Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Економічний аналіз?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Найпоширеніші запитання:

 • Як подати статтю в збірник (завантаження та опис метаданих статті) (pdf)
 • Як повернути статтю в систему після доопрацювання? (pdf)
 • Як перевірити поточний стан статті? (pdf)

 

Щоб розпочати роботу зі збірником і подати статтю, необхідно виконати наступні кроки:

 1. Зареєструватися на сайті. 
 2. Ретельно заповнити всі поля реєстраційної анкети та обрати роль "Автор".
 3. Після успішної реєстрації зайти в свій аккаунт (Тека користувача).
 4. Перейти за посиланням [Нове подання].
 5. Виконати 5 кроків подання статті до журналу, слідуючи вказівкам.
 

  

Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (дивитись взірець оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word.
 2. Файл із відомостями про автора / авторів (прізвище, ім’я та по батькові, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур) або афілійована установа,  адреса робочої електронної скриньки, номер ORCID та ResearcherID (обов'язково!)), контактний телефон, адреса контактної електронної скриньки,  поштова адреса для пересилання авторського примірника) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки.
 3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі);
 4. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.
 5. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися файлом doc із текстом мовою оригіналу, оформленому відповідно до вимог.


!!!! Подані авторами статті будуть розглядатись лише ПІСЛЯ ПОДАЧІ ПОВНОГО ПАКЕТУ СУПРОВІДН�?Х ДОКУМЕНТІВ !!!!

 Пакет перерахованих вище матеріалів подається на сайті (увійти на сайт як зареєстрований користувач).

Структура статті

1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний). 

2. Автор (автори) (по центру, вказується повне ім’я та прізвище автора, шрифт - жирний). (Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). 

3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур) або афілійована установа, адреса робочої електронної скриньки, номери ORCID та ReseacherID (обов'язково!).

4. Кореспондуючий автор та відомості про нього (прізвище, ім’я, відомості про контактну (робочу) поштову адресу місця роботи або афілійованої установи,  контактний телефон, адреса контактної (робочої) електронної скриньки). 

5.  Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти слів).

6. Структурована анотація (реферат), (із застосуванням безособових конструкцій; містить наступні елементи (напівжирним курсивом з абзацу): тіло анотації обсягом не менше 250 слів (1800 знаків) (необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки).

 Статті, які містять анотації, складені неправильно, не можуть бути опублікованими.

 При написанні анотації слід урахувати наступні положення:

 • тема, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті;  методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і викликає зацікавлення з погляду запропонованої статті;
 • результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;
 • висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;
 • відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме;
 • варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;
 • у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;
 • У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті;
 • текст анотації повинний бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань;
 • положення, що викладаються, повинні логічно випливати одне з одного;
 • скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

7. Бібліографічний опис статті та цифровий ідентифікатор DOI (присвоюється статті після рекомендації до друку) . 

8. Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

9. Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18).

Пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 подаються двома мовами (українською та англійською). 

10. Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (напівжирним курсивом з абзацу):

10.1. Вступ, який містить:

 • загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

10.2. Мети та завдання статті.

10.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

10.4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

11. Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список використаних джерел» (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»  та під заголовком «References» - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA-2010)(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою.

 

 Технічні вимоги до оформлення статті:

 

 • Формат сторінки – А4.
 • У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – не менше 12 друкованих сторінок.
 • Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –10 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад,Таблиця 1. Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства за період 31.12.2017 – 31.12.2018 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
 • При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.
 • Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 Редакція може відхилити статтю, якщо:

 

 • відсутній повний пакет супровідних документів;
 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
 • матеріал має рекламний характер;
 • порушена в статті проблема втратила актуальність.

 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. 

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються.

 

Плата за публікацію (Article Processing Charges)

Вартість публікації становить 60 гривень за 1 сторінку (за умови розміщення статті без надання автору паперового примірника). Кожній статті присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Переклад анотації на англійську мову (до 2 тис. знаків) - 150 грн.

Для отримання паперового примірника автори додатково компенсують витрати за його виготовлення у розмірі 260 грн. 

Паперовий примірник журналу відправляється Новою поштою на адресу, яку вказує автор. Вартість пересилки журналу оплачується автором при отриманні.

Вартість додаткових послуг

 • оформлення (за необхідності) списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 - 7 грн. за одну позицію в переліку.
 • оформлення (за необхідності) списку літератури англійською мовою стилем АРА - 7 грн. за одну позицію в переліку.

За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення у розмірі 260 грн.

  

Стаття проходить процедуру таємного рецензування у термін не більше, ніж 30 днів.

Після підтвердження, що стаття прийнята до друку, повідомляються реквізити для оплати.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Ця стаття раніше не була опублікована, а також не представлена для розгляду і публікації в іншому журналі (або дано пояснення цього в Коментарях для редактора).
 2. Файл відправленної статті представлений в форматі документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.
 3. Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
 4. Текст набраний із полуторним міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 14 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); всі рисунки, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.
 5. Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, що описані в Керівництві для авторів, розташованому на сторінці «Про журнал».
 

Положення про авторські права

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. 

Якщо стаття прийнята до друку в збірнику наукових праць «Економічний аналіз» автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції збірника наукових праць.

Для всіх статей застосовується ліцензія Creative Commons CC BY-NC 4.0, яка дозволяє  розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому науковому виданні.

Завантажити угоду

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує  авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» права на:

 • публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 • переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних наукових робіт.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту збірника) на:
 • персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
 • веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті збірника є обов’язковим.

 

Положення про конфіденційність

Короткий огляд

Конфіденційність авторів важлива, тому редакційною колегією збірника рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Це твердження описує особисті інформаційні практики для  збірника наукових праць «Економічний аналіз», у тому числі, який вид інформації зібраний і відстежується, як інформація використана.

Політика конфіденційності

Користувач може відвідувати сайт збірника наукових праць «Економічний аналіз» без реєстрації або надання особистої інформації.

Користувач також може вказати, щоб сайт збірника відображав особисту інформацію, таку як ім'я і адреса електронної пошти, заповнивши запит або форму зворотного зв'язку.

Форма реєстрації і запиту нашого сайту вимагає, щоб користувачі надали нам особисту інформацію, таку як ім'я, адресу електронної пошти, адресу і номер телефону. Особиста інформація користувача використовується для зв'язку з відвідувачем в міру необхідності. Ця особиста інформація також дозволяє нас повідомляти вам про оновлення розділів сайту журналу. Інформацію зберігається максимально конфіденційною. Збірник наукових праць не продає адреси електронної пошти зареєстрованих користувачів, не ділиться інформацією з рекламодавцем або іншим веб-сайтом.

Безпека персональних даних

Деякі з особистих даних авторів зберігаються в дата-центрі, керованому сторонньою хостинговою компанією. Центр обробки даних, керований сторонньою хостинговою компанією, спеціально розроблений, щоб бути фізично захищеними і допускати тільки уповноважену особу, які за контрактом зобов'язані зберігати усі наші дані в таємниці.

Доступ до баз цих наших клієнтів надається тільки за принципом службової необхідності.

Оновлення персональних даних

Для оновлення яка-небудь інформації, яку ви надали раніше, наприклад, у випадку зміни адреси електронної пошти, автори можуть відновити дані свого облікового запису в Інтернеті на веб-сайті або зв'язавшись із службою клієнтів по e-mail.

Зміни в політиці конфіденційності

Редакційна колегія залишаємо за собою право вносити зміни в цю політику конфіденційності. Будь-які зміни, які внесені в цю політику конфіденційності, будуть розміщені на цій сторінці і, при необхідності, будуть відправлені вам  електронною поштою.