The place and role of agrarian education in the knowledge economy formation

Людмила Юріївна Мельник


Abstract


Introduction. In modern society, which is indeed a transition state from industrial to post-industrial one, the efficient functioning of the economy requires highly skilled specialists. Modern problems of economic development are connected with the highest priority to the processes of producing new knowledge that can ensure social and economic progress of the Ukrainian society. The knowledge economy involves the creation of a brand – new type of specialists with higher education and rethinking of scientific and educational paradigm of higher education. Knowledge and skills which have been obtained during training are the basis of intellectual potential of society, which is a determining factor in the formation of knowledge economy.

Goal. Determination of the place and role of agricultural education in the development of the knowledge economy and generalization of their main results have become the aim of the article. 

Results.The concept of education is considered. It is established that the basic principles of development of higher agricultural education in the transition to the knowledge economy should be the following ones: accessibility, quality, continuity and innovation. The analysis of activity of higher educational establishments of Ukraine is carried out. The features and characteristics of continuous education, as well as the main reasons for the need of modernization of education in conditions of formation of knowledge economy are shown in this research.


Keywords


education; agricultural education; continuous education; knowledge economy; knowledge; information

Full Text:

PDF

References


Reznichenko, K. G. (2011). Mistse i znachennya osviti v rozbudovi ekonomiki znan [Place and importance of education in the development of the knowledge economy]. Investitsiyi: praktika ta dosvid – Investments: practice and experience, 2, 45-49 [in Ukraine].

Borodina, O. M., Rinkovska, O. V. (2011). Sotsioekonomichni orientiri u formuvannya novitnoyi sistemi znan v agroprodovolchiy sistemi Ukrayini [Socio-economic benchmarks in the formation of new knowledge systems in the agro-food system of Ukraine. Ukrayinskiy sotsium – Ukrainian society, 2, 115-125 [in Ukraine].

Zachosa, O. V. (2015). Osoblivosti menedzhmentu znan v upravlinni navchalno-naukovo-virobnichih kompleksiv agrarnogo sektoru ekonomiki [Peculiarities of knowledge management in the management of educational-scientific-industrial complexes agricultural sector]. Molodiy vcheniy – Young scientist, 2(17), 84-88 [in Ukraine].

Ryazantseva, V. V. (2015). Innovatsiyniy trend rozvitku osviti v krayini [Innovative trend of education development in the country ]. Problems and perspectives of innovation activity development in Ukraine : VIII international business forum (pp. 208-210). Kiev: Kiyiv. nats. torg.-ekon. un-t.

Goncharova, O. V. (2009). Teoretichni uyavlennya shchodo ponyattya «ekonomika znan» [Theoretical understanding of the concept of "knowledge economy"]. Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya – The theory and practice of public administration, 2(25), 1-7 [in Ukraine].

Tarasova, I. I. (2014). Innovatsiyniy protses u nautsi ta osviti pri formuvanni ekonomiki znan [Innovation in science and education in the formation of the knowledge economy]. Ekonomika APK – Economy of AIC, 2, 76-80 [in Ukraine].

Karpenko, M. M. (2006). Modernizatsiya vishchoyi osviti yak chinnik rozbudovi suspilstva znan v Ukrayini [Modernization of higher education as factor of development of knowledge society in Ukraine]. Strategichni prioriteti – Strategic priorities, 1, 57-63 [in Ukraine].

Fedulova, L. I., Korneeva, T. M. (2009). Derzhavna politika rozbudovi ekonomiki znan: osoblivosti realizatsiyi antikrizovoyi strategiyi [State policy of development of the knowledge economy: features of the implementation of anti-crisis strategy]. Finansi Ukrayini – Finance of Ukraine, 10- 3-17 [in Ukraine].

Osnovni pokazniki diyalnosti vishchih navchalnih zakladiv Ukrayini. Statistichniy byuleten [Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine. Statistical Bulletin]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http:// ukrstat.gov.ua [in Ukraine].

Kuzmin, O. E. (2006). Motivuvannya naukovoyi diyalnosti pratsivnikiv osvitno-naukovoyi sferi yak sub’ektiv innovatsiynogo protsesu [Motivation of scientific activity of employees of educational-scientific sphere in the innovation process]. Menedzher – Manager, 1(35) [in Ukraine].

Buzko, I. (2007). Rozvitok rinku osvitnih poslug v Ukrayini v emovah globalizatsiyi [Development of the market of educational services in Ukraine in amoah of globalization]. Ekonomist – Economist, 3,21-29 [in Ukraine].

Semiv, L. K. (2009). Vpliv vishchoyi osviti na formuvannya lyudskogo kapitalu v umovah perehodu do ekonomiki znan [Impact of higher education on the formation of human capital in the transition to the knowledge economy]. Regionalna ekonomika – Regional economy, 1, 15-26 [in Ukraine].

Seydametova, Z. S., Temnenko V. A. (2010). Faktory, vliyayushchie na IT-obrazovanie: rynok truda, obrazovatelnye standarty, yazyki programmirovaniya [Factors influencing IT-education: labor market, educational standards, programming languages]. Inzheneriya programnogo zabezpechennya – Software engineering, 1, 62-70 [in Ukraine].

Trius, Yu. V (2013). Suchasni pedagogichni tehnologiyi v osviti [Modern pedagogical technologies in education]. X Interuniversity school-seminar "Innovative technologies of learning in higher education". – Kharkiv [in Ukraine].

Malik, E. O. (2014). Finansuvannya vishchoyi osviti: suchasni tendentsiyi ta zarubizhniy dosvid [Financing higher education: current trends and international experience]. Efektivna ekonomika – Efficient economy, 8, 12-18 [in Ukraine].


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023