Evaluation of efficiency of controlling in the enterprise management system

Petro Oleksiyovych Kutsyk, Svitlana Ivanivna Holovatska


Abstract


The article summarizes the keyaspects of controlling. It is considered as a system of separate elements of management functions. The factors of its development are determined. The procedures of their implementation are analysed. The methodical bases of controlling estimation in the management systemare investigated. A number of conditions for the indicators of its efficiency are substantiated. Qantitative and qualitative indicators of the effectiveness of its functioning are systematized. The validity of the effectiveness of the controlling, on the basis of the results of changes in the management system, and the enterprise activity indicators after its introduction have been substantiated.


Keywords


controlling; efficiency; quantitative indicators; qualitative indicators; method of evaluation (rating); management

Full Text:

PDF

References


Brokhun, N. S. (2012). Analiz efektyvnosti vprovadzhennya ta funktsionuvannya systemy kontrolinhu na pidpryyemstvakh. Visnyk ZHDTU, 4(62), 35-38.

Bukreyeva, D. S. (2014). Kompleksna systema pokaznykiv efektyvnosti kontrollinhu – instrument kontrolyu efektyvnosti vprovadzhennya kontrollinhu na promyslovomu pidpryyemstvi. Rozvytok bukhhalterskoho obliku, analizu i kontrolyu v umovakh intehratsiynykh protsesiv. Kyyiv: KENTS.

Verbytskyy, O. A. (2009). Otsinka hotovnosti ta dotsilnosti vprovadzhennya kontrolinhu na pidpryyemstvi. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua | porta|soc_gum | pprbsu | text | 2009_26/26/1.02/

Volyanyk, H. M. & Marushko, N. S. (2009). Kontrolinh u systemi upravlinnya pidpryyemstvom. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 19.4, 151-158.

Holovatska, S. I. & Sashko, O. P. (2017). Oblikovo-analitychnyy instrumentariy kontrolinhu v upravlinni vytratamy pidpryyemstva. Lviv: Vydavnytstvo LTEU, 2017. – 360 s

Hovorushko, T. A. & Kronikovskyy, D. O. (2011). Problemni aspekty vprovadzhennya kontrolinhu v Ukrayini. Ekonomichnyy chasopys – XXІ, 1–2, 51-53.

Hovorushko, T. A., Kronikovskyy D. O. (2014). Doslidzhennya metodiv otsinky efektyvnosti systemy kontrolinhu. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 5(2), 63-65.

Demenina, O. M. (2005). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm operatyvnoho kontrolinhu na promyslovomu pidpryyemstvi. Kyiv: Kyyivskyy natsionalnyy universytet tekhnolohiyi ta dyzaynu.

Zorina, O. A. (2011). Problematyka traktuvannya kontrolinhu. Statystyka Ukrayiny, 1 (52), 40–44.

Kostenko, O. M. (2013). Kontrolinh yak intehrovana informatsiyno–analitychna systema upravlinnya. Ekonomika APK, 7, 87-92.

Kutsyk, P. O. (2012). Peredumovy ta problemy vprovadzhennya unifikovanoyi korporatyvnoyi systemy obliku ta zvitnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 722, 146–150.

Pivnyuk, O. P. (2010). Formuvannya instrumentariyu kontrolinhu pidpryyemstva. Visnyk Zhytomyrskoho tekhnolohichnoho universytetu, 3 (53), 78–80.

Resler, M. V. (2013). Model kontrolyu oblikovo–analitychnoho zabezpechennya menedzhmentu. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky i menedzhmentu, 5, 162–170.

Prokhorova, V. V., Martyusheva, L. S., Petrusevych, N. YU. & Prokhorova, Y. V. (2006). Kontrolinh – vid teoriyi do realizatsiyi na praktytsi. Kharkiv: INZHEK.

Tereshchenko, O. O. (2001). Kontrolinh u systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Finansy Ukrayiny, 12, 56-63.

Tereshchenko, O. O. & Babyak, N. D. (2013). Finansovyy kontrolinh. Kyiv: KNEU.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.145

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023