Motivation mechanism for increasing the efficiency of processes of the enterprises activity intellectualization

Iryna Vitaliyivna Lihanenko


Abstract


Introduction. The intellectualization process of the global economy, which is now happening, is considered in the article. In these circumstances, one of the most effective tools to accelerate this process is a motivational mechanism, because it provides the increasing of enterprises efficiency.

Purpose. The aim of the article is to form basic theoretical proposals to improve the efficiency of labour intellectualization processes and areas of their improvement in domestic enterprises through the use of motivational mechanism.

 The method (methodology). The objective of the research is achieved through the use of scientific methods of analysis, such as method of induction and deduction, method of synthesis and comparison, method of complexity, economic and statistical method. The latter consists of a group of such methods as method of comparison, tabular and graphic method. The system approach as for the grounding the processes of intellectualization is the main one. It is also a a major tool for building motivation mechanism for increasing the efficiency of enterprises.

Results. The modern situation of the country in the world economy through such definitions as "motivational mechanism" and "intellectualization" has been investigated. It has been proved that Ukraine does not take a favourable position due to these definitions according to the world motivational standards. Three processes of intellectualization are determined. It has been established the relationship between them. The improvement of the moral and material incentives for staff considering the current social norms and standards of the global economy is determined to be the most important component of a motivational mechanism. 


Keywords


motivational mechanism; economic efficiency; innovation process; intellectualization; enterprise

Full Text:

PDF

References


Shvydanenko, H. O. and Nikolaychuk, O. A. (2016). Napryamy vdoskonalennya motivatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv v uslovyyakh intelektualizatsiyi ekonomiky [Areas of improvement motivate innovation of enterprises in the intellectualization of economy]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 1, 130-135.

Kovalʹsʹka, K. V. and Ovcharenko, T. S. (2015). Osoblyvosti motivuvannya personalu innovatsiynoho pidpryyemstva [Features motivate staff innovation company]. Efektyvna ekonomika, 12, Retrieved from: http://economy.nayka.com.ua/?op =1&z=4631.

Semikina, M. V. and Petina, O. M. (2015). Intelektualʹnyy biznes [Smart business]. Kirovohrad: KNTU.

Bakulina, O. S. (2015). Motyvatsiya personalu silʹsʹkohospodarsʹkykh predpryyatyy v uslovyyakh realyzatsyy yevrointehratsiynykh prioritetiv [Motivation of staff of agricultural enterprises in the implementation of the European priorities]. Dis. PhD Econ. Sciences 08.00.04, Zhytomyr.

Tatomyr, I. L. (2010). Vplyv ekonomiky znanʹ na zminu pidkhodiv do stymulyuvannya Tvorchoyi pratsi [The impact of the knowledge economy to change approaches to stimulate creative work] Materyaly za VI Mizhnar. nauk. prakt. konf. “Novyny na naukovo prohres – 2010” [Materials IX International Scientific and Practical Internet Conference “News on scientific progress – 2010”]. 4, Sofiya: «Byal HRAD-BH» OOD, pp. 48-50. [in Ukrainian].

Kiss, Y. A. (2015). Intelektualizatsiya diyalʹnosti pidpryyemstva: osnovni vyznachennya y Ponyattya [Intellectual enterprise activity: basic definitions and concepts]. Molodyy vchenyy, 3 (1), 72-77.

Suboch, K. P. (2011). Ekonomichnyy Mekhanizm motivatsiyi Tvorchoyi pratsi: sutnistʹ ta skladovi [The economic mechanism of motivation of creative work: the nature and components]. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya «Ekonomika i upravlinnya», 1/24 (63), 214-222.

Zalyubovsʹkyy, O. V. (2013). Intelektualizatsiya diyalnosti personalu pidpryyemstva [Intellectual activity personnel of enterprise]: Materialy dop. 80-yi nauk. stud. konf. “Sotsialʹno-ekonomichni perspektyvy Ukrayiny u 21stolitti” [Materials additional 80 Scientific students Conference “Socio-economic prospects of Ukraine in the XXI century”]. Kyyiv: KNEU. Retrieved from: https://kneu.edu.ua/userfiles/ conf_sep_14/s1/Zalubovska.doc.

Sytnyk, Y. S. (2012). Vplyv intelektualizatsiyi na protses menedzhmentu innovatsiynikh pidpryyemstv [The impact of the process of intellectualization management of innovative enterprises]. Visnyk natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Seriya Problemy ekonomiky ta upravlinnya, 725, 372-378.

Fily`ppova, S. V. and Kovtunenko K. V. (2013). Intelektual`ny`j potencial yak golovny`j chy`nny`k formuvannya intelektual`nogo kapitalu [Intellectual potential as a factor in the formation of intellectual capital]. Problemy` ekonomiky` ta upravlinnya. Visny`k nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». L`viv, 754, 227-232.

Boyarynova, K. O. (2016). Innovatizatsiya ta intelektualizatsiya vyrobnychoho seredovyshcha mashinobudivnoho pidpryyemstva [Innovatyzatsiya and intellectualization production environment engineering company]. Tekhnolohichnyy audyt ta rezervy vyrobnytstva, 1 (3), 76-80.

Filippov, V. Y. and Kuchyns'kyy, A. S. (2015). Vykorystannya zarobitnoyi platy v yakosti instrumentu motyvatsiyi upravlins'koho personalu [Using salary as a motivation tool of management personnel]. Ekonomika: realiyi chasu. 3 (19), 99-103.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023