Development of alternative fuel sources in Ukraine

Iryna Ivashkiv, Liliya Trukhan


Abstract


Introduction. The article deals with the development of alternative fuel sources in Ukraine. The role and importance of alternative fuel sources in the context of the formation of the energy strategy of Ukraine are researched.

The purpose of this article is to conduct research on the development of alternative energy sources to cover the energy needs of Ukraine in fuel and energy resources.

Methods. The research methods are general scientific methods of scientific synthesis for the role and importance of the use of alternative energy sources in Ukraine, a systematic approach to justifying the areas of development of social responsibility of domestic companies in Ukraine.

Results The advantages of using alternative sources of fuel in Ukraine are substantiated, the essence of which is environmentally friendly and renewable.


Keywords


energy security; alternative sources of fuel; energy strategy of Ukraine

Full Text:

PDF

References


Adamenko O., Vysochans'kyy, V., L'otko, V. & Mykhayliv, M. (2001). Al'ternatyvni palyva ta inshi netradytsiyni dzherela enerhiyi [Alternative fuels and other non-traditional energy sources]. Ivano-Frankivs'k : IME. [in Ukrainian].

Andriychuk, I. V. (2007). Orhanizatsiyno-pravovi ta finansovi problemy upravlinnya protsesamy vykorystannya al'ternatyvnykh palyvno-enerhetychnykh resursiv v Ukrayini [Organizational, legal and financial problems of managing alternative fuel and energy resources in Ukraine]. Naukovyy visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2, 137-141. [in Ukrainian].

Bilyy, S. (2012). Maybutnye – za bioenerhetychnymy kompleksamy [The future lies in bioenergy complexes]. Halychyna, 155-156, 2. [in Ukrainian].

Voloshyn, O. L. (2015). Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku al'ternatyvnoyi enerhetyky v Ukrayini [Mechanisms of state regulation of alternative energy development in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. D. : DRIDU NADU, 2 (25), 103-112. [in Ukrainian].

Hyrnyk, L. V. (2014). Al'ternatyvni dzherela enerhiyi yak umova formuvannya enerhetychnoyi nezalezhnosti krayiny [Alternative energy sources as a condition of formation of energy independence of the country]. Visnyk Skhidnoyevropeys'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriya : Ekonomika i menedzhment, 2, 43-50. [in Ukrainian].

Davyy, V. (n. d.). Vozobnovlyaemoy enerhetike neobkhodim hosudarstvennyy rehulyator [Renewable energy needs a state regulator]. Retrieved from: http://www.business.ua/articles/alternative_energy/Vozobnovlyaemoy_energetike_neobhodim_gosudarstvennyy_regulyator__Vitaliy_Daviy-76982/. [in Ukrainian].

Kalinichenko, A. V., Vakulenko, Yu. V., & Halych, O. A. (2014). Ekoloho-ekonomichni aspekty dotsil'nosti vykorystannya produktsiyi roslynnytstva v al'ternatyvniy enerhetytsi [Ecological and economic aspects of the feasibility of using crop production in alternative energy]. Aktual'ni problemy ekonomiky, 11, 202-208. [in Ukrainian].

Kaletnik, H. (2011). Vyrobnytstvo ta spozhyvannya biopalyv – perspektyva enerhetychnoyi bezpeky Ukrayiny [Biofuels production and consumption is a prospect for Ukraine's energy security]. Holos Ukrayiny, 193, 3. [in Ukrainian].

Oleksandrov, O. O. ((2015). Zelena enerhetyka – tse istorychnyy shans dlya Ukrayiny [Green energy is a historic opportunity for Ukraine]. Bioenerhetyka, 1, 24. Retrieved from: http://ecoclub.nsu.ru/altenergy/common/common2_0.shtm 432s. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.178

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023