Формування організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами України

Yaroslav Oleksandrovych Shpak


Анотація


Вступ. В сучасних умовах кризи на ринку енергоресурсів питання підвищення ефективності розвитку компаній енергетичної галузі України, зокрема формування організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами набуло особливої актуальності. Як результат, виникає необхідність у системному розгляді структури управління енергетичних підприємств.

Мета статті – розгляд сучасних організаційних структур управління в енергетичному комплексі України і формування ефективного організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами.

Метод (методологія). Методологічною основою проведення дослідження стали такі методи: аналізу і синтезу – для уточнення сутності організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами; діалектичного пізнання – для визначення умов застосування системного підходу до формування системи управління компанією; структуризації – при створенні відділу інноваційної системи управління компанією для ефективного розвитку енергетичного підприємства.

Результати. У статті розглянуто системний підхід щодо сучасних організаційних структур управління в енергетичному комплексі України. Обґрунтовано формування ефективного організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами. Розглянуто складові організаційно-економічного механізму управління енергетичними підприємствами. Визначено принципи нової моделі управління енергетичними підприємствами. Запропоновано створення відділу інноваційної системи управління компанією.


Ключові слова


енергетична галузь; енергетичне підприємство; організаційно-економічний механізм управління; способи управління; структура підприємства; сучасна модель управління; системи менеджменту; інноваційна система управління підприємством

Повний текст:

PDF

Посилання


Brych V., Franchuk L., Mykytyuk V., Fedirko M. (2017). Rozbudova rynku enerhoservisnykh posluh: svitovyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi. Visnyk TNEU, 3, 7-20. [in Ukrainian].

Hasanov, S. S., Shtanhret, A. M., & Kotlyarevs'kyy, Ya. V. (2012). Antykryzove korporatyvne upravlinnya: teoretychni ta prykladni aspekty. Kyyiv: DNNU “Akad. fin. upravlinnya”.[in Ukrainian].

Illyashenko, S. M., & Rot-Syerov, Ye. V. (2017). Teoretyko-metodychni zasady vyboru napryamiv komertsializatsiyi znan' na promyslovykh pidpryyemstvakh. Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 2 (8), 86-93. [in Ukrainian].

Krykavs'kyy, Ye. V., Hlyns'kyy, N. Yu., & Hirna, O. B. (2016). Adaptyvnist' yak chynnyk stratehichnoyi uspishnosti pidpryyemstv v epokhu tsyfrovykh tekhnolohiy. Zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Marketinh tsyfrovi tekhnolohiyi» (m. Odesa, 26-27 travnya 2016 r.). S. 94-96. [in Ukrainian].

Lytvyn, I. V. (2011). Osoblyvosti poshuku innovatsiynykh idey u systemi kreatyvnoho menedzhmentu. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 21.7, 360-364. [in Ukrainian].

Pakulin S. L., Pakulina A. A. (2016). Upravlinnya stalym rozvytkom suchasnoho pidpryyemstva. TRAEKTORYYa NAUKY, 3(8). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_3_5. [in Ukrainian].

Enerhoatom. Zvit pro upravlinnya. (2017). Retrieved from: http://www.energoatom.com.ua/uploads/2017/web_EA_19_s.pdf. [in Ukrainian].

PAT «Tsentrenerho». Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: http://www.centrenergo.com/subdivision. [in Ukrainian].

PAT «Donbasenerho». Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: https://de.com.ua/uk/structure-units. [in Ukrainian].

DTEK Enerho. Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: https://energo.dtek.com/about/dtek_energo. [in Ukrainian].

Myntsberh, H., Alstrend, B., & Lempel, Dzh. (2002). Shkoly stratehii. Stratehicheskoe safari: ekskursiya po debryam stratehii menedzhmenta. SPb.: Pyter. [in Russian].

Brych, V., Fedirko, M., Yanik, I. (2016). Orhanizatsiyno-ekonomichni peredumovy reinzhynirynhu biznes-protsesiv na rynku komunal'noyi teploenerhetyky Ukrayiny. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, 2, 7-19. [in Russian].

Brych, V. Ya., Hevko, B. R. (2016). Problemy zastosuvannya sonyachnoyi enerhiyi v sferi zhytlovo-komunal'noho hospodarstva. Innovatsiyna ekonomika, 1-2, 152-157. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.293

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021