Функціональний опис системи економічної безпеки авіакомпанії

Elvira Danilova


Анотація


Вступ. У статті сформовано логічну послідовність етапів функціонального опису системи економічної безпеки, а саме: узагальнено функції авіакомпанії, виявлено небезпеки та ризики їх реалізації, здійснено постановку завдань та визначено перелік функцій щодо формування умов безпечної діяльності авіакомпанії. Проведено ідентифікацію небезпек та ризиків при виконанні базових функцій авіакомпаній, узагальнено природу їх походження. На основі теоретичних узагальнень сутності поняття «ризик» та його місця в системі економічної безпеки доведено, що ризик є джерелом нестійкості, відповідно система управління ризиком є основою формування системи економічної безпеки. Здійснено функціональний опис системи економічної безпеки за видами ризиків авіакомпанії.

Мета. Мета статті полягає у функціональному описі системи економічної безпеки, здійсненому на основі ідентифікації функцій авіакомпанії, виявленні джерел небезпек та ризиків їх виконання, постановці завдань та формування функцій безпечної діяльності.

Метод (методологія) проведення роботи базується на методології системного аналізу (опис системи економічної безпеки), методології управління (формування завдань та функцій), методології управління ризиками (видова класифікація ризиків).

Результати. На основі аналізу сучасних наукових підходів до ідентифікації функцій авіакомпанії сформовані аксіоматичні положення, які визначили концепцію підходу до функціонального опису системи економічної безпеки. Функціональний опис системи економічної безпеки підприємства дозволяє ідентифікувати її зовнішні та внутрішні функції, окреслити процеси цієї системи і визначити параметри, при досягненні яких система змінює свою поведінку, реагуючи на зовнішні та внутрішні небезпеки та ризики.


Ключові слова


економічна безпека підприємства; функції економічної безпеки; ризики; функції авіакомпанії; завдання системи економічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanas'ev, V. H. (2009). Nekotorye marketinhovye metody upravleniya konkurentospromozhnost'yu aviakompanii na vneshnykh rynkakh. Nauchnyy vestnik Moskovskoho hosudarstvennoho tekhnicheskoho universiteta hrazhdanskoy aviatsii, 46. S. 11-16. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo

Bondar, O. V. (2012). Sytuatsiynyy menedzhment. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Yl'yashenko, Y. S. (2002). Otsenka sostavlyayushchikh ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatyiya. Nauchnye trudy DonNTU, 48, 16-22.

Karpun', I. N. Upravlinnya finansovoyu sanatsiyeyu pidpryyemstva: navch. posibnyk. L'viv : "Mahnoliya-2006", 2009. 418 s.

Kozachenko, H. V., Ponomar'ov, V. P., Lyashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist' ta mekhanizm zabezpechennya, Kyyiv Libra.

Korets'ka, O. V. (2017). Teoretychni pidkhody do upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv portovoyi haluzi. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Vypusk, 15, 225-229.

Korchevs'ka, L. O. (2012). Iteratyvnyy pidkhid do doslidzhennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. Aktual'ni problemy ekonomiky, 4, 175-183.

Lynnyk, O. I. Artemenko, N. V. (2013). Stratehiya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva yak faktor zmenshennya vplyvu zovnishnikh ta vnutrishnikh zahroz. Visnyk NTU «KhPI», 67 (1040), 159–169.

Orlova, V. V. (2011). Identyfikatsiya zahroz finansoviy bezpetsi pidpryyemstva. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 21.13, 261-273.

Pro zatverdzhennya Pravyl tekhnohennoyi bezpeky. Nakaz MVS vid 05.11.2018 # 879.

Taluev, Y. A. (2010). Riski, svyazannye s deyatel'nost'yu aviakompanii. Nauchnyy vestnik Moskovskoho hosudarstvennoho tekhnicheskoho universiteta hrazhdanskoy avyatsyy,156, 150-155. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

Shalaev, A. V. (2017).Stratehycheskoe planyrovanye v systeme obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosti sel'skokhozyaystvennoho predpryyatyya. Terrytoryya nauky, 3, 155-160.

Manage risk, Glossary, available at: URL: http://www.mrcmarkets.ru/beginners/glossary/u/upravlenie_riskom.php.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.084

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021