Облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства

Vasyl Derii, Iryna Lukanovska


Анотація


Вступ. Нині, коли дуже швидкими темпами розвиваються інформаційні технології, стратегічного значення надається питанню розвитку системи управління логістичної діяльності підприємств, яка має безпосередній вплив на їх витрати та підвищення рівня конкурентоздатності на ринку. Належний облік витрат у такій системі дає змогу керівнику підприємства, менеджерам логістичних систем (центрів) одержувати достовірну інформацію вчасно та у повному обсязі, що забезпечує ухвалення збалансованих управлінських рішень і рух підприємства у напрямку, який відповідає меті та основним його завданням.  

Мета. Метою статті є критичний аналіз публікацій з обліку витрат в системі управління логістичною діяльністю підприємства і вироблення власної позиції та пропозицій автора щодо вирішення цих проблем.

Метод (методологія).  Під час дослідження використані такі методи дослідження: оволодіння змістом і основними положеннями нормативно-правових актів,  статистичних матеріалів  та наукових публікацій щодо обліку витрат і управління логістичною діяльністю підприємства, індукції та дедукції, групування й узагальнення економічних показників, аналізу і синтезу, документування фактів господарського життя, оцінки вартості майна підприємства, рахунків бухгалтерського обліку, звітності суб’єктів господарювання та їх сегментів тощо.

Результати. Окреслено проблеми обліку витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства. Встановлено суть термінів «логістична діяльність» і «управління логістичною діяльністю підприємства». Визначено суть поняття і місце логістичних витрат у витратах підприємства. Відображено стан та пропозиції щодо ведення синтетичного й аналітичного обліку логістичних витрат в системі рахунків. З’ясовано якими можуть бути центри відповідальності логістичних витрат у підприємстві. Визначено дискусійні питання з обліку логістичних витрат, зокрема:  доцільності ведення обліку  логістичних витрат усіма підприємствами; кількісних та якісних критеріїв визначення такої доцільності; первинних документів, облікових реєстрів для обліку і розподілу витрат на логістичні й інші витрати підприємства; часового параметру, суб’єктів  та методики ведення обліку логістичних витрат;  обсягу, форм і термінів подання звітності про логістичні витрати.


Ключові слова


витрати; логістичні витрати; бухгалтерський облік; підприємство; система управління; логістична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogach, A. G. (2006). Upravlinskyi oblik i analiz operatsii lohistychnykh system u promyslovomu vyrobnytstvi [Management accounting and analysis of logistics systems in industrial production]. Ternopil. [in Ukrainian].

Zavitiy, O., Didorenko, T. and Kondryuk, L. (2019). Lohistychni vytraty vyrobnychykh pidpryiemstv yak obiekty obliku ta kontroliu [Logistic costs of production enterprises as objects of accounting and control]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii – Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization, 1-2, 49–73. Retrieved from: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/403/0 DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.049 [in Ukrainian].

Zagorodniy, A. G., Voznyuk, G. L. (2005). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic dictionary]. Lviv: Lvivska politekhnika. [in Ukrainian].

Zadorozhny, Z., Hrytsyshyn, A. (2017). Lohistychni vytraty ta yikh klasyfikatsiia [Logistics costs and their classification]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Ternopil National Economic University, 2, 109–117. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2017_2_11 [in Ukrainian].

Klevets, J. V. (2018). Optymizatsiia lohistychnykh vytrat na vyrobnychomu pidpryiemstvi [Optimization of logistics costs at the production enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, 12. Retrieved from: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130940 [in Ukrainian].

Krykavsky, E. (2001). Lohistychne upravlinnia [Logistics management], 207–208. Ekonomichna entsyklopediia. Kyiv: Akademiia. [in Ukrainian].

Levkovich, A. V. (2015). Klasyfikatsiia lohistychnykh vytrat vyrobnychykh pidpryiemstv dlia potreb obliku i kontroliu [Classification of logistics costs of production enterprises for accounting and control]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna – Bulletin of the Lviv Commercial Academy. The series is economic, 48, 54–61. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_48_11 [in Ukrainian].

Levkovich, A. V. (2015). Oblik i kontrol lohistychnykh vytrat u systemi upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu pidpryiemstva [Accounting and control of logistics costs in the management system of logistics activities of the enterprise]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna – Bulletin of the Lviv Commercial Academy. The series is economic, 49, 146–155. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_29 [in Ukrainian].

Medvid, L. G., Medvid, A. V. (2016). Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia obliku lohistychnykh vytrat [Organizational and methodological support for accounting of logistics costs]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia – Entrepreneurship and trade, 20, 53–63. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2016_20_13 [in Ukrainian].

Melnikova, K. V. (2013). Osoblyvosti obliku lohistychnykh vytrat na pidpryiemstvakh [Features of accounting for logistics costs in enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 242–246. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_5_44 [in Ukrainian].

Reta, M. V. (2012). Lohistychni vytraty: vyznachennia, klasyfikatsiia ta oblik [Logistics costs: definition, classification and accounting]. Biznes Inform – Business Inform, 8, 155–158. Retrieved from: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17083/1/Biznes_Inform_2012_8_Reta_Lohistychni [in Ukrainian].

Smirnova, N. V. (2018). Sutnist i znachennia lohistychnoi diialnosti v systemi menedzhmentu orhanizatsii [The essence and importance of logistics in the management system of the organization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 20 (3). Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/14 [in Ukrainian].

Fomina, O. V., Augustova, O. O. (2019). Oblik lohistychnykh vytrat dlia tsilei upravlinnia [Accounting for logistics costs for management purposes]. Biznes Inform – Business Inform, 4, 294–299. Retrieved from: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_4_0_294_299 DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-294-299 [in Ukrainian].

Shipulina, V. O. (2013). Sklad i optymizatsiia lohistychnykh vytrat [Composition and optimization of logistics costs]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences Series, 2 (3), 167–170. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_2(3)__37 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.024

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022