Personnel management subsystem as a component of agricultural organizations management

Hanna Ivanivna Didur, Nataliia Vasylivna Smyrnova


Abstract


Introduction. The practice of modern enterprises activity suggests that it is impossible to ensure the efficiency and competitiveness of the organization as an integral system without effective personnel management. However, in the agrarian enterprises of Ukraine, the formation of an effective system of personnel management remains without due attention.

Purpose. The article aims to identify the features and to find out the ways to form an effective subsystem of personnel management in agrarian organizations.

Method (methodology). We have used the following methods in the course of the research: methods of critical and structured analysis; monographic method, method of trend analysis.

Results. The problems of personnel management in agricultural enterprises of Ukraine have been investigated. The components of the personnel management subsystem in the organization management have been determined. Hierarchical levels of personnel management functions subordination have been selected. The directions of the personnel management system improvement in agrarian enterprises have been offered.

Scope of results. The results of the research can be applied to improve the management of agrarian organizations through the formation of an effective personnel management subsystem.


Keywords


personnel management; management; system; functions; agriculture

Full Text:

PDF

References


Chykurkova, A. D. (2010). Formuvannya orhanizatsiynoyi struktury upravlinnya personalom stratehichnoho typu. Visnyk PDAT, 4, 150–157.

Khodykina, I. V. (2015). Pidkhody do otsinky efektyvnosti system upravlinnya personalom. Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, Seriya Ekonomika, 2(4), 115-120.

Leli, Yu. H. (2013). Suchasni systemy upravlinnya personalom ta yikh vplyv na efektyvnist' roboty pidpryyemstva. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, 1 (2), 95-98.

Anishchenko, L. O. (2016). Systema upravlinnya personalom promyslovykh pidpryyemstv v umovakh tryvaloyi kryzy. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 10, 257 -262.

Strekhova, S. V. (2012). Vzayemozv"yazok i vzayemoobumovlenist' elementiv systemy upravlinnya personalom. Aktual'ni problemy ekonomiky, 6 (132), 225-233.

Prodan, I. O. (2013). Stanovlennya systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva na innovatsiynykh zasadakh. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 776, 61-66.

Landsman, V. A. (2012). Teoretychni aspekty rozvytku systemy upravlinnya personalom suchasnoho pidpryyemstva. Derzhavne budivnytstvo, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_38.

Hurchenkov, O. P. & Husarina, N. V. (2013). Formuvannya systemy upravlinnya personalom ta otsinka yiyi efektyvnosti. Ekonomika: realiyi chasu, 2, 60-72.

Shpykulyak, O. H. (2004). Menedzhment personalu ta motyvatsiya pratsi v ahrarnykh pidpryyemstvakh. Kyiv:NNTs «Instytut ahrarnoyi ekonomiky».

Kovtun, Ye. I. (2016). Analiz systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva ta rozrobka zakhodiv shchodo yiyi udoskonalennya. Molodyy vchenyy, 6, 46-50.

Lozyns'kyy, I. Ye. & Yelisyeyeva, L. O. (2012). Teoretychni osnovy systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva. Ekonomika i rehion, 3 (34), 184-188.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.222

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023