Theoretical essence of economic category «economy unshadowing»

Pavlo Vitaliiovych Pirnykoza


Abstract


The world's issue of the shadow economy gained the particular actuality during last decade. This topic is also close to Ukraine, as the share of the shadow sector in the domestic economy is quite significant. The term "economy unshadowing" is often met in Ukrainian scientific articles, but its definition has not been given yet. At the same time, this category has never been seen in foreign economic literature. Such a paradox has set the goal of this article. The exploration of existing approaches to the definition of the economic category "economy unshadowing" and the formation of the author's interpretation of its essence, taking into account Ukrainian and foreign experience have become the main tasks of this research. The theoretical basis of the shadow economy has been analysed. The author's interpretation of its essence and structure has been provided.


Keywords


economy; economy unshadowing; shadowing; legalization; shadow economy; informal sector; institutions

Full Text:

PDF

References


Bekryashev, A. K. & Belozerov, Y. P. (n.d.). Tenevaya ekonomika i ekonomicheskaya prestupnost. Retrieved from: http://adhdportal.com/book_1766.html.

Mazur, I. I. (2006). Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka. Kyiv: Kyyivs'kyy universytet.

Anhelko, I. V. (2014). Tin'ova diyal'nist' u hospodars'kiy systemi Ukrayiny. Drohobych: Posvit.

Nahrada, V. I. (2013). Tin'ovi ekonomichni praktyky v systemi sotsial'nykh ryzykiv. Ukr. Sotsium, 3, 126-137.

Barsukova, S. Yu. (2004). Neformal'naya ekonomika: ekonomiko-sotsyolohicheskyy analiz. Vysshaya shkola ekonomiki. Moscow: Izd. dom HU-VShЭ.

Mazur, I. I. (2006). Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka. Kyiv: Kyyivs'kyy universytet.

Gutmann, P. (1977). The Subterranean Economy. Financial Analysts Journal. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10. 1007/978-3-642-88408-5_1.

Feige, E. (1989). The underground economies: tax evasion and information distortion. New York: Cambridge University Press.

Schneider, F. & Enste, D. (2002). The Shadow Economy – An International Survey. UK: Cambridge University Press.

Tanzi, V. (1980). The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 135 (4), 427-453.

Smith, P. (1994). Assessing the size of the underground economy: the Canadian statistical perspectives. Ottawa: Statistics Canada.

Dallago B. (1994). The irregular economy in transition: features, measurement and scope. Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, External influence or Homemade? 31-63.

Dilnot, A. & Morris, C. (1981). What do we know about the Black Economy? Institute for Fiscal Studies, 1, 58-73.

Makarov, D. (1998). Ekonomicheskie i pravovye aspekty tenevoy ekonomiki v Rosii. Voprosy ekonomiki, 3, 40-49.

Latov, Yu. V. (2008). Sotsial'nye funktsii tenevoy ekonomiki v instytutsyonal'nom razviii postsovetskoy Rossii: avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny d-ra sotsyoloh. nauk: spets. 22.00.03 «Эkonomicheskaya sotsiolohiya i demohrafiya» (spetsyalyzatsyya 22.00.03-06 «Devyantnoe povedenye v эkonomyke»)» / Latov Yuryy Valer'evych; Tyumen. hos. un-t. – Tyumen'.

Brooks, N. (2001). Key Issues in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance. Asian Development Bank, 2001. Retrieved from: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE/Downloads/Key_Issues_in_Income_Tax__Challenges_of_Tax_Admin.pdf.

Mazur, I. I. (2005). Koruptsiya yak instytut tin'ovoyi ekonomiky. Ekonomika Ukrayiny, 8, 68-75.

Turchynov, O. V. (1996). Tin'ova ekonomika: zakonomirnosti, mekhanizmy funktsionuvannya, metody otsinky. Kyiv.

Popov, Yu. N. & Tarasov, M. Ye. (2005). Tenevaya ekonomika v sisteme rynochnoho khozyaystva. Moscow: Delo.

Popovych, V. M. (2002). Ekonomiko-kryminolohichna teoriya detinizatsiyi ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.08 «Kryminal'ne pravo ta kryminolohiya; kryminal'no-vykonavche pravo». Kyiv.

Hanzha, B. O. (2016). Ekonomichna sutnist' tin'ovoyi ekonomiky ta teoretychni osnovy vyznachennya yiyi struktury. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 2, 29-34.

Nafykov, Y. S. (2012). Ponyatye tenevoy ekonomiki (v kontekste ee izucheniya kak material'noy osnovy orhanyzovannoy prestupnosty). Vestnyk Kazan. tekhnoloh. unyversyteta, 15(12), 277-284.

Latov, Yu. V. (2001). Ekonomika vne zakona. Ocherki po teorii i istorii tenevoy ekonomiki. Moscow: Moskovskyy obshchestvennyy nauchnyy fond.

Soto, de E. (n.d.). Zahadka kapitala. Pochemu kapitalizm torzhestvuet na Zapade i terpit porazhenie vo vsem ostal'nom mire. Retrieved from: https://www.e-reading. club/book. php?book=137496.

Burkal'tseva, D. (2012). Instytutsiyne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Nauk-doslid. ekon. ins-t. Kyiv: Znannya Ukrayiny.

Mazur, I. I. (2005). Detinizatsiya ekonomiky v konteksti hlobalizatsiyi. Visnyk KNU im. Shevchenka. Ekonomika, 73, 30-32.

Mazur, I. I. (2008). Detinizatsiya ekonomiky yak priorytet ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Stratehichni priorytety, 3 (9), 76-84.

Mazur, I. I. (2007). Detinizatsiya ekonomiky v transformatsiynykh suspil'stvakh: dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.01. Kyiv.

Savych I. V. (2013). Detinizatsiya ekonomiky: teoretychni nadbannya ta perspektyvy doslidzhennya. Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsiyi profspilok Ukrayiny, 2, 72-76.

Varnaliy, Z. S. & Zhyvko, Z. B. (2013). Detinizatsiya ekonomiky yak chynnyk rozvytku pidpryyemnytstva. Stratehichni priorytety, 4, 29-37.

Varnaliy, Z. S. (2014). Teoretychni zasady detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, 1, 46-53.

Zhurenok, T. V. (2012). Lehalizatsiya yak zahal'noteoretychna katehoriya. Aktual'ni problemy derzhavy i prava, 63, 79-85.

Slovnyk inshomovnykh sliv. (n.d.). Retrieved from: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis. pl?Qry=%EF%F0%E5%F4%B3%EA%F1&found= 41&action=search.

Orfohrafichnyy slovnyk ukrayins'koyi movy. (n.d.). Retrieved from: http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=348708.

Popovych, V. M. (n.d.). Ekonomiko-kryminolohichna teoriya detinizatsiyi ekonomiky. Retrieved from: https://books.br.com.ua/43888.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.065

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023