Components of the model of financial ensuring of the social village sphere

Lyudmyla Oleksandrivna Lazutina


Abstract


The subject of the article is the review of the scientific components of the model of financial providing of social sphere of rural areas. The purpose of the article can be determined as the systematization and substantiation of the main elements of financial models of ensuring of social village sphere. The following methods have been used in the research: a method of analogies, the expert method, method of analysis and synthesis, comparative method of description. A detailed analysis of existing scientific approaches to rural development strategies and its models, the systematization in a single dimension and the suggestions for improvement the component model of the financial provision of the village social sphere are the main results of the article. These results can be used in the process of the formation of rural areas budgets in terms of administrative reform.


Keywords


model of development; social village sphere; local budgets; financial ensuring; self-financing

Full Text:

PDF

References


Vakhovych, I. M., Dorosh V. Yu. & Andriiuk M. V. (2013). Finansove zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii. Ekonomichni nauky, 10(5), 31-37. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(5)__6.pdf.

Karpenko, V. V. (2010). Osoblyvosti zastosuvannia systemnoho pidkhodu pry doslidzhenni kompleksnoho rozvytku silskykh terytorialnykh hromad. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1 (37).

Mistsevi stratehii rozvytku sela. (2014). Retrieved from: http://despro.org.ua/social-projects/mistsevi-strategiyi-rozvytku-sela.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku silskykh terytorii. (2015). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80.

Borshchevskyi, V. V., Prytula, Kh. M., Krupin, V. Ye. & Kulish, I. M. (2011). Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy (na prykladi Karpatskoho rehionu). Lviv.

Radchenko, O. D. (2012). Formuvannia derzhavnoi polityky biudzhetnoi pidtrymky silskykh terytorii. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, 3, 164-168.

Skulysh, Yu. I. (2008). Modeli finansovoho zabezpechennia rozvytku sotsialnoi sfery. Retrieved from: Npndfi_2008_2_5.pdf.

Storonianska, I. & Pelekhatyi, A. (2014). Finansove zabezpechennia rozvytku silskykh terytorialnykh hromad. Lviv: DU «IRD imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy».

Tulush, L. D. (2015). Dokhidna baza silskykh biudzhetiv v umovakh fiskalnoi detsentralizatsii v Ukraini. Ekonomika APK, 3, 39-50.

Chukhno, A. I. (2015). Vyznachennia dzherel finansovo-ekonomichnoho zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii v suchasnykh umovakh. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3897.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku silskykh terytorii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 veresnia 2015 r. # 995-r. (2015).

Site NNTs «IAE». (2015). Retrieved from: http://www.iae.org.ua.

Stoiko, O. Ya. & Dema, D. I. (2014). Finansy. Kyiv: Alerta.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023