Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери

Vladyslav Valeriyovych Gubin


Анотація


У статті розглянуто, у чому полягає управління машинно-тракторним парком, визначено функціональні підсистеми, які входять до складу системи його інформаційного забезпечення. Наведено процес моделювання управління машинно-тракторним парком, розглянуто етапи. Зроблено висновки щодо результатів використання окресленої моделі інформаційного забезпечення в управлінні формуванням машинно-тракторного парку.


Ключові слова


машинно-тракторний парк; адаптивне управління; потенціал; моніторинг; агротехнічні вимоги; імітаційна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro stymuliuvannia rozvytku vitchyznianoho mashynobuduvannia dlia ahropromyslovoho kompleksu : zakon Ukrainy. (2002). Uriadovyi kurier, 3.

Kotler, F. (1994). Osnovy marketinga. [SPb.: AO «Koruna», AOZT «Litera pljus».

Lahodiienko, V. V. (2005). Shchodo formuvannia tekhnichnoho servisu silskohospodarskykh mashyn i znariad v suchasnykh umovakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 1(29), 53-57.

Lutsenko, O. A. (2002). Vidtvorennia ta modernizatsiia materialno-tekhnichnoho potentsialu APK. Rynkova transformatsiia ekonomiky APK. Kyyiv: IAE, 413- 419.

Marshalok, M. S. (2006). Suchasni tendentsii formuvannia rynkiv ahrarnykh vyrobnychykh resursiv. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 97, 63-66.

Petrov, V. M. (2006). Rozvytok ahrotekhnolohii i tekhnichna polityka u silskomu hospodarstvi. Ekonomika APK, 8, 36-40.

Prokopenko, O. V., Kasianenko, T. V. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia ekolohichno spriamovanym innovatsiinym rozvytkom. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_4/1_2.pdf.

Topikha, I. N. (2005). Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv kurs lektsii. Mykolaiv: Vydavnychyi viddil MDAU.

Frolova, A. V. (2011). Monitorynh ekolohichnoi bezpeky v systemi upravlinnia zabezpechenniam ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii: zbirnyk naukovykh prats. Kherson: PP Vyshemyrskyi V. S., 232-233.

Yazliuk, B. O. (2006). Ekonomichnyi zmist investytsiino–innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ta napriamky yii transformatsii. Nauka moloda, 6, 47-51.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022