Monitoring of the current level of development of the national motor transport system of Ukraine

V. V. Burkun


Abstract


The development of the motor transport system is especially important for Ukraine as a transit state. Our country has great potential for transit traffic due to rather extensive network of motor roads and the passage through the country of three European transport corridors.

The purpose of our research is to analyse the current level of development of the national motor transport system of Ukraine.

According to the index of transportation of passengers by road transport in the direction of international communication, Lviv region has taken the first place among the other regions in 2016, Kyiv has taken the second place, Kharkiv region has taken the third place, and Khmelnytsk region has taken the last place.

 According to the index of transportation of passengers by road transport in the intercity direction Lviv, Odessa and Kyiv regions are considered the TOP-3 regions.  Lugansk region has taken the last place in ranking. We have to emphasize the fact that there are insignificant movements in the direction of intercity communication for the city of Kyiv (24th place in the rating). Thus, in terms of the number of passengers carried by road transport in various directions, the city of Kyiv and the Kyiv oblast occupy the first positions, and Lugansk regionis on the last place.

After having analysed the passenger traffic in Ukraine by type of transport, it can be argued that road transport successfully competes with the railway one. Together these two types of transportation of passengers occupy the leading positions.

Thus, it is proved that one of the most important strategic directions of the development of the national economy is the use of the transit and transport potential of the country and ensuring the efficient functioning of the Ukrainian motor transport system.


Keywords


motor transport system; reforming; monitoring; transit corridors; transit-transport potential

Full Text:

PDF

References


Boiko, O. V. (2008). Kontsesiia v systemi efektyvnykh form zaluchennia investytsii u rozvytok transportu. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 33, 166–171.

Zavhorodnii, K. V. & Voit, S. M. (2016). Investytsiini mekhanizmy rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury Ukrainy ta yii rehioniv. Prychornomorski ekonomichni studii, 1, 18-20.

Irtyshcheva, I. I. & Stroiko, T. V. (2014). Stratehichni oriientyry rozvytku lohistychnoi infrastruktury v more hospodarskomu kompleksi Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Mykolaiv, NUK, 1 (451), 12–16.

Kotlubai, O. M. & Parubets, E. (2001). Finansovyi mekhanizm transportnoho kompleksa Ukrainy. Tr. YKTP, 9–10, 43–52.

Pasichnyk, A. M., Klen, O. M., Miroshnychenko, S. V. (2016). Analiz ta otsinka efektyvnosti vykorystannia tranzytnoho potentsialu ukrainskoi transportnoi systemy. Elektromahnitna sumisnist ta bezpeka na zaliznychnomu transporti, 12, 88–97.

Preiher, D. K., Sobkevych, O. V., Yemelianova, O. Yu. (2011). Stratehichni napriamy rozvytku transportnoi haluzi Ukrainy u pisliakryzovyi period. Kyiv: NISD.

Sapronov, O. M. (2007). Avtomobilnyi transport yak skladova miskoho pasazhyrskoho transportu u konteksti enerhetychnoi, sotsialnoi, ekonomichnoi ta ekolohichnoi bezpeky. Osvita i upravlinnia, 2, 152–158.

Bondar, V. V., Stroiko, T. V. (2017). Innovatsiine onovlennia rehionalnoi transportnoi infrastruktury na pryntsypakh reinzhynirynhu. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 33, 296-302.

Statystychnyi zbirnyk «Transport i zviazok Ukrainy, 2016». (2016). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Pro avtomobilnyi transport : zakon Ukrainy. (n.d.). Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/go/2344-14.

Transportna stratehiia Ukrainy na period do 2020 roku. (n.d.). Retrieved from: http://www.transport–ukraine.eu/page/transportna–strategiya–ukrayini–na–period–do–2020–roku.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.307

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023