Interdependence of parameters of the health services enterprises development in Ukraine

Vladyslav Arkadiyovych Shevchenko


Abstract


Introduction.  The development of the sphere of the health services is crucial in formation the social infrastructure of society.  However, the functioning of health services enterprises in terms of transformation of the existing Semashko model due to the market requirements while taking into consideration the significant volume of modern challenges and threats have identified the need to change organizational and economic mechanism of enterprises.  Necessary condition of such transformation grounding is the determination of the functional dependence of quantitative parameters of the health services enterprises idevelopment on the volume of services provided by them, and objectively existing demographic trends.

Purpose.  The goal of the article is to determine the relationship between quantitative characteristics of the provision of medical services to Ukrainians by relevant institutions and their number.

The method (methodology).  The following methods are used in this research: method of correlation and regression analysis (to determine the system of relationships between indicators of health services enterprises, the volume of health services, population) method of adispersion analysis (to confirm the detected patterns), method of construction (to construct the framework of identified dependencies with the lags), method of differential calculus (to determine the optimal number of enterprises in the health services)

Results.  With a high level of reliability it has been proved the existence of functional dependence of the population on the number of health services enterprises and the number of services which they provide.  Thescan of temporal causal relationships between indicators of volume of health services and population of Ukraine with regard to a log has been done.  It has been determined the fact that there is a  significantly exceeded number of outpatient clinics taking into consideration the criteria of zero population growth. 


Keywords


health services; number of outpatient clinics; number of health services; population; reforming of health care sphere

Full Text:

PDF

References


Arkatov, Ya. A. (2015). Shlyakhy reformuvannya systemy okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Adaptatsiya do prava YeS rehulyuvannya ekonomiky Ukrayiny v suchasnykh umovakh, 50-58.

Bayeva, O. V. (2007). Menedzhment u haluzi okhorony zdorov"ya. Kyiv: MAUP.

Demohrafichna ta sotsial'na statystyka: okhorona zdorov"ya. (n.d.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ivanov, Yu. B. & Berezhna, Yu. V. (2014). Osoblyvosti finansovoho zabezpechennya sfery okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3493.

Krychkovs'ka, A. M., Marintsova, N. M., Chervetsova, V. H. Novikov, V. P. (2007). Optymizatsiya metodolohiyi formuvannya derzhavnoyi chastky finansuvannya okhorony zdorov"ya. Farmatsevtychnyy zhurnal, 3, 10-15.

Myts'kevych, T. (n.d.). Reformuvannya systemy okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Tsentr doslidzhen' sotsial'nykh komunikatsiy. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=752:reformuvannya-sistemi-okhoroni-zdorov-ya&catid=8&Itemid=350.

Moskalenko, V. F. (2008). Pryntsypy orhanizatsiyi optymal'noyi modeli systemy okhorony zdorov"ya: ukrayins'kyy kontekst. Kyiv: Knyha plyus.

Pavlyuk, K. V., Stepanova, O. V. (2011). Rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorov"ya. Finansy Ukrayiny, 2, 43-55.

Palytsya, S. V. (2013). Derzhavna polityka ekonomiko-tekhnolohichnoyi klasteryzatsiyi systemy okhorony zdorov"ya Ukrayiny. Ekonomist, 11, 32-37.

Popchenko, T. P. (2012). Reformuvannya sfery okhorony zdorov"ya v Ukrayini: orhanizatsiyne, normatyvno-pravove ta finansovo-ekonomichne zabezpechennya. Kyiv: NISD, 2012. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Zdorovya_Popchenko-2a6db.pdf.

Rekomendatsiyi parlaments'kykh slukhan' na temu «Pro reformu okhorony zdorov"ya v Ukrayini». (2016). Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny # 1338-VIII vid 21.04.2016. Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 21, 450.

Rozhkova, I. V. (2005). Derzhavne rehulyuvannya rozvytku rynkovykh mekhanizmiv u systemi okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, 2. Retrieved from: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2.

Fedulova, L. I. (2014). Naukovo-tekhnolohichnyy rozvytok sfery okhorony zdorov"ya ukrayiny v konteksti intehratsiynykh vyklykiv. Ekonomichnyy chasopys-XXI, 5-6, 37-40.

Shchodo priorytetnykh napryamiv vitchyznyanoyi systemy okhorony zdorov"ya. (n.d.). Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen'. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/480.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ekonomichnyy analiz 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023