Economic analysis functions in the condition of investment and innovation development of economy

Yaroslav Oleksiyovych Izmaylov


Abstract


Introduction. The results of the economic analysis make it possible to diagnose and monitor trends in order to improve quantitative and qualitative parameters of economic activity. Analytical calculations can help actively influence the processes of economic entity, while mobilizing potential reserves of profitability increase and return on invested capital. They have also become the base for making economically grounded investment and innovation and management decisions. Theoretical aspects of economic analysis, including the functions and tasks in terms of investment and innovation development of economy, should be improved.

Purpose. The article aims to analysecritically the existing functions of economic analysis according to its essence and classification, and to create and justify new list of functions and tasks of economic analysis that meet the conditions of investment and innovation model of economic development.

The method (methodology). In the course of the research the following methods have been used: dialectical method, method of synthesis, method of comparison, method of system analysis, method of business activity monitoring, graphics method and others.

Results. It has been proved that the functions and tasks of economic analysis in terms of investment and innovation model of economic development should be improved. It has been carried out the critical analysis of the views of leading scientists and analysts about the nature and classification of the functions of economic analysis. It has been proposed and justified their new composition that meets the conditions of investment and innovation model of economic development.  Nine major functions have been determined: information and analytical, management, monitoring, estimation, diagnostics, research, defense, scientific and cognitive and predictive. It has been formulated and justified the task of analysis of investment and innovation development of the company through the prism of management subsystems.  Its place in the economic management of the company has been decided.


Keywords


investment and innovation development; economic analysis; function analysis; problem analysis; theory of analysis; management subsystem

Full Text:

PDF

References


Bakanov, M. Y. & Sheremet, A. D. (1998). Teoriya ekonomicheskoho analiza. Moscow: Fynansy i statistika.

Bromvych, M. (1996). Analiz ekonomicheskoy effektivnosti kapitalovlozheniy. Moscow: INFRA-M.

Heyets', V. M. (2014). Instytutsiyna obumovlenist' innovatsiynykh protsesiv u promyslovomu rozvytku Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny, 12(637), 4-19.

Dolya, V. T. (2003). Ekonomichnyy analiz: teoriya praktychni metodyky. Kyiv: Kondor.

Butynets, F. F. (2003). Ekonomichnyy analiz. Zhytomyr: Ruta.

Bolyukh, M. A., Burchevs'kyy, V. Z., Horbatok, M. I. (2001). Ekonomichnyy analiz. Kyiv: KNEU.

Zavhorodniy, V. P. & Sopko, V. V. (2000). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku, ekonomichnoho kontrolyu ta analizu. Kyiv: KNEU.

Ivakhnenko, V. M. (2000). Kurs ekonomichnoho analizu. Kyiv: KNEU.

Kovalev, V. V. (2000). Fynansovyy analiz: Upravlenye kapitalom. Vybor investitsiy. Analiz otchetnosti. Moscow: Fynansy i statistika.

Lazaryshyna, I. D. (2005). Ekonomichnyy analiz v Ukrayini: istoriya, metodolohiya, praktyka. Rivne: NUVHP.

Lakhtionova, L. A. & Kyrychenko, N. O. (2008). Funktsiyi ekonomichnoho analizu na mikrorivni. Finansy, oblik i audit, 11, 245-250.

Mel'nyk, V. M. (2003). Osnovy ekonomichnoho analizu: korotkyy teoretyko-metodolohichnyy kurs. Kyiv: Kondor.

Mnykh, Ye. V. (2005). Ekonomichnyy analiz. Kyiv: TsNL.

Savyts'ka, H. V. (2005). Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva. Kyiv: Znannya.

Semynozhenko, V. P. & Heyets', V. M. (2006). Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny. Kharkiv: Konstanta.

Svirko, S. V. & Kuz'mins'kyy, B. Yu. (2015). Derzhavni finansy Ukrayiny: vyznachal'ni vektory, rezul'taty ta problemy rozvytku. Nezalezhnyy auditor, 13 (III), 24-31.

Prokhorov, A. M. (1990). Sovetskyy entsiklopedicheskiy slovar'. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

Sukhorukov, A. I. & Sobkevych, O. V. (2015). Aktyvizatsiya investytsiyno-innovatsiynoyi polityky u promyslovosti – stratehichnyy priorytet natsional'nykh ekonomichnykh interesiv Ukrayiny. Zovnishnya torhivlya: eknomika, finansy, pravo, 3(80), 193-205.

Ozhehov, S. Y., Shvedova, N. Yu. (n.d.). Tolkovyy slovar' russkoho yazyka. Retrieved from: http://ozhegov.info/slovar.

Bierman, H. & Smidt, S. (1993). The Capital Budgeting Decision. Economic Analysis and Financing. New York.

Friedman, M. (2011). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. New York Times Magazine.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023