Необхідність упровадження маркетингового механізму розвитку інновацій на підприємствах

Lyudmyla leksandrivna Lomovskykh


Анотація


У статті розкрито зміст поняття «маркетинг інновацій» та визначено необхідність упровадження маркетингового механізму розвитку інновацій на підприємствах.


Ключові слова


маркетинг; інновації; маркетинговий механізм; маркетинг інновацій; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Druker, P. (1994). Yak zabezpechyty uspikh v biznesi: novatorstvo i pidpryiemnytstvo. Kyiv : Ukraina.

Grejson, Dzh. & O'Dell, K. (1991). Amerikanskij menedzhment na poroge XXI veka. Moscow: Jekonomika.

Havrysh, O. A. Krush P. V., Dovhan L. Ye., Pastukhova V. V., Simchenko N. O. & Tkachenko T. P. (2009). Orhanizatsiino-upravlinski mekhanizmy rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti natsionalnoho hospodarstva. Natsionalnyi tekhnichnyi un-t Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi in-t». Kyiv : NTUU «KPI».

Illiashenko, N. S. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Vyd-vo SumDU.

Illiashenko, S. M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: Drukarskyi dim «Papirus».

Kubyshyna, N. S. (2007). Marketynh innovatsiinoho produktu. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 579, 480-485.

Kubyshyna, N. S., Tsapuk O. Yu. (2014). Kontseptualni zasady funktsionuvannia marketynhovoho mekhanizmu vprovadzhennia innovatsiinykh rozrobok. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI, 11, 356-362.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022