Розвиток малого бізнесу в Україні як фактор становлення соціально орієнтованої економіки: нормативний та обліковий аспект

Alona Khmelyuk


Анотація


Вступ. У статті здійснено аналіз чинних нормативно-правових аспектів виокремлення підприємств малого бізнесу (суб’єктів малого підприємництва) в Україні. Зазначено, що Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначає нормативно-правові засади організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; Податковий кодекс України встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також стягнення єдиного податку, а зміст і форму Фінансового звіту суб’єктів підприємницької діяльності регламентує П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Досліджено методологічні підходи до особливостей організації обліку діяльності підприємств малого бізнесу (СМП). Визначено, що  особливості організаційно-правової структури суб’єктів малого підприємництва обумовлюють специфіку організації обліку на малих підприємствах, вибір форми бухгалтерського обліку як системи регістрів обліку суб’єктів малого підприємництва, порядку та способу реєстрації в них. Визначено умови застосування простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку. Розглянуто основні принципи організації обліку діяльності приватного підприємства ПП «Продснаб». Встановлено, що методика обліку є недосконалою та потребує певних виправлень та уточнень. Запропоновано шляхи удосконалення обліку та застосування єдиних методологічних підходів до обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, які передбачають виправлення помилок та застосування правильних бухгалтерських записів. Доведено, що основними напрямками  розвитку малого під­приємництва в Україні є створення постійної норматив­но-правової бази, вдоско­налення податкової політики та забезпечення раціонального функціонування спрощеної сис­теми обліку та оподаткування.

Мета. Аналіз чинних нормативно-правових аспектів виокремлення підприємств малого бізнесу та дослідження методологічних підходів до організації обліку діяльності малих підприємств (суб’єктів малого підприємництва) в Україні.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, табличний та графічний методи, динамічні ряди.

Результати. Окреслено особливості та правові колізії виокремлення підприємств малого бізнесу; наведено чинні методологічні підходи до організації обліку малих підприємств: загальну, спрощену та просту форми обліку; розроблено шляхи удосконалення обліку приватного підприємства з метою застосування єдиних методологічних підходів до організації обліку та оподаткування підприємств малого бізнесу.


Ключові слова


організація обліку; суб’єкти малого підприємництва; критерії виокремлення; форма обліку; регістри обліку; єдиний податок; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro bukhhalters'kyy oblik i finansovu zvitnist' v Ukrayini [On accounting and financial reporting in Ukraine] (1999). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/show/996-14 [in Ukrainian].

Hospodars'kyy kodeks Ukrayiny [Commercial Code of Ukraine] (2003). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i seredn'oho pidpryyemnytstva v Ukrayini [On the Development and State Support of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in Ukraine] (2012). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 [in Ukrainian].

Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax code of Ukraine] (2010). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsiyi po zastosuvannyu rehistriv bukhhalters'koho obliku malymy pidpryyemstvamy [Methodical recommendations for the use of accounting registers by small enterprises] (2003). Retrieved from: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsiyi iz zastosuvannya rehistriv bukhhalters'koho obliku malymy pidpryyemstvamy [Methodical recommendations for the use of accounting registers of small enterprises] (2011). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article% [in Ukrainian].

Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 25 "Finansovyy zvit subyekta maloho pidpryyemnytstva" [Accounting Standard (Standard) 25 "Small Business Entity Financial Report"] (2011). Retrieved from: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx [in Ukrainian].

Instruktsiya pro zastosuvannya planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy [Instruction on the application of the plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations] (2011). Vse pro bukhhalters'kyy oblik – All about accounting, 12, 59-120 [in Ukrainian].

Khmelyuk, A. V. (2013). Statystychna otsinka diyal'nosti pidpryyemstv maloho biznesu: problemy informatsiynoho zabezpechennya [Statistical estimation of activity of small business enterprises: problems of information support]. (2013). Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 12 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.116

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022