Effective mechanisms of management influence the innovative processes in Ukraine

Svitlana Myroslavivna Skochylyas


Abstract


Introduction. Current importance of systematization of knowledge in the field of distinguishing basic aspects and analysis of multi-category "innovation" makes it possible to detail its essence and to offer the author’s interpretation. The innovation management mechanisms provide targeted changes in the system of management on the basis of identified patterns and factors of development of innovative processes.

Purpose. The article aims to consider conceptual frameworks of innovation capability of Economy of Ukraine. Their generalization will allow forming the proper theoretical and methodological basis. It will enable to create the environment for innovative research on the basis of innovation management effective mechanisms.

Results. Generalization and systematization of the existing approaches to defining the essence of innovation processes have given a possibility to determine the essence of innovation and its economic nature. The theoretical basis of technology of innovation development in Ukraine has been formed. It will help to create adequate prerequisites to strengthen and develop competitive advantage of factor entities that provide significant value added and create economic potential of Ukraine. The acting management mechanism of innovation has been analysed. The insufficient incentive effect on innovation development in Ukraine has been proven. The necessity of forming institutional environment for attracting financial market infrastructure to financing innovation and implementation of innovative processes has been shown in the research.


Keywords


innovation; innovative mechanisms; innovation process; innovation; innovation infrastructure; innovation strategy

Full Text:

PDF

References


Harafonova, O. I. (2014). Osnovni napryamky otsinky innovatsiynoho rozvytku ta upravlinnya innovatsiyamy na pidpryyemstvakh. Biznes Inform, 3, 100-103. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_16.

Hokhberh, L. & Kuznetsova, Y. (2001). Tekhnolohiya innovatsiy v promyshlennosti i sfere usluh. Moscow: Tsentr issledovaniy statistiki i nauki.

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2016 rik. (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyyiv, 2016. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zakharchenko, V. I., Korsikova, N. M., Merkulov, M. M. (2012). Innovatsiynyy menedzhment: teoriya i praktyka v umovakh transformatsiyi ekonomiky. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Zemlyankin, A. I & Pidorycheva, I. Yu. (2015). Napryamy vdoskonalennya diyuchykh mekhanizmiv upravlinnya innovatsiyamy v umovakh modernizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Ekonomika promyslovosti, 1 (69), 40-52.

Zemlyankin, A. I & Pidorycheva, I. Yu. (2014). Mekhanizmy upravlinnya innovatsiyamy v Ukrayini: stan i perspektyvy vdoskonalennya. Stratehichni priorytety, 2, 43-48. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_2_8.

Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg.

Martynyuk, Ya. (2012). Sutnist' ponyattya «innovatsiya» v konteksti rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva Ukrayiny. Naukovyy visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Mizhnarodni vidnosyny, 20, 135-140. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2012_20_28.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diyal'nist' u 2015 rotsi. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diyal'nist' u 2014 rotsi. (2014). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diyal'nist' u 2013 rotsi. (2014). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Pidorycheva, I. Yu. (2014). Finansove zabezpechennya ta orhanizatsiyno-ekonomichne suprovodzhennya innovatsiynykh protsesiv v ekonomitsi Ukrayiny. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 3, 154-170. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_3_25.

Pro innovatsiynu diyal'nist': zakon Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40–15.

The Global Competitiveness Report 2015–2016. (2016). World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/ docs/ WEF_GCR_Report_2015-16.pdf.

Fatkhutdynov, R. A. (1998). Innovatsionnyy menedzhment. Moscow: Biznes-shkola; Intellekt-sintez.

Fedorenko, V. H. (2003). Innovatsiyna i investytsiyna stratehiya Ukrayiny. Ekonomika ta derzhava, 8, 16–27.

Fedulova, L. I., Mazaraki, A. A., Androshchuk, H. O. (2012). Innovatsiyna polityka. Kyiv: KNTEU.

Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskoho razvitiya. Moscow: Prohress.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.01.073

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023