Аналітичне обґрунтування науково-методичних підходів до розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств

Pavlo Hryhorovych Izhevskiy, Valentuna Vasulivna Stadnyk


Анотація


У статті узагальнено та уточнено розуміння ресурсного потенціалу підприємства, визначено пріоритети його розвитку в сучасних умовах. Наведено основні результати аналізу обсягу виробленої сільськогосподарської продукції в розрізі корпоративного та індивідуального секторів, на їх основі аргументовано недалекоглядність перспектив агробізнесу в Україні. На основі критичного аналізу доповнено розуміння та структуру ресурсного потенціалу підприємств агросфери. Запропоновано порядок підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємств на основі використання організаційно-управлінського потенціалу, котрий виступає інструментом стратегії розвитку бізнесу. Обґрунтовано вплив інтеграційних міжгалузевих процесів в АПК на підвищення величини ресурсного потенціалу та створення конкурентних переваг на вітчизняному та світовому ринках.


Ключові слова


ресурсний потенціал; організаційно-управлінський потенціал; продукція сільського господарства; стратегія зростання; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezus, R. M., Bojko, A. V. (2015). Diahnostyka resursnoho potentsialu orhanichnoho ahrovyrobnytstva. Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 10, 47-52.

Bukhalo O. V. (2015). Vplyv innovatsijnoi diial'nosti na rozvytok resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 4, 90-95.

Vinichenko I. I., Soroka Yu. O. (2015). Efektyvnist' vykorystannia resursnoho potentsialu sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 22, 34-37.

Nesterchuk Yu. O., Ulianych Yu. V., Butko N. V. (2012). Osnovy formuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstv APK ta pidvyschennia rivnia ikh kapitalizatsii. Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, 81(2), 39-46.

Shebanin, V. S., Cherven, I. I., Shebanina, O. V., M. I. (2010). Zmitsnennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv. Mykolaiv: MDAU

Vildt, R., Elliott, D., Hitchins, R. (2006). Tsomparative Approaches to Private Setstor Development – a MMV perspetstive. Bern: The Springfield Tsentre. Retrieved from: https://www.eda. admin. ch/content/dam/deza/en/documents/themen/privatsektorentwicklung/150870-comparative-approaches-private-sector-development_EN.pdf.

Mitchell, J., Keane, J., Tsoles, Ts. (2009). Trading Up: Hov a Value Chain Approach Tsan Benefit the Rural Poor. London: Overseas Development Institute. Retrieved from: https://www.odi.org/sites/odi.org. uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5656.pdf.

Husakov, V., Shpak, A, Bychkov, N. (2013). O kooperatyvno-yntehratsyonnykh protsessakh v APK y perspektyvakh ykh razvytyia v otrasly. Ahrarnaia ekonomyka, 4, 2-11.

Smoleniuk R. P. (2017). Upravlinnia rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva na osnovi metodolohii strukturnoi intehratsii. Ekonomichnyj analiz, 2, 50-56.

Vernerfelt B. (1995). The Resours-Based Viev of the Firm: Ten Years Later. Strategits Management Journal, 16 (3). 171-174.

Prakhalad, K. K., Khemel, H. (2001). Sterzhnevye kompetentsyy korporatsyy. SPb: Pyter.

Bondarenko, V. M., Bondarenko, L. M. (2012). Resursnyj potentsial ekonomichnoho zrostannia pidpryiemstv APK. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, 1, 132-139

Vernera I. Ye. (2017). Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2016 rik. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy

Piniaha, N. O. (2013). Resursnyj potentsial sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv u konteksti staloho ikh rozvytku. Innovatsijna ekonomika, 6, 103-106.

Prokopenko, O. M. (2017). Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy: statystychnyj zbirnyk 2016 rik. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.

Ukraina strimko naroschuie eksport iahid u Yevropu. (201). Retrieved from: utsab.ua/ua/pres_sluzba/novosti.

Shamans'ka, O. I. (2016). Systema otsinky efektyvnosti upravlinnia resursnym potentsialom pidpryiemstv APK. Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua.

Sobkevych, O. V., Rusan, V. M., Yurchenko, A. D., Koval'ova, O. V (2013). Resursnyj potentsial ahrarnoi sfery: problemy ta zavdannia efektyvnoho vykorystannia: analit. dop. Kyiv: NISD.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.196

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022