Шляхи вдосконалення методичного підходу до контролю за використанням фінансових ресурсів у бюджетних установах

Halyna Viktorivna Rak


Анотація


Вступ. Досліджуються національні системи державного фінансового контролю в умовах трансформаційного періоду в Україні, що спрямовані на досягнення міжнародних стандартів.

Метод. У процесі дослідження використано низку наукових методів, серед яких – порівняння, групування, аналіз та синтез.

Результати. Здійснено порівняльний аналіз витратної та результативної моделей аудиту використання фінансових ресурсів у бюджетних установах, з урахуванням відмінностей у системі державного контролю різних країн світу. Проведено моніторинг визначальних національних показників контролю соціально-економічної складової бюджетних програм, у межах яких використовуються фінансові ресурси, з метою проектування, розробки, постійного вдосконалення та використання показників аудиту для незалежного контролю ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах. З’ясовані способи оцінки ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах, поширені в міжнародній та вітчизняній практиці державного фінансового контролю. Отримані наукові результати дадуть змогу більш детально ознайомитись з питанням внутрішнього контролю за використанням фінансових ресурсів у бюджетних установах в Україні, а також сприятимуть подальшому розробленню методів оцінки співвідношень результативної та витратної форм аудиту використання виділених фінансових ресурсів в установах бюджетної сфери.


Ключові слова


бюджетна установа; витрати; ефективність; контроль; методика; аудит; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Pikhots'kyy, V. F. (2015). Systema derzhavnoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini: kontseptual'ni zasady teoriyi ta praktyky. L'viv.

Stoyan, V. Y. (2014). Osushchestvlenye kontrolya pry kaznacheyskom obsluzhyvanyy raskhodnoy chasty byudzhetov v Ukrayne. Bukhhalterskyy uchet v byudzhetnykh i nekommercheskikh orhanizatsiyakh, 1 (337), 31-38.

Luchko, R. M., Zoriy, N. M., Khorunzhak, N. M. (2015). Kontrol' u derzhavnomu sektori ekonomiky. Ternopil': TNEU.

Khorunzhak, N. M. (2014). Problemy i perspektyvy rozvytku systemy vnutrishn'oho kontrolyu ta audytu v byudzhetniy sferi. Biznes inform, 5, 322-326.

Hordyeyeva, T. A. & Petryshyna, O. V. (2015). Implementatsiya audytu efektyvnosti vykorystannya byudzhetnykh koshtiv u praktyku derzhavnoho finansovoho kontrolyu. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 3 (3), 32-34.

Khablyuk, O. A. & Yatsyshyn, S. R. (2017). Audyt efektyvnosti v systemi derzhavnoho finansovoho kontrolyu, yoho sut' ta neobkhidnist' yoho uprovadzhennya v Ukrayini. Ekonomika i suspil'stvo, 10, 827-831.

Mikryukova, L. V. & Mlintsova, O. S. (2016). Vprovadzhennya vnutrishn'oho audytu v byudzhetnykh ustanovakh. Naukovyy visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlyns'koho, 1 (6), 17-21.

Kalinkin, D. V. (2013). Vnutrishniy audyt byudzhetnykh ustanov (porivnyal'nyy aspekt iz derzhavnym finansovym audytom). Ekonomika: realiyi chasu, 3, 91-96.

Nwosu, M. E. & Mshelia, M. I. (2015). Value for Money Audit: A Veritable Tool for Expenditure Management. International Journal of Financial Research, 6(3), 150-162.

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya Derzhavnoyu audytors'koyu sluzhboyu, yiyi mizhrehional'nymy terytorial'nymy orhanamy derzhavnoho finansovoho audytu vykonannya byudzhetnykh prohram. (n.d.). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-p.

Dykaeva, Zh. A. (2016). Otsenka effektivnosti upravleniya hosudarstvennymi finansami v rehionakh Rossii. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya, 6 (78), 34-47.

Nahymova, A. M. (2009). Effektivnost' deyatel'nosti hosudarstvennykh orhanov upravleniya kak faktor povysheniya kachestva zhyzni v rehione: problemy otsenki i izmereniya. Kazan': Kazan. hos. un-t.

Yaryhina, T. V. (n.d.). Analiz mezhdunarodnoho opyta i perspektivy ispol'zovaniya klyuchevykh natsyonal'nykh pokazateley v praktike vysshykh orhanov finansovoho kontrolya hosudarstv Sodruzhestva Nezavysymykh Hosudarstv. Retrieved from: http://www.ach.gov.ru/activities/international/cooperation-with-foreign-sais/biblsovet/analytical-materials/-buleten-fl-505-buleten-fl-660.pdf.

Value for Money in public sector corporate services. (n.d.). A joint project by the UK Public Sector Audit Agencies. Retrieved from: http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/corp/2007/nr_070501_value_corp_services.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.161

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022