Теоретична сутність економічної категорії «детінізація економіки»

Pavlo Vitaliiovych Pirnykoza


Анотація


Вступ. Особливої актуальності світова проблема тіньової економіки набула впродовж останньої декади. Близькою ця тематика є й для України, оскільки частка тіньового сектору у вітчизняній економіці є досить значною. У вітчизняних наукових працях, присвячених боротьбі з тіньовою економікою, часто зустрічається термін «детінізація економіки», проте не надається його визначення. Разом з тим ця категорія ні разу не була помічена в зарубіжній економічні літературі.

Мета. Мета статті – дослідження наявних підходів до визначення економічної категорії «детінізація економіки» та формування авторського тлумачення її сутності з урахуванням українського та зарубіжного досвіду. Для цього нами також було проаналізовано теоретичне підґрунтя тіньової економіки, надано авторське тлумачення її сутності та структури.


Ключові слова


економіка; детінізація економіки; тінізація; легалізація; тіньова економіка; неформальний сектор; інституції

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekryashev, A. K. & Belozerov, Y. P. (n.d.). Tenevaya ekonomika i ekonomicheskaya prestupnost. Retrieved from: http://adhdportal.com/book_1766.html.

Mazur, I. I. (2006). Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka. Kyiv: Kyyivs'kyy universytet.

Anhelko, I. V. (2014). Tin'ova diyal'nist' u hospodars'kiy systemi Ukrayiny. Drohobych: Posvit.

Nahrada, V. I. (2013). Tin'ovi ekonomichni praktyky v systemi sotsial'nykh ryzykiv. Ukr. Sotsium, 3, 126-137.

Barsukova, S. Yu. (2004). Neformal'naya ekonomika: ekonomiko-sotsyolohicheskyy analiz. Vysshaya shkola ekonomiki. Moscow: Izd. dom HU-VShЭ.

Mazur, I. I. (2006). Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka. Kyiv: Kyyivs'kyy universytet.

Gutmann, P. (1977). The Subterranean Economy. Financial Analysts Journal. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10. 1007/978-3-642-88408-5_1.

Feige, E. (1989). The underground economies: tax evasion and information distortion. New York: Cambridge University Press.

Schneider, F. & Enste, D. (2002). The Shadow Economy – An International Survey. UK: Cambridge University Press.

Tanzi, V. (1980). The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 135 (4), 427-453.

Smith, P. (1994). Assessing the size of the underground economy: the Canadian statistical perspectives. Ottawa: Statistics Canada.

Dallago B. (1994). The irregular economy in transition: features, measurement and scope. Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, External influence or Homemade? 31-63.

Dilnot, A. & Morris, C. (1981). What do we know about the Black Economy? Institute for Fiscal Studies, 1, 58-73.

Makarov, D. (1998). Ekonomicheskie i pravovye aspekty tenevoy ekonomiki v Rosii. Voprosy ekonomiki, 3, 40-49.

Latov, Yu. V. (2008). Sotsial'nye funktsii tenevoy ekonomiki v instytutsyonal'nom razviii postsovetskoy Rossii: avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny d-ra sotsyoloh. nauk: spets. 22.00.03 «Эkonomicheskaya sotsiolohiya i demohrafiya» (spetsyalyzatsyya 22.00.03-06 «Devyantnoe povedenye v эkonomyke»)» / Latov Yuryy Valer'evych; Tyumen. hos. un-t. – Tyumen'.

Brooks, N. (2001). Key Issues in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance. Asian Development Bank, 2001. Retrieved from: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE/Downloads/Key_Issues_in_Income_Tax__Challenges_of_Tax_Admin.pdf.

Mazur, I. I. (2005). Koruptsiya yak instytut tin'ovoyi ekonomiky. Ekonomika Ukrayiny, 8, 68-75.

Turchynov, O. V. (1996). Tin'ova ekonomika: zakonomirnosti, mekhanizmy funktsionuvannya, metody otsinky. Kyiv.

Popov, Yu. N. & Tarasov, M. Ye. (2005). Tenevaya ekonomika v sisteme rynochnoho khozyaystva. Moscow: Delo.

Popovych, V. M. (2002). Ekonomiko-kryminolohichna teoriya detinizatsiyi ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.08 «Kryminal'ne pravo ta kryminolohiya; kryminal'no-vykonavche pravo». Kyiv.

Hanzha, B. O. (2016). Ekonomichna sutnist' tin'ovoyi ekonomiky ta teoretychni osnovy vyznachennya yiyi struktury. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 2, 29-34.

Nafykov, Y. S. (2012). Ponyatye tenevoy ekonomiki (v kontekste ee izucheniya kak material'noy osnovy orhanyzovannoy prestupnosty). Vestnyk Kazan. tekhnoloh. unyversyteta, 15(12), 277-284.

Latov, Yu. V. (2001). Ekonomika vne zakona. Ocherki po teorii i istorii tenevoy ekonomiki. Moscow: Moskovskyy obshchestvennyy nauchnyy fond.

Soto, de E. (n.d.). Zahadka kapitala. Pochemu kapitalizm torzhestvuet na Zapade i terpit porazhenie vo vsem ostal'nom mire. Retrieved from: https://www.e-reading. club/book. php?book=137496.

Burkal'tseva, D. (2012). Instytutsiyne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Nauk-doslid. ekon. ins-t. Kyiv: Znannya Ukrayiny.

Mazur, I. I. (2005). Detinizatsiya ekonomiky v konteksti hlobalizatsiyi. Visnyk KNU im. Shevchenka. Ekonomika, 73, 30-32.

Mazur, I. I. (2008). Detinizatsiya ekonomiky yak priorytet ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Stratehichni priorytety, 3 (9), 76-84.

Mazur, I. I. (2007). Detinizatsiya ekonomiky v transformatsiynykh suspil'stvakh: dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.01. Kyiv.

Savych I. V. (2013). Detinizatsiya ekonomiky: teoretychni nadbannya ta perspektyvy doslidzhennya. Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsiyi profspilok Ukrayiny, 2, 72-76.

Varnaliy, Z. S. & Zhyvko, Z. B. (2013). Detinizatsiya ekonomiky yak chynnyk rozvytku pidpryyemnytstva. Stratehichni priorytety, 4, 29-37.

Varnaliy, Z. S. (2014). Teoretychni zasady detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, 1, 46-53.

Zhurenok, T. V. (2012). Lehalizatsiya yak zahal'noteoretychna katehoriya. Aktual'ni problemy derzhavy i prava, 63, 79-85.

Slovnyk inshomovnykh sliv. (n.d.). Retrieved from: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis. pl?Qry=%EF%F0%E5%F4%B3%EA%F1&found= 41&action=search.

Orfohrafichnyy slovnyk ukrayins'koyi movy. (n.d.). Retrieved from: http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=348708.

Popovych, V. M. (n.d.). Ekonomiko-kryminolohichna teoriya detinizatsiyi ekonomiky. Retrieved from: https://books.br.com.ua/43888.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.065

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022