Condition of operating investment activities of agricultural enterprises of Ukraine

Nataliia Vasylivna Smyrnova


Abstract


Introduction. The effectiveness of agrarian organizations management largely depends on the rationality of the formation and effectiveness of the use of its assets, the main part of which are operating non-current assets. However, some issues regarding the nature and composition of operating fixed assets in the agriculture, the peculiarities of their formation and management are still insufficiently researched.

The purpose of the article is to identify the peculiarities and problems of managing agricultural enterprises operating fixed assets in Ukraine and elaborate ways of their solution.

Method (methodology).During the research the methods of concretization; monographic; critical analysis; structural, trend, regression analysis have been used.

Results. The concept and composition of operating fixed assets have bee specified. The branch specifics and features of operating fixed assets management of agricultural enterprises have been considered. The tendencies of separate types of operating fixed assets formation in Ukrainian agrarian enterprises have been investigated. The influence of the agricultural sector specificity on the formation and use of operating fixed assets and the problems which are connected with it have been shown. The ways to solve the specific problems have been determined.

Scope of results. The results of the work can be used to improve the state regulation of the material and technical base formation in agriculture and to formulate a financial strategy by agrarian enterprises.


Keywords


assets; operating fixed assets; trend; agriculture; structure; management

Full Text:

PDF

References


Andriychuk, V. H. (2002). Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv. Kyiv: KNEU.

Zapsha, H. M. (2013). Strukturni zrushennya vlasnosti na zemlyu v protsesi rynkovykh transformatsiy sil's'koho hospodarstva. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya, 4 (1), 28-35.

Natsional'ne Polozhennya (Standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti» (2013). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Pokaznyky balansu pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti stanom na 31 hrudnya. (2017). Retrieved from: http://www.od.ukrstat.gov.ua.

Proekt Derzhavnoyi tsil'ovoyi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku. (n.d.). Retrieved from: http://minagro.gov.ua/apk?tid_hierachy=980.

Radchenko, O. (2017). Shcho hotuye derzhbyudzhet-2017 dlya ahrariyiv? Ahrobiznes s'ohodni. Retrieved from:: http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/6442-scho-gotuie-derzhbiudzhet-2017-dlia-agrariiiv.html.

Smolentseva, E. V. (2014). Osobennosty formyrovanyya y upravlenyya vneoborotnymi aktivami v sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiyakh. Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika, 43. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-i-upravleniya-vneoborotnymi-aktivami-v-selskohozyaystvennyh-predpriyatiyah.

Shubravs'ka, O. V. (2012). Rozvytok selektsiynoyi diyal'nosti ta rynku selektsiynoyi produktsiyi v Ukrayini ta sviti. Ekonomika i prohnozuvannya, 2, 86-98. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2012_2_9.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.192

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023