Implementation of the marketing information system into the activity of service companies

Kateryna Andriivna Kompanets


Abstract


The article deals with the types of modern information systems. It proves their application in the activities of enterprises. The basic definitions of the concept of a marketing information system are presented. Its role in the enterprise management is established. The realities, which influence the development of services enterprises in the conditions of European integration of the country's economy, are explored.


Keywords


information systems; marketing; globalization environment; enterprise management; information communications; service companies

Full Text:

PDF

References


Yezhova, L. F. (2002). Informatsiynyy marketynh. Kyiv: KNEU.

Frolenko, O. M. (2014). Marketynhova informatsiyna systema yak zasib realizatsiyi stratehichnoho potentsialu promyslovoho pidpryyemstva. Innovatsiyna ekonomika, 6, 238-244. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_44.

Panukhnyk, Ya. H. (2014). Kontseptual'ni pidkhody do pobudovy marketynhovykh informatsiynykh system promyslovoho pidpryyemstva. Marketynh i rynkovi vidnosyny, 51, 113-120.

Stel'mashchuk, N. A. (2012). Strukturni aspekty rozvytku stratehichnoho marketynhu pidpryyemstv. Innovatsiyna ekonomika, 3, 225-228.

Yanevych, M. M. (2013). Struktura informatsiyno-analitychnoyi systemy stratehichnoho marketynhovoho upravlinnya pidpryyemstv (na prykladi rehional'nykh pidpryyemstv kondyters'koyi haluzi). Efektyvna ekonomika, 9.

Dmytruk, M. M. (2003). Stratehichnyy marketynh: teoretychni osnovy ta otsinka rivnya implementatsiyi v diyal'nosti vitchyznyanykh pidpryyemstv. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua.

Danchenok, L. A. (n.d.). Marketynh. Retrieved from: http://stud.com.ua/49411/marketing/marketing

Mitchenko, H. V. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya stratehichnoho marketynhu na pidpryyemstvakh avtomobil'noho transportu: dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04: zashchyshchena 28.12.15. Kyiv.

Matsekha, D. S. & Buryy, S. A. (2014). Marketynh u sferi hotel'no-restorannoho biznesu ta turyzmu. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 5(2), 43-47.

Informatsiyni systemy marketynhu. (2010). Retrieved from: http://www.litsoch.ru/referats/read/194598/.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.231

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023