Innovative methods of corn grain production management in agricultural enterprises

Mykola Kyrylovych Parkhomets, Liudmyla Mykolaivna Uniiat


Abstract


The article presents the results of the retrospective analysis of corn grain production in the regions of Ukraine for 2010-2016, the economic efficiency of corn grain production in the enterprises of the Ternopil region. On the basis of the research, the main factors of increasing the level of economic efficiency and competitiveness of corn grain are proposed, with accent on innovative methods of grain production management using the methods of digital economy.


Keywords


corn grain; crop yield; full cost; price; net income; economic efficiency; competitiveness; innovative management methods; coefficient of return; digital economy

Full Text:

PDF

References


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Osnovni ekonomichni pokaznyky roboty silskohospodarskykh pidpryiemstv za 2011-2016 rr.[ Statistical bulletin. Main economic indicators of agricultural enterprises' performance for 2011-2016]. (2012-2016). Ternopil: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti. Silske hospodarstvo Ternopilskoi oblasti za 2011-2016 rr. Statystychnyi zbirnyk. [Agriculture of the Ternopil region for 2011-2016. Statistical collection]. (2012-2016).Ternopil: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti.

Parkhomets M. K., Uniiat L. M., Solovei I. S. (2017). Otsinka konkurentospromozhnosti zerna ta napriamy yii pidvyshchennia u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Estimation of the competitiveness of grain and the directions of its increase in enterprises]. Ukrainskyi zhurnal prkladnoi ekonomiky [Ukrainian journal of Applied Economics]. Vypusk 1. tom 2. 85-96.

Ryzhenko O., Fishchuk V. (2018). Yak tsyfrova ekonomika zminyt Ukrainu [How will change Ukraine the digital economy]. Ekonomichna pravda. 2018.16.01. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/(access date October 12, 2018).

Putsenteilo P. R., Humeniuk O. O. (2018). Tsyfrova ekonomika yak novitnii vektor rekonstruktsii tradytsiinoi ekonomiky [Digital economy as the new vector of reconstruction of the traditional economy]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy]. No 5-6 [75]. Pp.131-143.

Parkhomets M. K. (2018), Upravlinnia vytratamy u zernovomu hospodarstvi pidpryiemstv rehionu v konteksti vykorystannia tsyfrovoi ekonomiky [Management of expenditures in the grain industry of enterprises of the region in the context of the digital economy use]. Zbirnyk tez dopovidei Pershoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy» [Proceedings of the first international scientific-practical conference "Digital economy: trends and perspectives"].

Uniiat L. M. (2018). Upravlinnia orhanizatsiieiu vyrobnytstva v ahrarnomu sektori za dopomohoiu tsyfrovoi ekonomiky [Management of production organization in the agrarian sector through the digital economy]// Zbirnyk tez dopovidei Pershoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy» [Proceedings of the first international scientific-practical conference "Digital economy: trends and perspectives"].

Bielinska T. (2017). Doslidzhennia: vysoki tekhnolohii v ahrarnii haluzi Ukrainy [Research: high technologies in the agrarian sector of Ukraine] / Ahroelita. [Agroelite], aviable at: http://agroprod.biz/2017/07/31/doslidzhennya-vysoki-tehnolohiji-v-ahrarnij-haluzi-ukrajiny/(access data: October 12,2018).

Pidsumky Ag Tech Forum 2017. [ Results of Ag Tech Forum 2017]. aviable at: https://agtech.com.ua/1282-2/( access data : October 12,2018).

Prohrama Bukhhalteriia dlia Ukrainy – 1 S: Pidpryiemstvo (2018) [Accounting Program for Ukraine – 1 C: Enterprise]/ Active-Soft. Business programs, aviable at: https://aktiv.ua/materials/articles/prohrama-1s-bukhhalteriia-dlia-ukrainy-1s-pidpryiemstvo/( access data : October 12,2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.176

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023