The necessity for implementation of a marketing mechanism innovation development in enterprises

Lyudmyla leksandrivna Lomovskykh


Abstract


The article reveals the content of the concept «marketing innovations». The basic principles of the marketing mechanism of innovation development in the enterprises are determined.


Keywords


marketing; innovations; marketing mechanism; marketing of innovations; enterprise

Full Text:

PDF

References


Druker, P. (1994). Yak zabezpechyty uspikh v biznesi: novatorstvo i pidpryiemnytstvo. Kyiv : Ukraina.

Grejson, Dzh. & O'Dell, K. (1991). Amerikanskij menedzhment na poroge XXI veka. Moscow: Jekonomika.

Havrysh, O. A. Krush P. V., Dovhan L. Ye., Pastukhova V. V., Simchenko N. O. & Tkachenko T. P. (2009). Orhanizatsiino-upravlinski mekhanizmy rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti natsionalnoho hospodarstva. Natsionalnyi tekhnichnyi un-t Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi in-t». Kyiv : NTUU «KPI».

Illiashenko, N. S. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Vyd-vo SumDU.

Illiashenko, S. M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: Drukarskyi dim «Papirus».

Kubyshyna, N. S. (2007). Marketynh innovatsiinoho produktu. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 579, 480-485.

Kubyshyna, N. S., Tsapuk O. Yu. (2014). Kontseptualni zasady funktsionuvannia marketynhovoho mekhanizmu vprovadzhennia innovatsiinykh rozrobok. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI, 11, 356-362.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023