Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства

Petro Oleksiyovych Kutsyk, Svitlana Ivanivna Holovatska


Анотація


У статті узагальнено ключові положення контролінгу, як системи окремих елементів функцій управління; визначено фактори і чинники його розвитку та розглянуто процедури впровадження. Досліджено методичні основи оцінки контролінгу у системі управління; обґрунтовано низку умов до показників його ефективності; систематизовано кількісні та якісні показники ефективності його функціонування. Обґрунтовано здійснення оцінки ефективності контролінгу за результатами змін системи управління та показників діяльності підприємства після його впровадження.


Ключові слова


контролінг; ефективність; кількісні показники; якісні показники; метод оцінки; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Brokhun, N. S. (2012). Analiz efektyvnosti vprovadzhennya ta funktsionuvannya systemy kontrolinhu na pidpryyemstvakh. Visnyk ZHDTU, 4(62), 35-38.

Bukreyeva, D. S. (2014). Kompleksna systema pokaznykiv efektyvnosti kontrollinhu – instrument kontrolyu efektyvnosti vprovadzhennya kontrollinhu na promyslovomu pidpryyemstvi. Rozvytok bukhhalterskoho obliku, analizu i kontrolyu v umovakh intehratsiynykh protsesiv. Kyyiv: KENTS.

Verbytskyy, O. A. (2009). Otsinka hotovnosti ta dotsilnosti vprovadzhennya kontrolinhu na pidpryyemstvi. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua | porta|soc_gum | pprbsu | text | 2009_26/26/1.02/

Volyanyk, H. M. & Marushko, N. S. (2009). Kontrolinh u systemi upravlinnya pidpryyemstvom. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 19.4, 151-158.

Holovatska, S. I. & Sashko, O. P. (2017). Oblikovo-analitychnyy instrumentariy kontrolinhu v upravlinni vytratamy pidpryyemstva. Lviv: Vydavnytstvo LTEU, 2017. – 360 s

Hovorushko, T. A. & Kronikovskyy, D. O. (2011). Problemni aspekty vprovadzhennya kontrolinhu v Ukrayini. Ekonomichnyy chasopys – XXІ, 1–2, 51-53.

Hovorushko, T. A., Kronikovskyy D. O. (2014). Doslidzhennya metodiv otsinky efektyvnosti systemy kontrolinhu. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 5(2), 63-65.

Demenina, O. M. (2005). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm operatyvnoho kontrolinhu na promyslovomu pidpryyemstvi. Kyiv: Kyyivskyy natsionalnyy universytet tekhnolohiyi ta dyzaynu.

Zorina, O. A. (2011). Problematyka traktuvannya kontrolinhu. Statystyka Ukrayiny, 1 (52), 40–44.

Kostenko, O. M. (2013). Kontrolinh yak intehrovana informatsiyno–analitychna systema upravlinnya. Ekonomika APK, 7, 87-92.

Kutsyk, P. O. (2012). Peredumovy ta problemy vprovadzhennya unifikovanoyi korporatyvnoyi systemy obliku ta zvitnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 722, 146–150.

Pivnyuk, O. P. (2010). Formuvannya instrumentariyu kontrolinhu pidpryyemstva. Visnyk Zhytomyrskoho tekhnolohichnoho universytetu, 3 (53), 78–80.

Resler, M. V. (2013). Model kontrolyu oblikovo–analitychnoho zabezpechennya menedzhmentu. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky i menedzhmentu, 5, 162–170.

Prokhorova, V. V., Martyusheva, L. S., Petrusevych, N. YU. & Prokhorova, Y. V. (2006). Kontrolinh – vid teoriyi do realizatsiyi na praktytsi. Kharkiv: INZHEK.

Tereshchenko, O. O. (2001). Kontrolinh u systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Finansy Ukrayiny, 12, 56-63.

Tereshchenko, O. O. & Babyak, N. D. (2013). Finansovyy kontrolinh. Kyiv: KNEU.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.02.145

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022