Сутність та необхідність екологічної модернізації виробництва

Kseniya Valentynivna Demchenko


Анотація


Вступ. У статті розкрито сутність поняття «екологічна модернізація виробництва», а також описана її внутрішня структура. Розглянуто сучасний стан цементної промисловості України, висвітлено основі економічні та екологічні проблеми галузі. Проведено аналіз рівня екологічної модернізації виробництва суб’єктами підприємництва галузі з позиції технічної і технологічної складових екологічної модернізації виробництва. Досліджено економічний і екологічний ефект від зміни технології виробництва, а також вивчено потенційну економію фінансових і сировинних ресурсів для виробників, які лише розпочали проведення екологічної модернізації виробництва. Зокрема, досліджено зміни рівня енергоспоживання для виробників цементу в результаті проведення екологічної модернізації виробництва, а також проаналізовано потенціал зниження викидів двоокису вуглецю і супутній економічний ефект. Описано динаміку загального результуючого показника від проведення екологічної модернізації виробництва – матеріаломісткості. У результаті проведеного аналізу розроблено основі напрями подальшого проведення екологічної модернізації виробництва для суб’єктів підприємництва цементної промисловості.

Мета. Обґрунтування необхідності проведення екологічної модернізації виробництва підприємствами цементної промисловості на основі аналізу її сучасного стану, а також оцінки дійсного і потенційного економічного та екологічного ефектів від модернізації.

Метод (методологія). У статті, окрім стандартних методів статистичного дослідження, таких, як систематизація, обробка, підсумовування даних, визначення узагальнюючих зведених синтетичних показників, подання отриманих результатів у формі статистичних таблиць, графіків і рисунків, також було запропоновано власну методику оцінки ефективності екологічної модернізації виробництва за її складовими: технічною, технологічною, інноваційною, управлінською, економічною і екологічною; проведено аналіз результатів екологічної модернізації виробництва з позиції технічної і технологічної складових

Результати.  У ході дослідження було доведено економічну доцільність проведення екологічної модернізації виробництва для суб’єктів підприємництва цементної промисловості, а також розроблено напрями її подальшого проведення. Описані у статті результати і рекомендації можуть бути використані виробниками цементу з повним циклом виробництва.


Ключові слова


екологічна модернізація виробництва; технологія; конкурентоспроможність; енергоємність; матеріаломісткість; економія

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku» vid 21 hrudnya 2010 roku. (2010). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

Dykan', V. V. & Bilous, L. B. (2016). Problemy optymizatsiyi struktury enerhoyemnosti Ukrayiny. Sotsial'na ekonomika, 52(2), 86-92.

Ohlyad realizatsiyi osnovnykh polozhen' Kiot·s'koho protokolu do Ramkovoyi Konventsiyi OON pro zminu klimatu ta zobov"yazannya krayin-chleniv OESR i Yevrosoyuzu shchodo vykonannya rekomendatsiy Paryz'koyi Konferentsiyi. Minenerhovuhillya Ukrayiny DP «NEK «UKRENERHO» vidokremlenyy pidrozdil «Naukovo-proektnyy tsentr rozvytku ob"yednanoyi enerhetychnoyi systemy Ukrayiny» derzhavnoho pidpryyemstva «Natsional'na enerhetychna kompaniya «UKRENERHO» (NPTsR OES Ukrayiny). (2017). Retrieved from: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/3.-Osn_polozh_SOR21.pdf.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020»: vid 12 sichnya 2015 roku. (2015). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Loubana, EI Atasi. (2013). Environmental Impact Assessment for Sustainable Cement Production. Retrieved from: https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-185465/elatasipdf.pdf.

Novyny asotsiatsiyi Ukrtsement. (2017). Retrieved from: http://www.ukrcment.com.ua/ru/novost/303-import-tsementu-v-2017-r-zbilshyvsia-v-11-raziv-biloruskoho-v-170-raziv.html.

Derzhkomstat. Kil'kist' zaynyatykh pratsivnykiv na pidpryyemstvakh za yikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti u 2015 rotsi. (2015). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/kp_ed/kp_ed_u/kzp_ed_u_2015.htm.

Huber, J. (1991). Ecological modernization. Away from scarcity, soberness and bureaucracy. Technologie en milieubeheer. Den Haag: SDU.

Jonicke, M. (1985). Preventive environmental policy en ecological modernization find structural policy. Discussion paper.

Mol, A. (1997). Ecological modernization: industrial transformations and environmental reform. The International Handbook of Environmental Sociology. London: Edward Elgar.

Beck, U., Giddens A., Lash S. (1994). Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press.

Bell, M. (1998). An Invitation to Environmental Sociology. Thousand Oaks: Pine Forge Books.

Spaargaren G. (1996). The Ecological Modernization of production and consumption. Wageningen Univ.

Kulyasov, Y. P. (2004). Ekolohicheskaya modernizatsiya: teoriya i praktiki. SPb: NYYKh SPbHU.

Khvesyk, M. A., Stepanenko, A. V., Obykhod, H. O. (2016). Ekolohichna modernizatsiya v systemi pryrodno-tekhnohennoyi ta ekolohichnoyi bezpeky. Kyiv: Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny.

Behak, M. V. & Manvelova, A. B. (2013). Ekolohicheskaya modernizatsiya proizvodstva kak investitsiya v prirodnyy capital. Vestnyk RKhTU im. D. Y. Mendeleeva. Humanytarnye i sotsial'no-ekonomicheskie issledovaniya, 28-36.

Kupalova, H. I., Noymann, V., Hats'ka, L. P., Honcharenko, N. V., Dombrovs'ka, T. M., Nikitchenko, Yu. S., Dombrovs'kyy, V. A. (2014). Stratehiya «zelenoho» rozvytku pidpryyemstva. Kyiv: Komprynt.

Omel'chenko, A., Obykhod, H., Nechytaylo, T. (2016). Ekolohizatsiya ekonomichnoho rozvytku yak faktor modernizatsiyi vyrobnytstva. Ekonomist, 6, 24-27.

Shkarupa, O. V. (2015). Indykatory ekolohichnoyi modernizatsiyi sotsial'no-ekonomichnykh system u konteksti zelenoho zrostannya ekonomiky rehionu. Mechanism of Economic Regulation, 1, 9-20.

Pres-reliz PrAT «Yevrotsement Ukrayina». (2018). Retrieved from: http://www.eurocement.ua/cntnt/rus/presscentr4/news-ecgroup/n2666.html.

Istoriya Volyn'-Tsement. Ofitsiynyy sayt Dikerhoff Ukrayina. (2018). Retrieved from: http://www.dyckerhoff.com.ua/online/ru/104310831072107410851072110310810431083107210741085107211031/10501086108410871072108510801103/1010481089109010861088108011/104210861083109910851100-106210771084107710851090.html.

Istoriya YuhTsement. Ofitsiynyy sayt Dikerhoff Ukrayina. (2018). Retrieved from: http://www.dyckerhoff.com.ua/online/ru/104310831072107410851072110310810431083107210741085107211031/10501086108410871072108510801103/1010481089109010861088108011/10701075109410771084107710851090.html.

Zavody PrAT «Khaydel'berh Ukrayina». (2018). Ofitsiynyy sayt PrAT «Khaydel'berh Ukrayina». Retrieved from: https://www.heidelbergcement.ua/uk/plants.

Istoriya PAT «Podil's'kyy tsement». (2018). Ofitsiynyy sayt CRH Ukrayina. Retrieved from: http://www.crhukraine.com/locations/podilsky_cement_pjsc/history.

Novyny kompaniyi. Ofitsiynyy sayt PrAT «Ivano-Frankivs'ktsement». (2018). Retrieved from: http://www.ifcem.if.ua/novini-kompaniyi.

Proekt spil'noho vprovadzhennya «VAT «Ivano-Frankivs'ktsement» – perekhid z mokroho na sukhyy sposib vyrobnytstva tsementu ta ekonomiya palyva dlya sushky vuhillya, Ukrayina». Pershyy zvit pro monitorynh za period z 01.01.2008 roku po 31.12.2008 roku. (2018). Retrieved from: http://www.seia.gov.ua/seia/doccatalog/document?id=117679.

Veryfikatsiya proektu spil'noho vprovadzhennya «Zmina tekhnolohiyi vyrobnytstva tsementu na pidpryyemstvi Podil's'kyy Tsement, Ukrayina z “mokroyi” na “sukhu”», Druha periodychna veryfikatsiya: 01/01/2012 – 31/12/2012. (2013). Zvit # 01 998 9105074827 – VR2, Perehlyad # 03. Retrieved from: www.seia.gov.ua/seia/doccatalog/document?id=638176.

SMIDA. Finansova zvitnist' PAT «Volyn'-Tsement». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00293054.

SMIDA. Finansova zvitnist' PAT «Mykolayivtsement». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00293025.

SMIDA. Finansova zvitnist' PAT «Podil's'kyy tsement». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00293091.

SMIDA. Finansova zvitnist' PAT «YuhTsement». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00293031.

SMIDA. Finansova zvitnist' PrAT «YevroTsement Ukrayina». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00293060.

SMIDA. Finansova zvitnist' PrAT «Ivano-Frankivs'ktsement». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00292988.

SMIDA. Finansova zvitnist' PrAT «Khaydel'berhTsement Ukrayina». (2018). Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/participant/00292923.

Stavky ekolohichnoho podatku. (2018). Debet-Kredyt. Retrieved from: https://dtkt.com.ua/show/0sid0178.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.133

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022