Economic development of agricultural sector of Ukraine on innovation basis

Serhiy Anatoliyovych Nadvynychnyy


Abstract


The article substantiates the essence of the economic development of the agrarian sector on an innovative basis in the conditions of modern transformation processes. A number of factors that stimulate innovation activity are identified. A model of the system of innovative management and coordination of innovative processes in the agrarian sphere of Ukraine is proposed.


Keywords


agrarian sector; economic development; innovation development; innovation system; factors of innovation activity

Full Text:

PDF

References


Saranchuk, H. M. (2010). Innovatsiynyy rozvytok sil's'koho hospodarstva yak osnova pidvyshchennya yoho konkurentospromozhnosti. Innovatsiyna ekonomika, 2010, 1, 26-32.

Sabluk, P. T., Shpykulyak, O. H., Kurylo, L. I. (2010). Innovatsiyna diyal'nist' v ahrarniy sferi: instytutsional'nyy aspekt. Kyyiv: NNTs IAE, 2010. 706 s.

Lomachenko, T. I. (2010). Rynok innovatsiy v APK: teoriya, metodolohiya i orhanizatsiya. Kyyiv: IAE.

Spielman, D. J. (2005). Innovation Systems Perspetctives on Developing-Country Agriculture: A Critical Review. ISNAR Discussion Paper, 2, 10-40.

Roseboom, J. (2004). Adopting an Agricultural Innovation System Perspective: Implication for ASARECA Strategy. ASARECA Strategic Planning Paper, 7, 14.

Stratehiya rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku. (2013). Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.11.2013 r. # 806-r. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.

Sandu, Y. S. (1998). Orhanizatsionno-ekonomicheskie osnovy innovatsyonnykh protsessov v sel'skom khozyaystve. Moscow : VPYYESKh.

Shubravs'kaya, O. V. (2012). Innovatsiyni transformatsiyi ahrarnoho sektora ekonomiky. Kyyiv: NANU IEP.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.031

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023