The role of intra-firm training to achieve a strategy for the development of professional competencies by production staff of food industry enterprises

Lubomyr Bilous


Abstract


A feature of the modern development of the food industry is the continuous technical and technological innovations, organizational innovations. In this regard, the strategy of advanced training of staff throughout the work is a prerequisite for the functioning of each enterprise in this industry, the basis for building a system of intra-firm training.

The problem of developing the competence of production staff is not so much in training their methods of operation in the normal operation of modern equipment, but in advanced preparation for successful, motivated, conscious, responsible and operational actions in different situations prospects of continuous modernization of equipment for bakeries.


Keywords


in-house training; competencies of production staff; professional competence; economic criteria for assessing knowledge; skills; abilities; system of professional knowledge

Full Text:

PDF

References


Bilous, L. Y. (2016). Orhanizatsiyno-pravove zabezpechennya profesiynoho navchannya robitnychykh kadriv. Innovatsiyni rishennya v suchasniy nautsi, 8 (8), 4-21. [in Ukrainian].

Bilous, L. Y. (2013). Rozvytok investuvannya pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti. Zbirnyk materialiv dev"yatoyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi m. Kyyiv, 1-7. [in Ukrainian].

Bohatyr'ov, A. M., & Butenko, A. I., Kuznetsova I. O. (2003). Planuvannya diyal'nosti pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti v umovakh rynku. Odesa. [in Ukrainian].

Bohynya, D. P., & Hrishnova, O. A. (2001). Osnovy ekonomiky pratsi. Kyyiv: Znannya-Pres. [in Ukrainian].

Borshchevs'kyy, P. P., & Knyazyev, S. I. (2000). Osnovni napryamy rozvytku boroshno-krup"yanoyi i kombikormovoyi promyslovosti Ukrayiny. Ekonomika APK, 5, 36-47. [in Ukrainian].

Bova, T. V. (2008). Otsinka efektyvnosti vykorystannya vyrobnychoho potentsialu suchasnykh promyslovykh pidpryyemstv. Ekonomichnyy prostir, 12/2, 66-72. [in Ukrainian].

Hrishnova, O. A. (2001). Lyuds'kyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky. Kyyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Brych, V. Ya., & Bilous, L. Y. (2015). Mistse robitnychykh kadriv u strukturi lyuds'kykh resursiv. Stalyy rozvytok ekonomiky, 3 (28), 11-18. [in Ukrainian].

Brych, V. Ya., & Korman, M. M. (2013). Psykholohiya upravlinnya. Kyyiv: Kondor-Vydavnytstvo. [in Ukrainian].

Brych, V., & Shpak, Ya. (2016). Pidvyshchennya dostovirnosti otsinky potentsiynoyi spromozhnosti pidpryyemstva rozrakhovuvatysya za investytsiynymy zobov"yazannyamy. Svit finansiv, 1, 37-47. [in Ukrainian].

Brych, V., & Borysyak, O. (2016). Vplyv depresyvnykh rynkiv pratsi na upravlinnya personalom pidpryyemstv. Sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoyi intehratsiyi, 21(10), 60-65. [in Ukrainian].

Brych, V., & Nahara, M. (2016). Developmentyzatsiyni osoblyvosti rynku pratsi v umovakh hlobalizatsiyi. Ekonomichnyy analiz, 6-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» st. 30. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/go/1060-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro profesiynyy rozvytok pratsivnykiv» vid 12.01.2012 # 4312-VI. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4312-17.

Zakon Ukrayiny «Pro profesiyno-tekhnichnu osvitu» vid 10.02.1998 r. # 103/98 VR. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Zakon Ukrayiny «Pro profesiynyy rozvytok pratsivnykiv».




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.187

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Lubomyr Bilous

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023