Integration approach to the research of institutional mechanism of enterprise development

Вікторія Іванівна Кифяк


Abstract


The basic methodological positions of synergistic, systemic, institutional and evolutionary approaches to assessing of the institutional mechanism of entrepreneurship are determined in the article. The problems of its application are characterized. It has led to the complexity of the application of these approaches. The objective necessity of application the approach of combined several areas of research of the institutional mechanism and types of analyzes are justified. It could characterize the qualitative and quantitative aspects of the institutional mechanism for business development in Ukraine.

Integration approach to the research of institutional mechanism of enterprise development necessitates the use of non-traditional scientific methodology of analysis. The essence of it is to use different types of tests for the diagnosis of complex enterprise development. Сonsidering the complicated nature of the institutional environment, we propose to apply multi-level system diagnostics for study the institutional mechanism of development of business: at the macro level – a study on the state level; at the mezo level – at the level of the region and sector; at the micro level – level of entities. The use of different types of analysis tools will determine the main institutional pitfalls of business environment at national, regional, sectoral and subjective levels.


Keywords


institutional mechanism; business development; integration approach; institutions; institutional environment; institutional support entrepreneurship

Full Text:

PDF

References


Alchian, A. (1958). Private Property and the Relative Cost of Tenure. Public Stake in Union Power, Bradley.

Veblen, T. (1984). Teorija prazdnogo klasa [Theory of the Leisure Class]. Moscow : Progress.

Hamilton, W. (1932). Institution. Encyclopedia of the Social Sciences, N.-Y.,vol. VIII, рр. 84.

Nort, D. (1997). Instituty, institucional'nye izmenenija i funkcionirovanie jekonomiki, [Institutes, institutional changes and economy functioning]. Moscow : Fond jekonomicheskoj knigi Nachala.

Polterovich, V. Stratigii modernizacii, intituty i koalicii [Modernization strategy, Institutes and coalition]. Retrieved from: http://www.institutiones.com/strategies.

Uil'jamson, O. (1996). Jekonomicheskie instituty kapitalizma. Firmy, rynki, otnoshencheskaja kontraktacija [Economic Institutions of Capitalism. Firms, markets, relational of contracting].SPb., Lenizdat.

Hodgson, J. M. (1998). Economics and institutions. In A Manifesto for Modern Institutional Economics. Cambridge and Philadelphia, Polity Press and University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Arkhiiereiev, S. I. (2003). Transaktsijnyj sektor ekonomiky Ukrainy [Transactional sector of Ukraine]. KhV NISD, Harkiv, Ukraine.

Hrytsenko, A. A. (2005). Ynstytutsyonal'naia arkhytektonyka: ob'ekt, teoryia y metodolohyia [Institutional architectonic: the object, the theory and methodology], Postsovetskyj ynstytutsyonalyzm. Donetsk : Kashtan.

Dement'ev, V. (2003). Vlast' : jekonomicheskij analiz. Osnovy jekonomicheskoj teorii vlasti [Power: An Economic Analysis. Basic economic theory of power]. Doneck : Kashtan.

Lopatyns'kyj, Yu. M. (2005). Synerhetychni skladovi instytutsional'noi transformatsii ahrarnoi systemy [Synergistic components of the institutional transformation of agricultural systems]. Chernivtsi : Ruta.

Liashenko, V. Y. (2006). Rehulyrovanye razvytyia ekonomycheskykh system: teoryia, rezhymy, ynstytuty [Regulation of development of economic systems: theory, regimes, institutions]. Donetsk : YEP NAN Ukrayny.

Malik, M. J. and Shpykuliak, O. G. (2010). Instytutsionalizatsiia ahrarnoho pidpryiemnytstva: transformatsiia ta efektyvnist' [The institutionalization of the agricultural business, transformation and efficiency]. Ekonomika APК, 7, 132-139.

Moroz, O. O. (2006). Instytutsial'na systema ahrarnoi ekonomiky Ukrainy [Institutional System of Agricultural Economics Ukraine]. Vinnytsia : UNIVERSUM.

Prokopa, I. (2007). Sil's'ki terytorii Ukrainy: doslidzhennia i rehuliuvannia rozvytku [Rural areas in Ukraine: research and development regulation]. Ekonomika Ukrainy, 6, 50–59.

Pruts'ka, O. O. (2003). Faktor vlady v ekonomitsi [Factor of power in the economy]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2, 126-129.

Shpykuliak, O. H. (2010). Instytutsional'ne zabezpechennia rozvytku ta rehuliuvannia ahrarnoho rynku: analitychna otsinka [Institutional ensure of development and regulation of the agricultural market: analytical assessment], Ekonomika APK, 4, 150–157.

Kyryliuk, Ye. M. and Proschalkina, A. M. (2011). Metodolohiia doslidzhennia protsesiv transformatsii ekonomichnykh system u suchasnykh teoriiakh [Methodology of research of the transformation of economic systems in modern theories]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, 172-179.

Hurnak, O. V. (2011). Osoblyvosti evoliutsijnoho pidkhodu do doslidzhennia ekonomichnykh system [Features of evolutionary approach to the study of economic systems]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, 32-34.

Luksha, P. O. (2009). Samovosproizvodstvo v jevoljucionnoj jekonomike [Self-reproduction in the evolutionary economics]. SPb : Aletejja.

Savchuk, V. S., Zajtsev, Yu. K. and Malyj, I. J. (2006). Transformatsijna ekonomika [Transformational Economy]. Kyiv : KNEU.

Govra, D. (1999). Social'nye instituty [Social institutions]. Region, Jekonomika, politika, ideologija, 1, 14-18.

Chernets'kyj, Yu. (2004). Suchasnyj sotsiolohichnyj instytutsionalizm i “nova ekonomichna sotsiolohiia” iak napriamy doslidzhennia problem ekonomiky [Modern sociological institutionalism and “new economic sociology” as areas of research economic issues]. Ekonomika Ukrainy, 5, 62-68.

Indeks investytsiynoyi pryvablyvosti Ukrayiny (2015). Retrieved from : www.eba.com.ua.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023