Current state and prospects of development of livestock industry in Ukraine

Mykhailo Myroslavovych Bryk


Abstract


The importance of national food security and export potential of the country is an undeniable fact. Important role in this mission of the state is played by animal husbandry. It provides consumers with valuable food products. Therefore, the state of development of this branch of agriculture is relevant at present and is classified as a priority in the tasks of the state agricultural policy. Livestock is considered as a strategically important branch in the general structure of agricultural production. State support for the development of the livestock sector will enable the population of the country to produce high-quality domestic produce.


Keywords


livestock breeding; cattle breeding; pig breeding; poultry farming; industry development; market of products; meat production structure; livestock production

Full Text:

PDF

References


Busenko, O. T., Stoliuk, V. D., and Mohyl'nyj, O. J. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva [Technology of livestock production]. Vyscha osvita, Kyiv, Ukraine, p. 496. [in Ukrainian].

Voloschuk, V. M. (2014). Stan i perspektyvy rozvytku haluzi svynarstva [Status and prospects of the pig industry. Visnyk ahrarnoi nauky, 2, 17-20. [in Ukrainian].

Halushko, V. P., Van Khulienbruk, Hvido, Kovtun, O. A. (2003). Osnovy ahrarnoi ekonomiky [Fundamentals of agrarian economics]. Kyiv: [Higher Education] Vyscha osvita. [in Ukrainian].

Dorohuntsov, S. I. and Pitiurenko, Yu. I. (2000). Rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy. [Placement of productive forces of Ukraine] KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 36. [in Ukrainian].

Zadorozhnij, A. A., and Turyns'kyj, V. M. (2012). Tendentsii rozvytku pleminnoho ptakhivnytstva [Trends in the development of breeding poultry]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sps_2012_2_4. [in Ukrainian].

Ivaniuta, V. F., Bejdyk, N. M. (2008). Stan i problemy vyrobnytstva produktsii svynarstva v Ukraini [Status and problems of pig production in Ukraine]. Ahrosvit, 10, 25-27. [in Ukrainian].

Mesel'-Veseliak, V. Ya., Mazurenko, O. V. (2004). Rozvytok m'iasoproduktovoho pidkompleksu Ukrainy [Development of meat products sub Ukraine]. Kyiv : NNTS IAE. [in Ukrainian].

Parhomets, M. K. (2005). OrganIzatsIyno-ekonomichni osnovi rozvitku molochno-produktovogo pIdkompleksu v rinkovih umovah [Organizational and economic foundations of the dairy product subcomplex in market conditions]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Putsentejlo, P. R. (2010). Osoblyvosti funktsionuvannia haluzi m'iasnoho skotarstva v umovakh kryzy [Features of the functioning of the meat industry in the context of the crisis]. Zb. nauk. prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 2, 446. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku. Proekt [Strategy of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020]. (2012). Kyiv. Retrieved from: http://iae.faaf.org.ua/images/iae/strateg_agro_print0.pdf. [in Ukrainian].

Khomovyj, S. M. (2010). Osnovni tendentsii rozvytku vyrobnytstva i realizatsii produktsii tvarynnytstva v Ukraini [Main tendencies of development of production and sale of livestock products in Ukraine]. Zb. nauk. prats' za mater. Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii „Rynkova transformatsiia natsional'noi ekonomiky: dosiahnennia teorii ta problemy praktyky”. Visnyk KhNTUSH: Ekonomichni nauky, 99, 347-351. [in Ukrainian].

Cherniuk, L. H. (2011). Transformatsijni protsesy v ekonomitsi Ukrainy ta ii rehionakh : problemy ta perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats' VNAU. Seriia : Ekonomichni nauky, 1 (48), 252-256. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.331

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023