Кластерний аналіз діяльності суб’єктів туристичної діяльності: регіональний аспект

Anna Dutka, Olga Savitska, Natalya Savitska


Анотація


Вступ. Велике значення для розвитку туризму має використання кластерної моделі. Саме кластерні утворення ефективно забезпечують можливість економічного розвитку регіону та країни загалом і підвищують конкурентоспроможність кінцевого продукту, виробничої діяльності підприємств, що входять до кластерів на ринку. Незважаючи на здійснення заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності окремих секторів економіки України та її регіонів на основі кластерної моделі, кількість діючих кластерів в Україні залишається незначною. Особливо це стосується туристичної галузі, що є перспективною в цьому плані, тому вивчення можливостей і досвіду запровадження кластерної моделі є актуальними.

Мета – групування регіонів України за показниками діяльності юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – суб’єктів туристичної діяльності за допомогою кластерного аналізу, що дасть змогу ідентифікувати привабливі регіони та дозволить розробити оптимальні заходи із розвитку туризму для певного регіону з урахуванням його особливостей.

Метод (методологія). У статті використано наступні загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, індукції та дедукції, а також метод статистичного аналізу – кластерний аналіз.

Результати. У статті обґрунтовано доцільність формування кластерів у сфері туристичного бізнесу, розкрито сутність дефініції «туристичний кластер». Наведено переваги функціонування туристичних підприємств у кластері. Сформовано систему показників, які характеризують рівень розвитку суб’єктів туристичної діяльності в регіоні. За результатами кластерного аналізу виокремлено чотири групи регіонів України за показниками діяльності юридичних осіб – суб’єктів туристичної діяльності та п’ять груп – за показниками діяльності фізичних осіб-підприємців – суб’єктів туристичної діяльності в 2017 році.


Ключові слова


туризм; туристичний кластер; регіон; суб’єкт туристичної діяльності; туристичний оператор; туристичний агент; кластерний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Savitska, O. P. and Savitska, N. V. (2013). Stratehiia rozvytku turystychnoi industrii v Ukraini: rehionalni aspekty [Strategy of tourism industry development in Ukraine: regional aspects]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 754, 68-74 [in Ukrainian].

Bochan, I. O. (2016). Intehratsijni protsesy klasteryzatsii u turyzmi: publichno-pryvatne partnerstvo [Integration processes of clustering in tourism: public-private partnership]. Visnyk Lvivskoho instytutu ekonomiky i turyzmu – Visnyk of the Lviv Institute of Economics and Tourism, 11, 59–65 [in Ukrainian].

Vojnarenko, M. P. (2008). Klastery v ekonomitsi: analiz teorii i praktyky [Clusters in Economics: An Analysis of Theory and Practice]. Khmelnitsky, KhNU [in Ukrainian].

Porter, M. E. (1998). Location, clusters and new microeconomics of competition. 33-1, 7-17.

Savitska, O. P. and Savitska, N. V. (2013). Teoretyko-metodychni aspekty otsiniuvannia konkurentospromozhnosti subiektiv turystychnoi industrii [Theoretical and methodical aspects of evaluation of competitiveness of subjects of the tourism industry]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 776, 154 – 163 [in Ukrainian].

Turystychna diialnist v Ukraini u 2017 rotsi: Statystychnyj zbirnyk [Tourist activity in Ukraine in 2017: Statistical collection]. Kyiv, 2018. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/ zb_td_2017.pdf [in Ukrainian].

Klaster turyzmu: L'viv'iany pochynaiut' i peremahaiut' abo chomu varto vtiliuvaty stratehiiu vzhe s'ohodni [Cluster of tourism: Lviv people start and win or why it is necessary to implement the strategy today]. (2010). Instytut mista – City Institute. [in Ukrainian].

Andrusiak, N. S. (2014). Rekreatsijno-turystychni klastery iak efektyvnyj instrument mizhrehionalnoi ta mizhnarodnoi spivpratsi [Recreational-tourist clusters as an effective instrument of interregional and international cooperation]. Geography and Tourism, 28 [in Ukrainian].

Kol', O. D. (2010). Konceptual'nye osnovy formirovanie klastera turisticheskih predprinimatel'skih struktur po v#ezdnomu turizmu v krupnom gorode [Conceptual basis formation of a cluster of tourism business structures for entry tourism in a large city]. Problemy sovremennoj jekonomiki – Problems of the modern economy, 1(33), 379–393 [in Russian].

Nikolaiev, Yu. O. (2012). Turystychni klastery v Ukraini [Tourist clusters in Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, 4 (47), 336–341 [in Ukrainian].

Stechenko, D. M. (2004). Naukova sutnist protsesu klasteryzatsii v sferi turyzmu [The scientific essence of the process of clusterization in the field of tourism]. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava – Bulletin of the Khmelnitsky Institute of Regional Management and Law, 1–2, 376–380 [in Ukrainian].

Tkachenko, T. I. (2009). Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. Kyiv: KNETU [in Ukrainian].

Ulianchenko, Yu. (2010). Instytutsional'ni faktory innovatsijnoho rozvytku rehioniv na osnovi klasternoho pidkhodu [Institutional factors of innovation development of regions on the basis of cluster approach]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pubup/2010/2010-2/doc./4/ [in Ukrainian].

Taranenko, I. V. (2011). Alhorytm doslidzhennia ta otsinky innovatsijnoi konkurentospromozhnosti krain [The Algorithm of Research and Evaluation of Innovation Competitiveness of Countries]. Naukovyj Visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 33, 196-201 [in Ukrainian].

Klasternyj analiz [Cluster analysis]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кластерний аналіз [in Ukrainian].

Dubodielova, A. V., Kulyniak, I. Ya. and Bondarenko, Yu. H. (2014). Klasternyj pidkhid do analizu rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini [Cluster approach to the analysis of the development of international tourism in Ukraine]. Naukovyj visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific herald of the National Forestry University of Ukraine, 24.6, 195-201 [in Ukrainian].

Savitska, O. P. and Savitska, N. V. (2011). Derzhavne rehuliuvannia investytsijnykh protsesiv v Ukraini [State regulation of investment processes in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 714, 391-398 [in Ukrainian].

Savitska, O. P. and Baj, T. V., (2014). Osoblyvosti zaluchennia priamykh investytsij v ekonomiku Ukrainy [Features of attraction of direct investments into the economy of Ukraine]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy – Scientific herald of NLTU of Ukraine, 24.01, 277-284 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.114

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022