Modern methodical approaches to efficiency of strategic activity of cattle enterprises

Anatolii Livinskyi


Abstract


Traditional autonomous use of indicators characterizing each of the forms of effectiveness (functional, economic, social, environmental) leads to a one-sided assessment of management systems, while a comprehensive assessment is needed in the strategic perspective. Efficiency of strategic management systems is one of the most complex forms of the manifestation of the efficiency category, which, in relation to other types of efficiency, acts as the most generalizing concept that synthesizes a complex of independent values of efficiency in the long run. Only the consideration of this category from the position of system analysis to a certain extent allows us to solve this difficult task.


Keywords


assessment; efficiency; animal husbandry; agrarian production; costs

Full Text:

PDF

References


Livins'kyy, A. I. (2017). Zakordonnyy dosvid rehulyuvannya diyal'nosti ahrarnykh vyrobnykiv u konteksti renovatsiyi vitchyznyanoyi ahrarnoyi ekonomiky [Foreign experience in regulating the activities of agrarian producers in the context of the renovation of the domestic agrarian economy]. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 2(4), 85-93 [in Ukrainian].

Deriy, Zh. V., & Halyts'kyy, O. M. (2017). Stratehiya udoskonalennya innovatsiyno-investytsiynoyi derzhavnoyi polityky shchodo rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v Ukrayini [Strategy for the improvement of an innovation and state policy on the development of agro-industrial production in Ukrane]. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 2(4), 6-11 [in Ukrainian].

Davydyuk, O. O., & Marchuk, L. L. (2018). Orhanizatsiyno-instytutsiyni imperatyvy udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya zakhystu ekonomichnykh interesiv v ahrarniy sferi [Organizational-Institutional Imperatives for Improvement of State Regulation on the Protection of Economic Interests in the Agrarian Area]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – , 20, 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.23 [in Ukrainian].

Livinsky, A. (2018). Methodological aspects of forecasting the renovation development of livestock enterprises. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 57-64. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1590.

Galyts'kyy, O. M., & Karabanov, O. V. (2017). Monitorynh ekonomichnoyi diyal'nosti sub"yektiv, yoho zakonodavche zabezpechennya ta derzhavne rehulyuvannya [Monitoring of economic activity of subjects, its legislative support and state regulation]. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. Chernihiv: CNTU, 2017. 190 p. 115-116 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Stoyanova-Koval', S. S. (2015). Analitychne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku pidpryyemstv z pozytsiy investytsiynoyi pryvablyvosti [Analytical support of economic development of enterprises from the standpoint of investment attractiveness]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economy and management, 2, 195-204 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Stoyanova-Koval', S. S. (2016). Investuvannya stratehiy innovatsiynoho rozvytku sub"yektiv ahrarnoyi sfery Ukrayiny [Investing in strategies of innovative development of subjects of the agrarian sphere of Ukraine]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 4 (68), 12-16 [in Ukrainian].

Galitsky, O. M. Teoretyko-metodolohichni zasady adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstv [Theoretical and methodological principles of adaptive management of enterprises]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu – Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 12 (70), 38-64 [in Ukrainian].

Nikolyuk, O. V. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady instytutsiynoho rehulyuvannya sotsial'no-ekonomichnoyi bezpeky ahrarnoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological principles of institutional regulation of socio-economic safety of agrarian production]. Odesa: Drukars'kyy dim, Druk Pivden' [in Ukrainian].

Nikolyuk, O. V. (2014). Metodychni zasady otsinyuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv ptakhivnytstva [Methodical principles of estimation of investment attractiveness of poultry enterprises]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 3(75), 113-121 [in Ukrainian].

Dyachenko, O. P. (2018). Rezul'tatyvnist' informatsiynykh tekhnolohiy systemy derzhavnoho finansovoho monitorynhu yak mekhanizmu derzhavnoyi protydiyi rozvytku tin'ovoyi ekonomiky Ukrayini [Effectiveness of Information Technologies of the System of State Financial Monitoring as a Mechanism of State Counteraction to the Development of the Shadow Economy in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public Administration: Improvement and Development, 2 [in Ukrainian].

Dyachenko, O. P. (2017). Hrupuvannya kryteriyiv ta pokaznykiv monitorynhu ryzykovanocti provedenykh operatsiy cubyektamy ekonomichnykh vidnocyn v Ukrayini [Grouping of crite ria and the pioneers of monitoring the risk-taking of pro-active operations by entities of economic relations in Ukrane]. Suchasni tendentsiyi v ekonomitsi ta upravlinni: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Zaporizhzhya, 15-16 hrudnya 2017 roku) / Skhidnoukrayins'kyy instytut ekonomiky ta upravlinnya. Zaporizhzhya: HO «SIEU», 125-128 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.141

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023