Features of state regulation of education in the context of the formation of the social state

Tetyana Anatoliyivna Vasylieva, Anna Serhiyivna Vorontsova, Tetyana Mykolayivna Mayboroda


Abstract


Introduction. In today's economic conditions, there is a transformation of the priority of the country's development from the economic to the extra social, which is connected with the existing concept of a social state. Education, as an important social institution, is also affected by these changes, which leads to further research in the context of its state regulation.

Purpose. The article aims to determine the peculiarities of state regulation of the field of education in the context of the formation of a social state.

Method (methodology). To achieve this goal, the following general scientific and special methods are used: method of induction and deduction, method of logical generalization, method of analysis and synthesis, method of comparison, method of grouping.

Results The essence of the concept of a social state and its connection with the institute of education has been investigated. Its historical formation, the basic principles and functions have been considered. The main models of the social state and the current state of its development have been analysed, taking into account the educational component.


Keywords


social state; branch of education; institute of education; state regulation; model of social state; state regulation of education

Full Text:

PDF

References


Begg, I., Mushövel, F., Niblett, R. (2015). The Welfare State in Europe Visions for Reform : Research Paper . Chatham House, the Royal Institute of International Affairs. 29 p. Retrieved from: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/ field_document/20150917WelfareStateEuropeNiblettBeggMushovel.pdf.

Petring, A. (2012). Welfare State and Social Democracy. Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved from: http://library.fes.de/pdf-files/iez/09581.pdf.

Batalov, Е. Ya. (1997). Dozhyvet ly Rossyya do sotsyal'noho hosudarstva. Moscow, 8. [in Russian].

Hvasaliya, D. S. (2011). Sotsial'na funktsiya derzhavy ta yiyi skladovi. Ekonomika i rehion, 2. (29). [in Ukrainian].

Danych, O. F. (2011). Suchasni pidkhody do pobudovy modeli sotsial'noyi derzhavy. Chasopys kyyivs'koho universytetu prava, 3, 50-54. Retrieved from: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/50.pdf. [in Ukrainian].

Kalashnykov, S. V. (2002). Funktsyonal'naya teoryya sotsyal'noho hosudarstva. Moscow: Ekonomika. [in Russian].

Kindratets, O. M. (2008). Teoretychni dzherela kontseptsiyi sotsial'noyi derzhavy. Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiy, 34, 43-52 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny : Zakon vid 28.06.1996. № 254к/96-ВР. (1996). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4173 #n4173. [in Ukrainian].

Korniychuk, L. Ya., Tatarenko, N. O., Poruchnyk, A. M. (1999). Istoriya ekonomichnykh uchen'. Kyyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Makarova, O. V. (2015). Sotsial'na polityka v Ukrayini: monohrafiya. In-t demohrafiyi ta sotsial'nykh doslidzhen' im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny. Kyyiv. [in Ukrainian].

Nadtochiy, A. O. (2008). Kontseptsiya «derzhavy zahal'noho dobrobutu» yak osnova formuvannya systemy pensiynoho zabezpechennya v Ukrayini. Derzhavne budivnytstvo, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_33. [in Ukrainian].

Namchuk, V. A. (2008). Мetodolohichni pidkhody do vyznachennya ponyattya «sotsial'na derzhava». Derzhavne budivnytstvo, 1. [in Ukrainian].

Nedyelkova, O. H., Pokydko, O. A. (2014). Sotsial'ni funktsiyi osvity ta osoblyvosti yikh realizatsiyi v zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh. Tavriys'kyy visnyk osvity, 4, 11-16. [in Ukrainian].

Pohrebnyak, S. (2011). Sotsial'na derzhava: obgruntuvannya kontseptsiyi. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 2, 15-25. [in Ukrainian].

Skakun, O. F. (2001). Teoriya derzhavy i prava. Kharkiv : Konsum. [in Ukrainian].

Tropina, V. (2006). Sotsial'na funktsiya derzhavy ta fiskal'nyy mekhanizm yiyi realizatsiyi: teoretyko-praktychni aspekty doslidzhennya. Ekonomika Ukrayiny, 11, 248. [in Ukrainian].

Khoma, N. M. (2012). Modeli sotsial'noyi derzhavy: svitovyy ta ukrayins'kyy dosvid : monohrafiya. Kyiv : Yurydychna dumka. [in Ukrainian].

Khoma, N. (2014). Sotsial'na derzhava tret'oho tysyacholittya: modernizovana model'. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa, 3, 205-215. [in Ukrainian].

Chyrkyn, V. E. (2002). Obshchelovecheskye tsennosti i sovremennoe hosudarstvo. Hosudarstvo i pravo, 2, 5-13. [in Russian].

Chukhno, A. A., Leonenko, P. M., Yukhymenko, P. I. (2010). Instytutsional'no-informatsiyna ekonomika. Kyyiv : Znannya. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.009

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023