Structural and logical model of the methodology of economic substantiation of innovative developments

Oleksandr Yosypovych Lesko, Oksana Oleksandrivna Adler


Abstract


In the article the emphasis has been made on the importance of economic development of Ukraine in context of European integration. The main features of euro economics are determined. It is established that the main trend of economic development is a powerful support for innovative activity in the country. The technique of the analysis of the peculiarities of the economic justification of innovative solutions is worked out. The sequence of procedures that constitute the methodology of economic substantiation of innovations is justified. The attention is focused on the sequence of carrying out relevant calculations, which involves: market analysis, analysis of the level of quality of innovation, the analysis of the competitiveness of the innovation, the cost calculation of innovative solutions, pricing and critical volume of sales, the calculation of operating costs, as well as determining rates of return, margins and profitability development. Also it has been built a logical model of calculation of basic indicators. The results of application of this model have become the basis for management decisions making on the desirability of innovation from the point of view of its technical and economic performance and commercial benefits. The structural and logical model can become the basis for the development of the corresponding software product. 


Keywords


innovation; performance; technology; solution; methodology; analysis; economic justification; model

Full Text:

PDF

References


Pobochenko, L. M. (2016). Otsinka vplyvu torhivel'nykh vidnosyn z YeS na ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 11, 57-61.

Mnykh, M. V. (2016). Vstup Ukrayiny do YeS – osoblyvi vyklyky dlya reformuvannya ekonomiky Ukrayiny. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». Seriya «Ekonomika», 1(29), 18-21.

Kaplyuchenko, T. V. (2014). Vnutrishniy rynok Yevropeys'koho Soyuzu: osoblyvosti ta ukrayins'ki perspektyvy. Forum prava, 2, 188-195. Retrieved from: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2014_2_34.pdf.

YeS-Ukrayina: pohlyblena ta vseokhoplyuyucha zona vil'noyi torhivli. (n.d.). Retrieved from: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf.

Vodop'yanova E. V. (2014). Evropa v poiskakh innovatsiy. Sovremennaya Evropa, 2, 31-41.

EUROPE 2020. (n.d.). A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

Fedulova, L. P. (2014). Osoblyvosti rozvytku innovatsiynoyi polityky Yevropeys'koho Soyuzu: vyklyky dlya Ukrayiny. Problemy nauky, 7-8, 40-43.

Zubryts'kyy, A. M. (2015). Eksportnyy potentsial Ukrayiny u konteksti porivnyal'nykh perevah. Ekonomika i prohnozuvannya, 1, 140-154.

Povod, T. M. & Ostapenko, A. S. (2014). Finansovi aspekty innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiyi: problemy ta perspektyvy. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 1 (52), 135-139.

Hordiychuk, I. S. (2015). Innovatsiyne partnerstvo yak efektyvnyy instrument realizatsiyi innovatsiynoyi polityky. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini: VIII Mizhnarodnyy biznes-forum (Kyyiv, 19 bereznya 2015 r.). Kyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

Analitychna dovidka “Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezul'taty naukovoyi, naukovo-tekhnichnoyi, innovatsiynoyi diyal'nosti, transferu tekhnolohiy za 2015 rik”. (2016). Ukrayins'kyy instytut naukovo-tekhnichnoyi i ekonomichnoyi informatsiyi.

Fedulova, L. I. (2015). Lyuds'kyy innovatsiynyy faktor u sotsial'no-ekonomichnomu rozvytku Ukrayiny: mizhnarodnyy vymir. Ekonomichnyy chasopys XXI, 1-2(1), 15-19.

Shypulina, Yu. S. & Illyashenko, S. M. (2011). Rozvytok teoretyko-metodolohichnykh zasad perekhodu pidpryyemstv na innovatsiynyy shlyakh rozvytku. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 1(4), 103-112.

Mashchenko, N. Ye. (2014). Metodolohichne obgruntuvannya innovatsiynoho protsesu v umovakh ekonomiky znan'. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 46, 316-320.

Dehtyar'ova, S. A. (2014). Rozvytok investytsiynoyi ta innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv v suchasnykh umovakh. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, 19(2-3), 90-93.

Skrypko, T. O. (2012). Innovatsiynyy menedzhment: teoriya i praktyka v umovakh transformatsiyi ekonomiky. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.164

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023