Scientific and methodological mechanisms of social and economic protection of persons with disabilities

Genrikh Kazarian


Abstract


The article deals with the peculiarities of social and economic provision of persons with disabilities. The problems of social protection of the people with disabilities are identified. It is proposed to create more effective and tight mechanism of interaction between regional employment services and health care expert commissions. There is the necessity to expand the range of state bodies, which are responsible for implementation of certain areas of social and economic provision of persons with disabilities, and to clarify their responsibilities.


Keywords


social and economic provision; person with disabilities; employment; regulation

Full Text:

PDF

References


Gryshova, I. Yu., & Shestakovs'ka, T. L. (2017). Instytutsiyni rehulyatory sotsial'no-ekonomichnoho zabezpechennya osib z invalidnistyu na rynku medychnykh posluh Ukrayiny [Institutional regulators of social and economic provision of persons with disabilities in the Ukrainian medical services market]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 27(3), 242-248 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Shestakovs'ka, T. L. (2017). Infrastrukturne zabezpechennya potreb invalidiv na rynku medychnykh posluh Ukrayiny [Infrastructure provision of the needs of disabled people in the Ukrainian medical services market]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 27(4), 321-330 [in Ukrainian].

Novikova, N. L., & Halyts'kyy, O. M., & Gryshova, R. V. (2018). Derzhavni mekhanizmy rehulyuvannya sotsial'no-ekonomichnoho zabezpechennya osib z invalidnistyu [State mechanisms of regulation of social and economic provision of persons with disabilities]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 20, 66-70. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66 [in Ukrainian].

Kazaryan, H. H., & Gryshova, R. V. (2018). Metodolohichni pidkhody do formuvannya systemy sotsial'no-ekonomichnoho zabezpechennya osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy [Methodological approaches to the formation of the system of socio-economic provision of persons with disabilities.]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 5, 105-114 [in Ukrainian].

Honta, O., & Mel'nyk, O. (2017). Sotsial'ni innovatsiyi v orhanizatsiyno- ekonomichnomu zabezpechenni reabilitatsiyi lyudey z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy [Social innovations in the organizational and economic provision of rehabilitation of people with disabilities]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva – Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture, 185, 10-23 [in Ukrainian].

Nikolyuk, O. V., & Mel'nyk, Yu. M. (2015). Rozbudova sotsial'nykh zvyazkiv pidpryyemstv ahroprodovol'choyi sfery [The development of social ties between agribusiness enterprises]. Biznes-navihator – Business Navigator, 1(36), 48-52 [in Ukrainian].

Kolot, A. M., & Gryshnova, O. A., & Herasymenko, O. O. (2010). Sotsializatsiya vidnosyn u sferi pratsi v konteksti stiykoho rozvytku [Socialization of labor relations in the context of sustainable development]. Kyyiv: KNEU [in Ukrainian].

Panyuk, T. P. (2015). Znachennya sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu v upravlinni personalom pererobnykh pidpryyemstv [Value of social responsibility of business in the management of personnel of processing enterprises]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economy and management, 3 (3), 120-125 [in Ukrainian].

Nikolyuk, O. V., & Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentospromozhnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru [Influence of social responsibility of business on competitiveness of enterprises of agrarian sector]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 4(76), 151-157 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Shabatura, T. S. (2014). Sotsial'ni investytsiyi yak instrument realizatsiyi sotsial'no-oriyentovanoho biznesu [Social investment as an instrument for the implementation of socially-oriented business]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 4, 183-187 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu. (2016). Suchasne formuvannya systemy upravlinnya personalom yak konkurentozdatnist' natsional'noyi ekonomiky [Modern formation of the personnel management system as the competitiveness of the national economy]. Ekonomichnyy forum – Economic forum, 1, 340-347 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.021

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023