Analysis of fixed assets of agricultural enterprises: branch aspect

Olena Volodymyrivna Yehorova, Lyudmyla Oleksandrivna Dorohan'-Pysarenko, Alla Ivanivna Rudych


Abstract


The theoretical and methodological aspects of the analysis of intensity, capacity and efficiency of the fixed assets of agricultural enterprises are investigated in the article. The features of analysis of assets with the consideration of the specifics of their use in agriculture are defined. The recommendations on forming scorecard analysis of fixed assets are formulated.

Introduction. Traditional methods of analysis of fixed assets is focused on generalizing terms of efficiency and pays insufficient attention to the partial indicators of intensity and performance. The latter ones are determined according to certain types and kinds of machinery and equipment and they should consider the peculiarities of their use.

Goal. The study aims to develop a system of analytical indicators to fully characterize the intensity, productivity and efficiency of fixed assets of agricultural enterprises.

Results. The proposed system of performance of analysis of fixed assets includes both known and indicators of rare and copyright advice.

Copyright proposals for consideration of sectoral aspects in the method of analysis of fixed assets of agricultural enterprises:

–         application in the analysis of the ratio of the rate of change of fixed assets of non-production activity with the rate of change of net profit and net income;

–         expediency to additionally determine feasibility of joint performance of fixed assets of the main activity and long-term biological assets;

–         the necessity to carry out analysis with the use of information on off-balance sheet leased equipment;

–         the necessity to use in the method of calculation “it has been received the products” instead of "it has been manufactured the products".


Keywords


fixed assets; analysis; agriculture

Full Text:

PDF

References


Marenych, T. H. & Lutsenko O. A. (2012). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva: Ekonomichni nauky, 127. Retrieved from: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/05.pdf.

Oliynyk, Ye. V. (2015). Upravlinnya osnovnymy zasobamy pidpryyemstva cherez pryzmu klasychnykh ta suchasnykh teoriy. Aktual'ni problemy ekonomiky, 6 (168), 47-53.

Samburs'ka, N. I. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya osnovnymy zasobamy: teoriya i praktyka (na prykladi pidpryyemstv vodoprovidno-kanalizatsiynoho hospodarstva). Poltava: RVV PUET.

Stel'mashchuk, A. M. (2014). Stratehiya rozvytku i pidvyshchennya efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv m"yasopererobnykh pidpryyemstv. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky, 9(1). 173–176.

Stratiychuk, V. M. & Bohats'ka N. M. (2013). Osnovni zasoby ta analiz yikh efektyvnosti v biznes–protsesakh pidpryyemstva. Molodyy vchenyy, 2, 39-42.

Tkachenko, A. M. & Zadnipryanna T. S. (2014). Osoblyvosti vyznachennya pokaznykiv efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv pidpryyemstva. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, 1, 10, 51-55.

Yurchyshena, L. V. & Volynets' S. M. (2011). Analiz efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv na pidpryyemstvi. Efektyvna ekonomika, 8. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=668.

Yermakov, O. Yu. & Nahornyy V. V. (2015). Formuvannya ekonomichno stiykoho vyrobnychoho potentsialu sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv. Kyiv: Komprynt.

Investytsiyna diyal'nist' ahrarnykh pidpryyemstv: instrumenty ta upravlinnya. (2015). Kyiv: KNEU.

Pavlenko, O. P. (2011). Analiz efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv v aharnykh pidpryyemstvakh. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 5, 56-64.

Malyuk, S. O. (2015). Resursy ahrarnoho sektoru ekonomiky ta yikh vykorystannya na pidpryyemstvakh sil's'kykh terytoriy. Mykolayiv: Ilion.

Lupenko, Yu. O., Zakharchuk, O. V., Vynevets'ka, O. V. (2015). Material'no-tekhnichne zabezpechennya sil's'koho hospodarstva Ukrayiny. Kyiv: NNTs IAE.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023