Green tourism as a priority of the diversification of the territorial development of Ukraine

Alina Sakun, Tetiana Hakal


Abstract


Ukraine is losing its competitiveness to agri-food due to inefficient use of the agricultural sector's resource potential. One of the ways to increase the efficiency of the national economy is to diversify territorial development, where green tourism is one of the priority areas

The purpose of the article is to explore the problems of green tourism as a factor in the diversification of rural development.

The article determines that the directions of activity within the limits of the exit from the specialized production in the conditions of rural areas are: processing of agricultural products, rural tourism, trade, consumer services, folk crafts and crafts. These activities are essentially related to agricultural production, contribute to the income of the peasants, improve the quality of life in the countryside. The diversification of the rural economy is accompanied by a synergistic effect. Synergetic effect of new types of production and manifests itself in 4 directions - synergy of sales, operational synergism, investment synergism, management synergism.


Keywords


synergism; diversification; territorial development; country territories; green tourism

Full Text:

PDF

References


Bilets'ka, I. M. (2018). Rozvytok pidpryyemstv turyzmu na innovatsiynykh zasadakh: teoriya, metodolohiya, praktyka [Development of tourism enterprises on innovative grounds: theory, methodology, practice]. Ivano-Frankivs'k : TrEN. [in Ukrainian].

Bilets'ka, I. M., & Barna, M. Yu. (2018). Teoretyko-metodychni zasady ta orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm rozvytku pidpryyemstv turyzmu na innovatsiynykh zasadakh. Funktsionuvannya ta perspektyvy rozvytku turystychnoyi haluzi Ukrayiny [Theoretical and methodological foundations and organizational and economic mechanism of tourism enterprises development on innovative grounds. Functioning and prospects of development of tourist industry of Ukraine]. L'viv : Vydavnytstvo LTEU. [in Ukrainian].

Gryshova, Y. Yu. (2016). Problemy investitsyonnoho obespechenyya razvitiya turystychesko-rekreatsyonnykh kompleksov Ukrainy [Problems of investment support for the development of tourist and recreational complexes of Ukraine]. Aktual'nye problemy ahrarnoy nauki i puti ikh resheniya – Actual problems of agrarian science and ways of their solution. Kenel', 598-601. [in Russian].

Gryshova, I. Yu., & Shestakovs'ka T. L. (2016). Rol' konsyumeryzmu v sotsial'no-ekonomichnykh protsesakh [The role of consumerism in socio-economic processes]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 75-82 [in Ukrainian].

Kravchuk, A. O. (2014). Sil's'kyy zelenyy turyzm yak perspektyvnyy napryam rozvytku subyektiv ahrobiznesu v rehionakh Ukrayiny – Rural green tourism as a promising direction of development of agribusiness subjects in the regions of Ukraine. Ekonomichnyy analiz –Economic analysis, 18(3), 45-52. [in Ukrainian].

Kravchuk, A. O. (2014). Sil's'kyy turyzm yak stratehichnyy napryam dyversyfikatsiyi operatsiynoyi diyal'nosti sub"yektiv ahrarnoho sektoru Odeshchyny [Rural tourism as a strategic direction of diversification of operational activity of subjects of agrarian sector of Odesa region]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 17(3), 42-49. [in Ukrainian].

Zaburannyy, S. V. (2014). Rozvytok turystychnoyi diyal'nosti u sil's'kyy mistsevosti Ukrayiny [Development of tourist activity in rural Ukraine]. Ekonomika APK, 4, 100-105. [in Ukrainian].

Deriy, Zh. V., & Halyts'kyy, O. M., & Livins'kyy A. I. (2017). Udoskonalennya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya ta rehulyuvannya rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva Ukrayiny [Improvement of mechanisms of state administration and regulation of development of agrarian production of Ukraine]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian journal of applied economics, 2(3), 51-62. [in Ukrainian].

Livins'kyy, A. I. (2017). Zakordonnyy dosvid rehulyuvannya diyal'nosti ahrarnykh vyrobnykiv u konteksti renovatsiyi vitchyznyanoyi ahrarnoyi ekonomiky [Foreign experience of regulating the activity of agricultural producers in the context of renovation of the domestic agrarian economy]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian journal of applied economics, 2(4), 85- 93. ISSN 2415-8453. [in Ukrainian].

Kushnir, S. O. (2017). Derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny [State support of the agro-industrial complex of Ukraine]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian journal of applied economics, 2(1), 48-56. [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Konyukhov, Yu. M. (2016). Otsinka mihratsiynykh potokiv yak faktoru transformatsiyi sotsial'no- ekonomichnoyi sfery [Estimation of migration flows as a factor of transformation of socio-economic sphere]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky - Ukrainian journal of applied economics, 1, 50-58. [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., & Mityay, O. V., & Gnatyeva, T. M. (2016). Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere [Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian journal of applied economics, 1(2), 25-35. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.200

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023