30 % - стаття може бути відхилена, а установа / працедавець автора повідомлено.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукопису: якщо менше 30 % плагіату - рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту, а якщо більше 30 % плагіату - рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною  колегією.

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна  колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться із автора. Сторінки, що містить плагіат, буде позначено на кожній сторінці PDF-файлу. Залежно від масштабу плагіату, документ також може бути відкликаний (видалений).

Програмне забезпечення для перевірки на плагіат

Для перевірки на плагіат використовується програмне забезпечення: Plagiarism Detector, AntiPlagiarism.NET, eTXT.

 

Індексування

(Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar)

Find in a library with WorldCat
Windows Live Academic
Open Academic Journals Index