Актульні питання формування Звіту про управління підприємством

Lyudmyla Stepanivna Novichenko


Анотація


Вступ. Реформування законодавчого регулювання системи бухгалтерського обліку з урахуванням міжнародних вимог та досвіду призвело до розширення переліку форм звітності, які зобов’язані складати підприємства, зокрема Звіт з управління. Проте на законодавчому рівні не врегульована структура та зміст Звіту з управління, відсутній чіткий перелік показників та вимог до його заповнення. Тому вивчення та розробка його змісту залишається актуальним питанням, оскільки складання зазначеного звіту є одним із ключових факторів забезпечення сталого розвитку підприємства, підвищення його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

Мета. Визначити місце Звіту з управління в системі управління підприємством, здійснити аналіз нормативно-правової бази та наукових напрацювань щодо визначення структури та порядку заповнення Звіту про управління, а також надати пропозиції з удосконалення змістовного наповнення зазначеного звіту.

Метод (методологія). Для досягнення мети роботи було використано методи синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, метод системного підходу, порівняння, групування, табличний метод та інші.

Результати. У статті обґрунтовано роль та значення Звіту з управління як важливого елемента в системі звітності підприємства. Досліджено законодавче регулювання питань складання, розкриття інформації та подання Звіту з управління. Проаналізовано вимоги державних регуляторів до змістового наповнення Звіту про управління. За результатами дослідження наукових напрацювань у сфері вивчення організаційних та методичних засад процесу підготовки, складання та опублікування Звіту з управління в Україні систематизовано актуальні питання, які потребують подальшого вивчення. Визначено напрями подальшого вдосконалення та розширення змісту Звіту про управління як одного з важливих чинників забезпечення задоволення інформаційних запитів та інтересів стейкхолдерів.

 


Ключові слова


звіт з управління; система управління; звітність; нефінансові показники; сталий розвиток; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanenko, O. A., Komikernaya, O. V. (2017). Analysis of Integrated Reporting in Ensuring Sustainable Development of Society. Global and national problems of the economy, 17, 880-887 [in Ukrainian].

Law of Ukraine “Accounting and fi nancial reporting in Ukraine from 16.07.99 No 996-XI. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 June 2013 on the Management financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. Retrieved from: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf.

National Bank of Ukraine (2011). Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On Approval of the Instruction on the Procedure for Preparation and Publication of Financial Statements of Banks of Ukraine”. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11 [in Ukrainian].

Gandzyuk, O. V. (2017). Formation of accounting reporting as a component of the information system of the enterprise, Ternopil, 277 [in Ukrainian].

Bezverkhyi, K. V., Panteleev, V. P. (2018). Consolidated Management Report. Innovations in Managerial Reporting Practices. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, 1-2, 37-46 [in Ukrainian].

Lovinsky, L. G. (2014). The Impact of European Integration Processes on the Development of Accounting and Reporting in Ukraine. Finance of Ukraine, 9, 21-30 [in Ukrainian].

Malyshkin, O. I. (2017). Purpose and contents of the management report. Financial System of Ukraine in the conditions of economic and financial globalization of the world, 1, 215-219 [in Ukrainian].

Romanenko, O. A., Kompirna, O. V. (2017). Analysis of Integrated Reporting in Ensuring Sustainable Development of Society. Global and national problems of the economy, 17, 880-887 [in Ukrainian].

Methodological recommendations for the preparation of the Management Report from Kreston GCG. Retrieved from: https: //kreston-gcg.com/en/methodical-recommendations-for-the-training-of-zv%D1%96tu-about-the-management-of-kreston-gcg/ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.258

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022