Передумови формування політики енергозбереження у розвитку підприємств машинобудівного комплексу

Oksana Mykoliuk, Valentyna Bobrovnyk


Анотація


Вступ. Сьогодні формування політики енергоефективного господарювання є необхідною умовою для відродження національного виробництва, зростання інноваційної привабливості, сталого розвитку, а також досягнення європейських стандартів енергетичної безпеки. Розвиток машинобудування на засадах політики енергоефективності із використанням енергоефективних технологій створюватиме переваги вітчизняним підприємствам у конкурентному середовищі.

Мета. Метою статті є аналіз стану вітчизняного машинобудування, а також виявлення можливостей та перспектив підвищення енергетичної ефективності та забезпечення енергетичної безпеки.

Методологія. Методологічною основою роботи стали фундаментальні положення загальної економічної теорії, наукового пізнання, загальнонаукові принципи, історичний і системний підходи до вивчення питання формування та розвитку енергозбереження та енергоефективності галузі машинобудування.

Результати. У статті досліджено стан та показники розвитку машинобудівної галузі, а також перспективи впровадження політики енергоефективності. Проаналізовано напрямки інвестиційного забезпечення підприємств. Визначено чинники активізації діяльності держави у забезпеченні енергетичної безпеки підприємств машинобудування. Доведено, що останнє є фундаментом економічного потенціалу країни, оскільки від рівня ефективності діяльності підприємств цієї галузі залежить стан соціально-економічного розвитку України.


Ключові слова


машинобудування; розвиток; енергоефективність; технології енергозбереження; паливно-енергетичні ресурси; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Barannik, V. O. (2010). Metodolohichni aspekty otsinky vplyvu enerhetychnykh konfliktiv na riven' enerhetychnoyi bezpeky [Methodological aspects of assessing the impact of energy conflicts on energy security]. Pratsi II-ho naukovo praktychnoho seminaru z mizhnarodnoyu uchastyu «Ekonomichna bezpeka i naukovo-tekhnolohichni aspekty yiyi zabezpechennya», 21-22 zhovtnya 2010 r. Cherkasy: vydavets' Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].

Bobrov, Ye. A. (2012). Pidkhody do otsinky potentsialu enerhetychnoyi bezpeky derzhavy [Approaches to assessing the state's energy security potential]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny - Collection of scientific papers of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, 57-71. [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2018). Upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of economic security of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Ternopil': FOP Palyanytsya V. A. [in Ukrainian].

Voynarenko, M., Dykha, M., Mykoliuk, O., Yemchuk, L., Danilkova, A. (2018). Assessment of an enterprise"s energy security based on multi-criteria tasks modeling. Problems and Perspectives in Management, 16 (4), 102-116. [in Ukrainian].

Heyets', V. M., Seminozhenko, V. P. (2006). Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovative prospects of Ukraine]. Kharkiv : Konstanta. [in Ukrainian].

Denysyuk, S. P. (2013). Formuvannya polityky pidvyshchennya enerhetychnoyi efektyvnosti – suchasni vyklyky ta yevropeys'ki oriyentyry [Shaping energy efficiency policies - current challenges and European benchmarks]. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiyi, ekolohiya - Energy: Economics, Technologies, Ecology, 2, 7–22. [in Ukrainian].

Melikhova, T. O. (2016). Suchasni pidkhody do klasyfikatsiyi zahroz ekonomichniy bezpetsi pidpryyemstva [Modern approaches to the classification of threats to the economic security of the enterprise]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu - Scientific Bulletin of Kherson State University, 16. Ch. 4. S. 163–166. [in Ukrainian].

Mykytenko, V. V. (2005). Na chomu bazuyet'sya enerhetychna bezpeka derzhavy [What is the basis of energy security of the state]. Visnyk NAN Ukrayiny - Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 41–47. [in Ukrainian].

Sukhodolya, O. M. (2006). Enerhoefektyvnist' ekonomiky u konteksti natsional'noyi bezpeky: metodolohiya doslidzhennya ta mekhanizmy realizatsiyi [Energy efficiency of the economy in the context of national security: research methodology and implementation mechanisms]. Kyyiv : NADU. [in Ukrainian].

Kuz'min, O. Ye., Podol'chak, N. Yu., Matviyishyn V. Ye. (2011). Upravlinnya ta znyzhennya rivnya ryzykiv enerhozabezpechennya pidpryyemstv [Management and reduction of risks of energy supply of enterprises]. L'viv : Mis'ki informatsiyni systemy. [in Ukrainian].

Sorokivs'ka, O., Mel'nyk, L., Mosiy, O. (2017). Ekolohichno vidpovidal'nyy biznes: vprovadzhennya Yevropeys'koyi praktyky v Ukrayini [Environmentally Responsible Business: Implementing European Practice in Ukraine]. Journal of International Business Studies, 9 (2). 1539-1547. [in Ukrainian].

Filyppova, S. V., Voloshchuk, L. O., Cherkasova, S. O. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv real'noho sektoru ekonomiky v umovakh vartisno-oriyentovanoho upravlinnya [Economic security of enterprises of the real sector of economy in the conditions of value-oriented management]. Odesa. [in Ukrainian].

Shydlovs'kyy, A. K., Kovalko, M. P. (2001). Palyvno-enerhetychnyy kompleks Ukrayiny na porozi tret'oho tysyacholittya [Ukraine's fuel and energy complex at the threshold of the third millennium]. Kyyiv : EZ. [in Ukrainian].

Shandova, N. V. (2014). Metodolohiya ta praktyka upravlinnya stiykym rozvytkom promyslovykh pidpryyemstv [Methodology and practice of managing sustainable development of industrial enterprises]. Kherson : Vyshemyrs'kyy V. S.. [in Ukrainian].

Amosha, O. I., Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazs'ka, L. O., Kharazishvili Yu. M. (2017). Promyslovist' Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine - 2016: the state and prospects of development]. In-t ekonomiky prom- sti. Kyyiv. [in Ukrainian].

Holyan, V. (n.d.). Novyy impul's rozvytku ukrayins'koho mashynobuduvannya – vyklyk chasu [A new impetus for the development of Ukrainian engineering is the challenge of time]. Retrieved from: https://ukr.lb.ua/blog/vasiliy_golyan/384908_noviy_impuls_rozvitku_ukrainskogo.html. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. (2018). Retrieved from: ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Obsyah realizovanoyi promyslovoyi produktsiyi (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti u 2010-2017 rokakh [Volume of industrial production (goods, services) by type of economic activity in 2010-2017]. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm. [in Ukrainian].

Observatoriya ekonomichnoyi skladnosti [Observatory on economic complexity]. (2018). Retrieved from: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ukr. [in Ukrainian].

Statystyka investytsiy ta osnovnykh zasobiv [Investment and fixed assets statistics]. (2016). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2016/10_2016/zb_ki_07_11.zip. [in Ukrainian].

Propozytsiyi do planu pershocherhovykh diy z rozvytku promyslovosti Ukrayiny [Proposals to the plan of priority actions for the development of industry of Ukraine]. (2018). Retrieved from: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/proposals_roadmap.pdf. [in Ukrainian].

Hlava Uryadu: Nashe zavdannya - suttyevo zbil'shyty pytomu vahu vitchyznyanoyi tekhniky na ukrayins'komu rynku [Head of Government: Our task is to significantly increase the share of domestic equipment on the Ukrainian market]. (n.d.). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249751741. [in Ukrainian].

Enerhetychnyy menedzhment [Energy management]. (n.d.). Retrieved from: http://www.reee.org.ua/energy-efficiency/systemy-enerhetychnoho-menedzhmentu. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02.062

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022