Комплексний аналіз філософсько-економічної дефініції «інтелектуальна безпека підприємства»

Halia Volodymyrivna Puida


Анотація


Вступ. Існування фактору невизначеності зумовило інтерес  до наукових досліджень, що стосуються економічної безпеки підприємства. Останнім десятиліттям активно досліджуються різні її напрямки, зокрема і зовсім новий – інтелектуальна безпека підприємства. Однак теоретичних напрацювань у цій сфері існує ще доволі мало, що визначає актуальність нашої роботи.

Мета. Метою статті є емпіричне дослідження наукових поглядів на суть інтелектуальної безпеки підприємства, пошук теоретичної та методологічної бази для побудови авторської дефініції зазначеного економічного поняття.

Метод. Методологією дослідження послужили: метод дослідження теоретичних джерел, аналіз, узагальнення, морфологічний метод, семантичний та контент-аналіз.

Результат. У статті опрацьовано наукові джерела та проаналізовано визначення поняття «інтелектуальна безпека підприємства». Із використанням іманентного та контекстуального підходів до вивчення наукових джерел визначено його атрибутивний характер, а також об’єкт та цілі. Атрибутами інтелектуальної безпеки підприємства виступають: комплекс заходів; стан захищеності; стан стійкості; збереження та розвиток; ефективне управління персоналом; рівень володіння сучасними знаннями; запобігання негативним впливам; протистояння загрозам.

Для аналізу обрано морфологічний та епістемологічний методи, які об’єднані для комплексного аналізу авторських визначень. Та із застосуванням методу визначення через родове поняття запропоновано власну дефініцію інтелектуальної безпеки підприємства, яка визначається як «стан захищеності інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства, що забезпечує не тільки нормальну діяльність, а і розвиток підприємства заходами по виявленню та знешкодженню зовнішніх та внутрішніх загроз та за умови достатньої зацікавленості менеджменту на усіх рівнях».

Головне теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що автором не тільки запропоновано визначення малодослідженої економічної категорії, а і продемонстровано наукову методологію із різних галузей науки, яка дозволяє не просто подавати суб’єктивні визначення, а зробити цей процес науково обґрунтованим.


Ключові слова


інтелектуальний капітал; економічна безпека; дефініція; захищеність

Повний текст:

PDF

Посилання


Shulzhenko, L. E. (2013). Ecosuccess as a branch of knowledge of safety science. Project management and production development. SNU V. Dalia, 2(46),142-147. URL: http://www.pmdp.org.ua/

Zubok, M. І. (2012). Economic security of business entities. Mizhnarodnyi fond sotsialnoi adaptastii.

Kostiuk, Zh. S. (2013). Functional components of the economic safety of railway transport enterprises. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 42, 308-311.

Didenko, Ye. O. (2009). Functional components of economic security of the enterprise and their essence. Economic problems of theory and practice, 259, 773-777.

Yarova, Ya. O., Artemenko, L. P. (2016). The structure of economic security of the enterprise in a crisis. Economic Herald NTUU “KPI”, 13, 257-263.

Brukinh, E. Intellectual capital: the key to success in the new millennium. Piter.

Kozhyshko, O. V. (2012). Management of protection of intellectual capital of an industrial enterprise.: dys. kand. eko. nayk: 08.00.04. Kharkiv. KhNEU.

Marchenko, O. S. (2012). Intellectual security in measuring knowledge economic. Bulletin of the National University "Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise". Series: Economic Theory and Law. Kh. Right. № 1(8). P. 278-279.

Markina, І. А., Moskovchenko, М. О. (2010). Theoretical and Applied Fundamentals of the Mechanism for Providing Intellectual Security at the Enterprise. Development management. № 160 18(94). P. 24-26.

Perevalova, L. V. (2015). Problems of protection of intellectual property in the system of economic security of the enterprise. Public construction and local government. Issue. 29. P. 67-76.

Karimov, A. R. (2013). Contextualism, skepticism, pragmatics. Historical, philosophical, political and legal 540 sciences, culturology and art studies. Questions of theory and practice. № 6 (32). Part 2. P. 71-76.

Che, S. D. Economic security of intellectual property. URL: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49381.doc.htm.

Cherednychenko, N. V. Personnel security as an integral part of the enterprise's economic security. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/579.doc.

Poskrypko, Yu. A. (2012). Mechanisms for improving the intellectual and personnel component of the economic security of the enterprise. Proceedings UNDIZ, 2(22), 118-120.

Lopnova, Sh. (2009). The place of personnel security in the economic security of the enterprise. Problems of the economy, 4, 13-17.

Nahorna, І. І. (2008). Estimation of stability of economic safety of the industrial enterprise. Economic Space, 9, 249-250.

Mekheda, N. H., Drobnyi, B. M. (2015). Human resources and intellectual security of the enterprise. Materials for the 11th International Scientific and Practical Conference “Achievement of high school – 2015”. Sofia. Part 3: Ikonomiki. P. 59–61.

Timofeev, V. O., Chumachenko, I. V. (2015). Modeling of processes in economics and project management using new information technology. Monograph. KhNRE.

Revak, І. О. (2016). Intellectual Potential in the System of Economic Security of Ukraine: dys. dok. ekon. nauk.: 08.00.03, 21. 04. 01. Lviv.

Toftul, M. H. (1999). Logics. Kyiv: Academy.

Kondakov, I. I. (1976). Logical dictionary-reference. Мoscow: Science.

DSTU 3699. 2–00 Terminology. Principles and rules for the development of standards for the timing and definition of concepts. URL: http://online. budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=59415

Mozhova, N. V. (2006). Logics. Kh. Caravel. 247 p.

Pankratova, N. D., Savchenko I. Yu. (2008). Application of the method of morphological analysis to the tasks of technological foresight. Scientific works [Pyotr Mohyla Black Sea State University, Kyiv-Mohyla Academy Complex]: Sciences. journal. Mykolayiv. Series, Computer Technology. Issue 77. Volume 90. P. 6-13

Razdina, E. V. (1998). Economic security (essence and development trends). dys. dok. ekon. nauk.: 08. 00. 01. М. 164 p.

Kuzenko, T. B. (2004). Planning economic security of an enterprise in a market economy: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01. European Unitary Enterprise of Finance, Information Systems, Management and Business. 18 p.

Illiashenko, S. N. (2003). The components of the company's economic security and approaches to ihocence. Actual problems of the economy. № 3(21). P. 12-19.

Haponenko, V. F., Bespalko, A. L., Vlaskov, A. S. (2007). Economic security of enterprises. Approaches and principles. M. "Osse-89". 208 p.

Hrunin, О. А., Hrunin, S. O. (2002). Economic security of the organization. St. Petersburg: Peter. 160 p.

Korienko, A. V. (2000). Mechanism of achievement and maintenance of economic security of the enterprise: avtoref. dys. kand. ekon. nauk:08. 06. 01. К.: Kyiv National Economic University. 19 p.

Sudakova, О. І. (2007). Mechanism of formation of economic security of the enterprise. Economics of construction and municipal economy. Makiivka. Donbass National acad. construction and municipal economy. Part. 3. №4. P. 189-196.

Moiseenko, I. P., Marchenko, O. M. (2011). Management of financial and economic security of the enterprise. Lviv. LDUVS. 380 p.

Dubetska, S. P. (2003). Economic security of Ukrainian enterprises. Non-state system of business security as a subject of national security of Ukraine. Collection of materials of sciences. Practice. Conf. K. Publishing House of the European University of Finance, Information Systems, Management and Business. P. 146-172.

Kovalev, D., Suchorukova, T. (1998). Economic security of the enterprise. Economy Ukraine. №10. P. 48-52.

Voronich, L. M. et al. (2000). Economical Encyclopaedia. K. Academia.

Zubok, M. I., Zubok, R. M. (2004). Business security: Normative documents of a commercial enterprise, a bank. Kyiv: Truth.

Lianoi, H. (2006). System of economic security of the enterprise. BOS – a magazine about personal and commercial security. №7. P. 16-19.

Shalahin, D. A. (2009). Methodological bases of formation of economic safety of the enterprise. Bulletin of the Belarusian National Technical University, 1, 98-102.

Shemaeva, L. H. (2010). Economic security of enterprises in strategic interaction with the subjects of the environment. Author's abstract dis doctor econ sciences. Kyiv.

Mishyn, O. Yu., Mishyna, S. V. (2012). The essence of the concept of "economic security of the enterprise". Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 38, 86-92.

Mohylnyi, A. I. et al. (2000). Basics of business security. Donetsk. Region.

Kapustin, N. (1999) Economic security of the industry and firm. Business-inform, 11-12, 45-47.

Polovnev, K. S (2002). The mechanism for ensuring the economic security of an industrial enterprise. Diss. Cand. econ. sciences. Ekaterinburg.

Sokolenko, Т. М (2011). Economic security of the enterprise in the conditions of a transitory economy. Modern science of the XXI century: the seventh international sciences. internet conf.: materials conf. Kiev

Sudoplatov, A. P., Lekarev, S. V. (2001). Safety of business activity. M. OLMA-PRESS.

Fomina, M. V., Prykhodko, V. V., Mishyna I. H. (2008). Contemporary economic development: threats, problems, perspectives. Monograph. Donetsk. DonNUET.

Prokropishyna, O. V. (2006). Substantiation of approaches to the definition of “economic security of the enterprise”. Bulletin of the Academy of Customs of Ukraine, 4, 23–25.

Pysarevskyi, M. I. (2017). Theoretical foundations of forming the essence of the concept of "ensuring the economic security of an enterprise in a raider environment". BusinessInform, 5, 20-25.

Shynazi, H. (2005). Preservation of financial stability of the enterprise. Washington: International Monetary Fund.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.261

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022