Accounting and analytical support of cost management

Volodymyr Vasylovych Priadko


Abstract


Introduction. The article researches the essence of the cost as an object of accounting. It highlights the importance and tasks of the cost management system. The essence, purpose and functions of the accounting and analytical support of cost management are revealed. It is determined that the main sources of data for the management of company costs are the following ones: external (regulatory) and internal (accounting, non-accounting and analytical) information. The article lists the factors that affect the production cost and methods of accounting for production.

Purpose. The article aims to study accounting information in terms of cost management and to reveal the value of the accounting and analytical support of the issuer of corporate rights in making managerial decisions.

Method (methodology). In the process of research, a number of scientific methods have been used, including method of comparison, method of grouping, method of analysis and synthesis.

Results. The article summarizes the scientific approaches to the essence of accounting and analytical support. It presents the author’s vision of the accounting and analytical support for cost management. It researches the problems of formation of accounting and analytical support for cost management of the issuer of corporate rights.


Keywords


cost; accounting; analysis; management; information; support

Full Text:

PDF

References


Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 (MSBO 1) «Podannia finansovoi zvitnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013. [in Ukrainian].

Krushelnytska, O. V. (2010). Udoskonalennia systemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 1(51). [in Ukrainian].

Hnylytska, L. V. (2011). Oblikovo-analitychna informatsiia yak vyznachalnyi chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia. Visnyk Skhidnoukrainskoho nats. un-tu im. V. Dalia, 3 (157). С. 57-65. [in Ukrainian].

Bezrodna, T. M. (2008). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: vyznachennia sutnosti poniattia. Visnyk Skhidnoukrainskoho nats. un-tu im. V. Dalia, 10 (128). Ч. 2. [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2007). Finansovyj menedzhment. Kiev. : Elga, Nika-centr. [in Ukrainian].

Volska, V. V. (2012). Metodychni pidkhody do oblikovo-analitychnoho zabezpechennia ta audytu upravlinskoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, 3 (24), 83-88. [in Ukrainian].

Holiachuk, N. V. (2010). Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomichnyi analiz, 6, 408-410. [in Ukrainian].

Hurenko, T. O., Derevianko S. I., Lypova A. S. (2013). Teoretychni osnovy formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia. Lutsk : Ekonomichni nauky. Cer. : Oblik i finansy, 10(3), 204-210.

Kaminska, T. H. (2002). Oblikovo-analitychnyi protses: yoho zmist stadii, 50, 313-318. [in Ukrainian].

Len, V. S. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennia: vyznachennia poniattia. Chernihiv : Chernih. Nats. Tekhnol. Un-t. [in Ukrainian].

Ratushna, O. P. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennia analizu finansovykh rezultativ. Oblik i finansy APK, 1, 72-76. [in Ukrainian].

Rodkyna, A. T. (2011). Informatsionnaia lohistika. Moscow : Ekzamen. [in Russian].

Iuzva, R. P. (2011). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv spyrtovoi promyslovosti. Ternopil : Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian].

Mulyk, Ya. I. (2014). Formuvannia systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstv v umovakh ahrarnoho biznesu. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, 200, 157-163. [in Ukrainian].

Putsenteilo, P. R. (2015). Informatsiine zabezpechennia analitychnoi diialnosti v upravlinni pidpryiemstvom. Naukovo-informatsiynyy visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu prava imeni Korolya Danyla Halyts'koho, 11, 224-232. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.265

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023