Innovation mechanism of national economy structural transformations

Alla Yuriyivna Vasina


Abstract


The role of innovative mechanism in the formation of the ability to attract the innovative resource into the process of structural transformation of the national economy is substantiated. The factors that determine the feasibility of forming of the innovative mechanism of the national economy structuring on the basis of a network approach are emphasized. The attention is focused on the low innovation activity of the enterprises and their weak initiative to participate in the innovative clusters, which do not promote the progressive tendencies of innovation and structural modernization of the economy. The problems that must be solved primarily in the context of innovation infrastructure in Ukraine are outlined. The attention is paid to the poor orientation of the financial market infrastructure as for funding innovation activity. The necessity to create the institutional conditions for their involvement in the innovation process is analysed. It has been proved the expediency of a targeted approach to the developing and implementing of the innovative mechanism of the national economy structuring through the use of the strategies, programs and projects that contribute to the objectification and systematic presentation of purposes, assets, resources. The conceptual bases of improving of the innovative mechanism of structural modernization of the economy on the basis of definition and coordination of the criteria of the structural and innovation policy are defined.

Keywords


innovation mechanism; innovation economy; innovation activity; economic structure; economic transformations; innovation networks

Full Text:

PDF

References


Novickij, N. A. (2011). Konceptual'nye osnovy vzaimodejstvija investicionno-strukturnoj i innovacionnoj politiki [Conceptual basis of interaction of investment and structural and innovation policy]. Moscow: Institut jekonomiki RAN.

Fedulova, L. I. (2014). Osobennosti scenarija proryvnoj tehnologicheskoj politiki v Ukraine [Peculiarities of scenario of the groundbreaking technological policy in Ukraine]. Retrieved from: http://oaji.net/articles/2014/245 -1394370350.pdf.

The Global Innovation Index 2015. (2015). Retrieved from: https://www.globalinnovationindex.org/content/page/gii-full-report-2015.

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2015 rik. (2016) [Statistical annual report of Ukraine 2015]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, p.209,365,484. Retrieved from: http://vvv.ukrstat.gov.ua.

Priorytety investytsijnoho zabezpechennia strukturnykh reform u promyslovosti Ukrainy. (2014) [Priorities of investment provision of the structural reforms in the industry of Ukraine]. Kyiv, NISD, p. 4-5.

Sukhorukov, A. I. (2012). Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Моdeling and forecasting of the social-economic development of the regions of Ukraine]. Kyiv, NISD. p. 229.

Metodychni rekomendatsii schodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 r. № 1277. (2013). Retrieved from: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag= MetodichniRekomendatsii.

Smorodinskaja, N. V. (2014). Setevye innovacionye jekosistemy i ih rol' v dinamizacii jekonomicheskogo rosta [Network innovation ecosystems and their role in the dynamization of the economic growth]. Innovacii, 7(189), 27.

Mihajlova, O. V. (2013). Seti v politike i gosudarstvennom upravlenii. [Networks in the policy and public management]. Moscow: ID KDU.

Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy, 2015 rik. (2016) [Scientific and innovation activity of Ukraine, 2015.]. Statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, 2016. Retrieved from: http://www.ukrstat. gov.ua.

Kil'kist' innovatsijno aktyvnykh promyslovykh pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diial'nosti u 2014 rotsi. [The number of innovation and active industrial enterprises by the types of economic activity in 2014]. (2014). Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2014 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – p. 313. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua.

Obstezhennia innovatsijnoi diial'nosti v ekonomitsi Ukrainy za period 2012-2014 rokiv (za mizhnarodnoiu metodolohiieiu) [Observation of the innovative activity in the economy of Ukraine within the period 2012-2014 (under the international methodology)]. (2015). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua.

Verhun, V., Strupnyts'kyj, O. (2014). Adaptatsiia mizhnarodnoho mekhanizmu derzhavnoi pidtrymky rozvytku innovatsijnykh klasteriv v Ukraini [Adaptation of the international mechanism of the state support of the innovation clusters development in Ukraine]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, (42).

Dubovyk, V. S. (2009). Formuvannia innovatsijnykh klasteriv iak metodu aktyvizatsii innovatsijnoi diial'nosti v ekonomitsi rehionu [Formation of innovation clusters as a method of activization of innovation activity in the economy of the region]. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream /handle/123456789/5907/17-Dubovyk.pdf?sequence.

Lenchuk, E. B., Vlaskin, G. A. (2010). Klasternyj podhod v strategii innovacionnogo razvitija zarubezhnyh stran [Cluster approach in the strategy of innovation development of the foreign countries]. Retrieved from: http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiya-zarubezhnyx-str.

Sichkarenko, K. O. (2015). Merezheva orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti: naukova dopovid' [Network organization of innovation activity: scientific report]. NAN Ukrainy, DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy". Kyiv, 29.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diial'nist' u 2015 rotsi [Scientific and technological research in 2015]. (2016). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Stan vykonannia derzhavnykh tsil'ovykh prohram u 2015 rotsi [State of fulfillment of the state targeted programs in 2015]. (2016). Retrieved from: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag= DerzhavniTsiloviProgrami.

Pro innovatsijnu diial'nist'. (2002). Zakon Ukrainy [Law of Ukraine on "Innovation activity"]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Derzhavnyj reiestr innovatsijnykh proektiv. (2016). [State register of the innovation projects]. Retrieved from: http://mon.gov.ua/activity/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/innovaczijni-proekti/derzhavnij-reestr-innovaczijnix-proektiv.html.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023