Mechanisms of influence of organizational and administrative transformation on the development of industrial enterprises

Iryna Mykhailivna Cherniavska


Abstract


The scientific provisions on the use of transformation procedures in the organizational and managerial field of the enterprise activity are sufficiently substantiated in the scientific works of well-known foreign and domestic scientists. In addition to transformational models that offer a specific sequence of stages, general approaches to organizational transformations are recently developed in the theory and practice. These approaches describe the philosophy of the process. However, the theoretical basis for the emergence of the necessity and the prospect of organizational transformations, in particular in the form of restructuring, has certain gaps and inaccuracies, which often lead to a different interpretation of the necessity and procedural security of this process in the activities of industrial enterprises.

The conducted analysis of theoretical and methodical aspects of transformation processes in the organizational and managerial sphere of activity of industrial enterprises allowed identifying and justifying the criteria for the success of organizational transformations and the specific sequence of stages of their implementation. The definition of content of the category "enterprise restructuring" is proposed in the context of organizational transformation. The scheme of the process of implementation of the corresponding organizational and managerial transformations, which involves the use of new tools and methods of organization of activity and enterprise management system in order to ensure optimization of economic activity, is constructed.

The scientific novelty of the results is that the methodological provisions, which are in the article, allow us to determine possible directions and types of structural transformations; to choose the controlled factors that influence the size of the market value of the enterprise by types of transformations in the organizational and managerial sphere; to present the structural model of planning and implementation of enterprise restructuring, which is consistent with the idea of the process of structural changes of the enterprise in relation to adaptation to the external environment and application of the latest management concepts; to present a structural scheme for evaluating the effectiveness of the restructuring, aimed at the development of the enterprise.

The developed approaches to determining the need for transformation processes of organizational and managerial transformation and a scheme for evaluating the effectiveness of restructuring can be used by specialists to make grounded decisions aimed at the development of industrial enterprises.


Keywords


transformational processes; organizational and managerial sphere; industrial enterprise; efficiency; restructuring

Full Text:

PDF

References


Lewin, K. (1951). Field theory in social sciences. New York: Harper & Row.

Myntsberh, H., Kuynn, Dzh, B., Hoshal, S. (2001). Stratehycheskyy protsess. Spb.: Pyter.

Akoff, R. (1989). Planyrovanye budushcheho korporatsyy. Moscow: Myr.

Druker, P. (2008). Menedzhment: zadachy, obyazannosty, praktyka. Moscow: Vyl'yams.

Kanter, R. M., Stein B. A., Jick, T. D. (1992). The Challenge of Organizational Change. New York.

Andrushkiv, B., Kyrych, N., Pohaydak, O. (2012). Upravlinnya protsesamy restrukturyzatsiyi promyslovykh pidpryyemstv v umovakh ekonomichnykh reform. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, 1, 3-5.

Hryn'ova, V. M. & Novikova, M. V. (2010). Protses pidhotovky restrukturyzatsiyi pidpryyemstv mashynobuduvannya: orhanizatsiya upravlinnya. Kharkiv: KhNEU.

Dubnyts'kyy, V. I. & Fedulova, S. O. (2016). Peredumovy transformatsiynykh protsesiv u rehionakh Ukrayiny. Rehional'na ekonomika, 2, 34-43.

Kuz'min, O. Ye., Mel'nyk, O. H. (2011). Diahnostyka potentsialu pidpryyemstva. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 1, 155-166. Retrieved from: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2011/1/155-166.

Mazur, Y. Y. & Shapyro, V. D. (2000). Restrukturizatsiya predpriyatiy i kompaniy. Moscow: Vysshaya shkola.

Otenko, Y. P. & Moskalenko, N. A. (2005). Orhanizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm restrukturizatsii predpriyatiya. Khar'kov: KhNEU.

Shynkaruk, L. V. (2015). Vzayemozv"yazok strukturnykh transformatsiy ta ekonomichnoho zrostannya Ukrayiny. International Scientific Journal, 9, 180-185. Retrieved from: http://www.internauka.com/ issues/2015/9/556.

Shmat'ko, N. M. (2016). Orhanizatsiya planuvannya strukturnykh zmin u protsesi rozvytku promyslovoho pidpryyemstva. Upravlinnya rozvytkom, 4 (186), 138–143. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_4_22.

Boddy, D. & Peyton, R. (1996). Osnovy menedzhmenta. Spb.: Piter.

Vasylenko, A. V. (2005). Menedzhment ustoychyvoho razvitiya predpriyatiy. Kyiv: TsUL.

Tkachenko, V. A. (2008). Osnovy konkurentnykh preimushchestv i innovatsionnoho razvitiya. Dnepropetrovsk : DUЭP: Monolyt.

Kolosov, A. N. (2008). Adaptivnaya orhanizatsiya deyatel'nosty predpriyatiya. Luhansk: VNU im. V. Dalya.

Statystychnyy zbirnyk «Ukrayina u tsyfrakh. 2016 rik». (2016). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Metelenko, N. H. (2010). Vnutrishniy hospodars'kyy mekhanizm efektyvnoho funktsionuvannya promyslovykh pidpryyemstv: teoriya, praktyka, perspektyvy. Zaporizhzhya: KPU.

Yatskevych, V. (2006). Problema «mezh zrostannya» i systemna optymizatsiya. Ekonomika Ukrayiny, 3, 5-11.

Viknyans'ka, O. M. & Roskrut, N. O. (2013). Ponyattya restrukturyzatsiyi promyslovykh pidpryyemstv. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Economics/10_128664.doc.htm

Hordiyenko, L. Yu. (2011). Upravlinnya orhanizatsiynymy transformatsiyamy: teoretyko-metodolohichni zasady ta upravlins'kyy instrumentariy. Kharkiv: KhNEU.

Chenash, V. S. (2014). Upravlinnya restrukturyzatsiyeyu promyslovykh pidpryyemstv za umov intehratsiynykh protsesiv v ekonomitsi: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti)». Khmel'nyts'kyy.

Dovbnya, S. B. (2010). Opredelenie etapov restrukturizatsii promyshlennykh predpriyatiy v usloviakh transformatsionnoy ekonomiki. Byznes Inform, 12, 46-49.

Omel'chenko, O. S. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya restrukturyzatsiyi pidpryyemstv mashynobuduvannya pry zahrozi bankrutstva. Kyyiv.

Bondar, T. V. (2011). Interpretatsiya ponyattya «restrukturyzatsiya» promyslovykh pidpryyemstv z pozytsiy zahal'nosystemnoho pidkhodu. Visnyk SumDU, 2, 80-86.

Stechenko, D. & Omel'chenko, O. (2013). Stsenarnyy pidkhid do restrukturyzatsiyi pidpryyemstv na osnovi kompleksu ekonomiko-matematychnykh modeley. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, 2(9), 195-215. Retrieved from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13sdmemm.pdf.

Lemish, K. M. (2010). Osnovy formuvannya mekhanizmu restrukturyzatsiyi promyslovykh pidpryyemstv. Ekonomika i rehion, 25(2), 111-115.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.200

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023