Inventory as a condition for financial statements compilation

Надія Артемівна Букало


Abstract


Introduction. The article considers the economic concept of "inventory". The paper also contains the determinations of this concept by various domestic and foreign scientists. The changes of the regulatory support of inventory in the modern world are investigated. The differences which were revealed according to the results of the inventory are reflected in the accounting and reporting.

The purpose of the article. The aim of the research is to study the nature, content and role of inventory in business, to investigate the inventory as a tool for compiling and ensuring the reliability of financial reporting.

The method (methodology). In this paper we have used the following methods: the method of comparison, method of analysis, method of synthesis, method of abstraction, theoretical method, method of historical and logical generalization. The dialectical method of investigation has become the methodological basis of the research.

Results. The essence of the economic concept of "inventory" is revealed. It has been grounded the order of the results in the latest accounting and financial reporting. The information on mandatory inventory, timing, scope, grounds in accordance with regulations has been generalized.

The display of inventory results in accounting and tax accounting will become the main point for further research.


Keywords


: inventory; inventory results; financial statements; accounting

Full Text:

PDF

References


Kharlamova, O. V. (2015). Osoblyvosti inventaryzatsiyi dlya tsiley skladannya MSFZ-zvitnosti. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 11, 297-300. Retrieved from: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/65.pdf.

Humenyuk, A. F. & Tseben', R. L. (2014). Oblikovi problemy provedennya inventaryzatsiyi v suchasnykh umovakh. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky, 5, T. 2, 213-216.

Mykhaylovyna, S. O. (2014). Metodolohichni aspekty provedennya inventaryzatsiyi ta vprovadzhennya yiyi rezul'tativ v obliku. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 9(5), 98-102.

Borodina, V. V. (2005). Ynventaryzatsyya v bukhhalterskom uchete. Moscow: Izdatel'skyy dom «Horodets».

Oliynyk, S. (2014). Rol' inventaryzatsiyi v formuvanni dostovirnoyi finansovoyi zvitnosti ta shlyakhy yiyi vdoskonalennya. Ekonomichnyy dyskurs, 2. Retrieved from: http://sophus.at.ua /Zb_KM_05_2014.pdf.

Parkhomenko, V. M. (2012). Inventaryzatsiya – instrument zabezpechennya dostovirnosti finansovoyi zvitnosti. Visnyk podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 43, 20-29.

Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini: zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 r., # 996- XIV. (1999). Retrieved from : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Butynets', F. F. (2000). Teoriya bukhhalters'koho obliku. Zhytomyr: ZhITI.

Derechyn, V. V. & Kizim, M. M. (2006). Teoriya bukhhalters'koho obliku. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury.

Polozhennya pro inventaryzatsiyu aktyviv ta zobov"yazan', zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 02.09.2014 r. # 879. (2014). Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

Berezovs'ka, I. (2015). Inventaryzatsiya: 10 obovyazkovykh vypadkiv yiyi provedennya. Vse pro bukhhalters'kyy oblik, 100, 4-7.

Pro zatverdzhennya Poryadku podannya finansovoyi zvitnosti, zatverdzhene nakazom Minfinu vid 28 lyutoho 2000 r. N 419. (2000). Retrieved from : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.

Shelenko, D. I. (2015). Osoblyvosti provedennya inventaryzatsiyi na pidpryyemstvi. Stalyy rozvytok ekonomiky, 1 [26], 175-179.

Khropun, L. & Hrakovs'kyy, Yu. (2015). Inventaryzatsiya: bukhhalters'kyy ta podatkovyy oblik. Visnyk podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 44. Retrieved from : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9112.

Oliynyk, T. O. (2010). Inventaryzatsiya zapasiv. Bukhhalteriya, 3, 116-119.

Shnurko, A. M. & Brazhko, M. O. (n.d.). Osoblyvosti provedennya inventaryzatsiyi na pidpryyemstvi. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/konfer37/738.pdf.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023