Дефініції фінансово-економічної безпеки банку

Svitlana Sergiivna Rodchenko


Анотація


Вступ. Банківська система та банки зокрема виконують важливу роль для зміцнення національної безпеки, зміцнення позиції країни, забезпечення її суверенітету та її конкурентоздатності на міжнародному ринку, регулювання грошово-кредитної системи, керують рухом фінансових ресурсів на ринку тощо. У своїй діяльності вони зазнають значного впливу різного роду загроз, тому зміцнення їх фінансово-економічної безпеки не втрачає своєї актуальності, а вироблення єдиного підходу до розуміння суті «фінансово-економічної безпеки банку» є необхідним для  розробки системи її ефективного забезпечення та регулювання.

Мета. З'ясувати суть поняття «фінансово-економічна безпека банку» через детальне вивчення та узагальнення визначень науковцями та практиками таких понять, як «безпека», «небезпека», «невизначеність», «виклик», «ризик», «загроза», «безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека банку».

Метод. Методи економічного аналізу «аналіз» та «синтез» використано для детального вивчення визначень досліджуваних понять; «порівняння», «узагальнення» та «систематизації» – для здійснення висновків дослідження та вироблення власного погляду на суть «фінансово-економічної безпеки банку».

Результати. На основі детального вивчення трактувань вченими та практиками понять «безпека банку», «економічна безпека банку», «фінансова безпека банку» та «фінансово-економічна безпека банку» запропоновано їх власні визначення.


Ключові слова


безпека; безпека банку; економічна безпека банку; фінансова безпека банку; фінансово-економічна безпека банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko, O. V. (2015). Teoretychni aspekty ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, V. 3, 102-106. [in Ukrainian].

Mahas, N. V. (2011). Teoretychni osnovy doslidzhennia finansovoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia v umovakh tekhnohlobalizmu. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, 2, 77-88. [in Ukrainian].

Zubok, M. I. (2012). Bezpeka bankivskoi diialnosti. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Gherasymchuk, N. A., Mirzojeva, T. V., Tomashevsjka, O. A. (2015). Ekonomichni i finansovi ryzyky. Kyiv: Komprynt. Retrieved from: https://pidruchniki.com/86189/ekonomika/ekonomichni_i_finansovi_riziki [in Ukrainian].

Serhunyn, A. A. (2005) Mezhdunarodnaia bezopasnost: novye podkhody i kontsepty. Polytycheskye yssledovanyia, 6, 126-137. [in Russian].

Korystin, O. Je., Baranovsjkyj O. I., Gherasymenko L. V., Dolja L. M., Kaljuk O. M. & et. al. (2010). Ekonomichna bezpeka. O.M. Dzhuzhi (Ed.). Kyiv : Alerta; KNT; Centr uchbovoji literatury. Retrieved from: https://pidruchniki.com/1584072021588/ekonomika/ekonomichna_bezpeka (дата звернення 11.12.2018) [in Ukrainian].

Korchenko, A. O., Skachek, L. M, Khoroshko, V. O. (2014). Bankivsjka bezpeka. O.V. Khoroshka (Ed.). Kyiv: PVP «Zadrugha». [in Ukrainian].

Semenov, V. A. (2008). Model i metod formirovaniya kompleksnoy sistemi bankovskoy bezopasnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. SPb. [in Russian].

Bolshoy ekonomicheskiy slovar. (1999). A. N. Azrilyan (Ed). Moscow: In-t novoy ekonomiki. [in Russian].

Zubok, M. I. (2002). Bezpeka bankivskoi diialnosti. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Bocharov, O. A. (2003). Formirovanie osnov ekonomicheskoy bezopasnosti v bankovskoy deyatelnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. М. [in Russian].

Tagirbekov, Kyiv (2003). Osnovyi bankovskoy deyatelnosti. Moscow: Izd-vo «Os-89». [in Russian].

Illjash, M. M. (2001). Bezpeka banku. Ukn.: Encyklopedija bankivsjkoji spravy Ukrajiny. V. S. Steljmakh (Ed.). Kyiv: Molodj, In Jure. [in Ukrainian].

Sorokivsjka Z. (2011). Do pytannja finansovoji bezpeky v umovakh svitovoji ekonomichnoji kryzy. Ekonomichnyj analiz, 8(1), 104-108. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_1/pdf/sorokivska/pdf [in Ukrainian].

Gamza V. A., Tkachuk I. B., Zhilkin I. M. (2017). Bezopasnost bankovskoy deyatelnosti (12nd ed., rev.) Moscow: Finansovyy universitet. [in Russian].

Bukin, S. (2003). Bezopasnost banka. Bankovskie tekhnologi, 9. Retrieved from: www.bizcom.ru/security/2003-09/01.html [in Russian].

Bezvukh, S. V. (2011). Bezpeka bankivsjkoji dijaljnosti Retrieved from: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0786&T=intro&st=0&L=1 [in Ukrainian].

Prokopenko, N. S., Vykljuk, M. I. (2014). Skladovi bezpeky bankivsjkoji dijaljnosti. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, 24.1, 302-308. [in Ukrainian].

Zachosova, N. V. (2012). Teoretychni aspekty naukovoji kateghoriji ekonomichnoji bezpeky okremykh vydiv vitchyznjanykh finansovykh poserednykiv. Ekonomichni nauky. Serija «Oblik i finansy», 9(33), 136-146. [in Ukrainian].

Vasyljchak, S. V., Mocjo, R. Ju. (2009). Ekonomichna bezpeka bankiv ta metody jiji zabezpechennja. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, 19.12, 287-293. [in Ukrainian].

Ghrycenko, V. Gh. (2009). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny. Visnyk Nacionaljnogho banku Ukrajiny, 4, 27-28. [in Ukrainian].

Matveev N. (1999). Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Izd-vo «Vozvrat». [in Russian].

Streljbycjka, L. M., Streljbycjkyj, M. P., Ghizhevsjkyj, V. K. (2007). Bankivsjke bezpekoznavstvi. M.P. Streljbycjkogho (Ed.). Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Shtajer, O. M. (2011). Naprjamy zabezpechennja ta osnovni skladovi ekonomichnoji bezpeky banku. Jevropejsjkyj vektor ekonomichnogho rozvytku, 2, 263-270. [in Ukrainian].

Riznyk, N. S., Vorobjova, I. A. (2008). Ocinka ta shljakhy zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky banku. Zbirnyk naukovykh pracj. Lucjkyj nacionaljnyj tekhnichnyj universytet, 5(20), 368. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_Ч_2_183.pdf [in Ukrainian].

Albanin, L. I. (2009). Ekonomicheskaya bezopasnost: ugrozy i ikh otrazhenie. Voprosy ekonomiki, 2, 47-48. [in Russian].

Milyaev, P. V. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost kommercheskogo banka v sisteme natsionalnoy bezopasnosti gosudarstva. Audit i finansovyy analiz, 3. Retrieved from: http://auditfin.com/fin/2010/2/10_15/10_15%20.pdf [in Russian].

Kyrychenko, O. A., Melesyk, S. V. (2009). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny v umovakh ghlobaljnoji finansovoji kryzy. Aktualjni problemy ekonomiky, 8 (98), 223-232. [in Ukrainian].

Gherasymov, P. A. (2006). Ekonomicheskaja bezopasnostj banka: konceptualjnыj pokhod. Bankovskye uslughy, 4, 20-30. [in Russian].

Kralich, V. R. (2010). Finansovyj monitoryngh u zabezpechenni funkcionuvannja systemy ekonomichnoji bezpeky bankivsjkykh ustanov v Ukrajini. Extended abstract of candidate's thesis. Kyjiv. [in Ukrainian].

Kornienko, M. V. (2005). Instrumenty povysheniya ekonomicheskoy bezopasnosti kommercheskogo banka. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov n/D. [in Russian].

Revak, I. O., Kernycjka, M. I. (2009). Formuvannja systemy ekonomichnoji bezpeky u bankivsjkij sferi. Naukovyj visnyk LDUVS. Ser. Ekonomichna, 1, 375-389. [in Ukrainian].

Baranovsjkyj, O. I. (2006). Bankivsjka bezpeka: problema vymiru. Ekonomika i proghnozuvannja, 1, 7-26. [in Ukrainian].

Dudchenko, N. V. (2013). Suchasni pidkhody do traktuvannja ponjattja «ekonomichna bezpeka bankivsjkykh ustanov». Investyciji: praktyka i dosvid, 17, 64-69. [in Ukrainian].

Slipenchuk, O. P., Marchukovsjka, M. S. (2009). Ekonomichna bezpeka bankiv ta metody jiji zabezpechennja. ХII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferencija «Svitova finansovo-ekonomichna kryza: strateghiji protydiji ta minimizaciji naslidkiv (ekonomika, finansy ta pravo)». Kyiv: UDUFMT. (рр. 94- 97). [in Ukrainian].

Kovryzhenko, L. O. (2011). Teoretychni zasady strateghichnogho upravlinnja konkurentospromozhnistju banku. Visnyk KEF KNEU imeni V. Ghetjmana, 1, 29-36. [in Ukrainian].

Khytrin, O. I. (2004). Finansova bezpeka komercijnykh bankiv. Finansy Ukrajiny, 11, 118-124. [in Ukrainian].

Ghorjacheva, K. S. (2003). Finansova bezpeka pidpryjemstva. Sutnistj ta misce v systemi ekonomichnoji bezpeky. Ekonomist, 8, 65-67. [in Ukrainian].

Gholoborodjko, Ju. O. (2012). Teoretychni pidkhody do rozkryttja sutnosti ta skladovykh finansovoji bezpeky bankivsjkykh ustanov. Naukovyj visnyk NL TU Ukrajiny, 22.12, 194-198. [in Ukrainian].

Natocheeva, N. N. (2011). Finansovyy mekhanizm preodoleniya bankovskikh krizisov dlya obespecheniya ustoychivogo rosta bankovskogo sektora Rossii. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Ukrainian].

Baranovsjkyj, O. I. (2006). Bankivsjka bezpeka: problema vymiru. Ekonomika i proghnozuvannja, 1, 7-25. [in Ukrainian].

Ksjondz, S. M. (2015). Upravlinnja finansovoju bezpekoju bankiv Ukrajiny. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu, 3, T. 3, 120-124. [in Ukrainian].

Ghrebenjuk, N. O. (2016). Finansova bezpeka bankiv: systema rozpiznannja zaghroz ta usunennja ryzykiv. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. N. Karazina. Serija «Ekonomichna», 91, 53-64. [in Ukrainian].

Jepifanov, A. O. (2009). Finansova bezpeka pidpryjemstv i bankivsjkykh ustanov. A.O. Jepifanova (Ed.). Sumy: DVNZ «UABS NBU». [in Ukrainian].

Dmytrov, S. O. (2012). Upravlinnja finansovoju bezpekoju komercijnogho banku. Finansovyj prostir, 2 (6), 11-15. [in Ukrainian].

Poberezhnyj, S. M., Plastun, O. L., Bolghar, T. M. (2010). Finansova bezpeka bankivsjkoji dijaljnosti. Sumy: DVNZ «UABS NBU». [in Ukrainian].

Shherbatykh, D. V., Shpyljovyj, B. V. (2016). Pidkhody ta zaghrozy do formuvannja finansovo-ekonomichnoji bezpeky bankivsjkykh ustanov. Visnyk Cherkasjkogho universytetu. Serija ekonomichna, 1, 141-148. [in Ukrainian].

Keljder, T. L., Khudoljej, L. V. (2012). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny v umovakh ghlobaljnoji finansovoji kryzy. Derzhava ta reghiony. Serija: Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, 2, 181-185. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.155

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022