Formation of ecological and economic mechanism of energy saving in the region

Volodymyr Romanovych Kupchak


Abstract


In the article the features of formation of the economic mechanism of energy saving in the region are investigated. The objective function of energy saving policy is formed. Its ecological and economic mechanism is proposed.


Keywords


energy efficiency; ecological and economic system; the mechanism of energy saving; energy intensity of economics; energy security of the country; fuel and energy complex

Full Text:

PDF

References


Zablodska, I. V. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia rehionalnoi promyslovoi polityky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. nauk: spets. 08.00.05 «Rozvytok produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika». Donetsk.

Karpov, I. Yu. (2007). Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia». Odesa.

Makarkina, H. V. (2009). Modeliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku industrialnoho rehionu z urakhuvanniam enerhozberihaiuchykh tekhnolohii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. nauk : spets. 08.00.11 «Matematychni metody, modeli ta informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi». Kyyiv.

Mamalyha, V. M. & Orobets, Yu. M. (2003). Aktualni pytannia zakonodavchoi pidtrymky enerhozberezhennia. Yuvileina mizhnarod. konferentsiia «Resursoenerhozberezhennia u rynkovykh vidnosynakh. Kyiv, 74-78.

Yazliuk, B. O. (2011). Stratehichne upravlinnia investytsiino-innovatsiinym biznes-portfelem pidpryiemstva u sferi maloho pidpryiemnytstva. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2 (31), 56 -63.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023