Формування еколого-економічного механізму енергозбереження в регіоні

Volodymyr Romanovych Kupchak


Анотація


У статті досліджено особливості формування економічного механізму енергозбереження регіону.  Сформована цільова функція політики енергозбереження. Запропоновано його еколого-економічний механізм.


Ключові слова


енергоефективність; еколого-економічна система; механізм енергозбереження; енергоємність економіки; енергетична безпека країни; паливно-енергетичний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Zablodska, I. V. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia rehionalnoi promyslovoi polityky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. nauk: spets. 08.00.05 «Rozvytok produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika». Donetsk.

Karpov, I. Yu. (2007). Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia». Odesa.

Makarkina, H. V. (2009). Modeliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku industrialnoho rehionu z urakhuvanniam enerhozberihaiuchykh tekhnolohii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. nauk : spets. 08.00.11 «Matematychni metody, modeli ta informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi». Kyyiv.

Mamalyha, V. M. & Orobets, Yu. M. (2003). Aktualni pytannia zakonodavchoi pidtrymky enerhozberezhennia. Yuvileina mizhnarod. konferentsiia «Resursoenerhozberezhennia u rynkovykh vidnosynakh. Kyiv, 74-78.

Yazliuk, B. O. (2011). Stratehichne upravlinnia investytsiino-innovatsiinym biznes-portfelem pidpryiemstva u sferi maloho pidpryiemnytstva. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2 (31), 56 -63.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022