Forecasting the objective number of higher education institutions in relation to modern factors

Ruslana Ruska, Andrii Aliluiko, Svitlana Plaskon, Ivan Novosad


Abstract


Introduction. Education is an indicator of the country's intellectual potential. Higher education is a strategic resource through which the state is competitive in the global labour market.complete higher education attests to the professional and cultural level of a considerable number of the population, especially young people, and is not only an indicator of economic growth but also of social stability. The purpose of investigation was determined by the analysis of current state of higher education institutions and the main influencing factors for them. The coefficient of interest of graduates in receiving higher education in Ukraine is determined on the basis of regression analysis. Arima models were constructed using time series theory for prediction of the number of higher education institutions for future periods.

Purpose. The purpose of the study is the construction the predictive models of the dynamics of the number of future students and the number of higher education institutions in Ukraine.

Methodology. Regression analysis is used as one of the main methods of scientific research in the process of writing the article; time series theory, in particular Arima modeling of the Statistica application package; methods of mathematical modeling, in particular approximating polynomials in the process of modeling the dynamics of the institutions of higher education and the number of students, to determine the coefficient of interest.

Results. The study found that the number of institutions of higher education depends on the one hand on the time factor, on the other – on the number of students. Given that the number of students and the amount higher education institutions can be characterized as a dynamic process, the theory of time series, in particular Arima modelling, was applied.


Keywords


higher education; interest rate; Arima-models; analysis; modelling

Full Text:

PDF

References


Антонюк Л. Л., Ільницький Д. О. Сценарії розвитку вищої освіти: глобальний контекст та стратегія України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2018. Спец. вип.: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти: зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. С. 203–227

Мельник А., Кук Т., Сапян А. Стан та перспективи вищої освіти в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. Спецвипуск. Київ: КНУТД. 2018. С.228-238.

Прокопенко І. Ф., Мельникова О. В. Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка 17 (2018). С. 5-14.

Мусієнко О. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування №3. 2017. С. 66-77.

Колісник О. В. Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації. Київський національний університет технологій та дизайну, 2019.

Кобець А. С., Пугач А. М. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. (6-7). С. 24-31.

Холявко Н. І. Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки. Бізнес Інформ №3 2018. С. 121-126.

Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. 612 с. С. 150-152.

Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 92–102.

Гринькевич О. С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. С. 947-954.

Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. Конкурентоспроможність вищої освіти України. [Електронний ресурс] - 2018 - dspace.oneu.edu.ua

Іванова С. Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf? sequence=1.

Семенець Ю. О. Інтернаціоналізація вищої освіти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство 14 (2) (2017). С. 108-113.

Супрун Д. М. Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2017. №34. С. 171-178.

Вища освіта https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2020.pdf

Перерва А. С., Ковалюк Т. В. Порівняльний аналіз методів прогнозування стаціонарних та нестаціонарних часових рядів. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, №3(46). С. 101-112
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.127

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Ruslana Ruska, Andrii Aliluiko, Svitlana Plaskon, Ivan Novosad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023