Прогнозування кількості закладів вищої освіти відносно факторів сьогодення

Ruslana Ruska, Andrii Aliluiko, Svitlana Plaskon, Ivan Novosad


Анотація


Вступ. Показником інтелектуального потенціалу країни є освіта. Вища освіта – це стратегічний ресурс завдяки якому держава є конкурентоспроможною на світовому ринку праці. Повна вища освіта свідчить про професійний та загальнокультурний рівень значної кількості населення, особливо молоді і є не лише показником економічного зростання, а й соціальної стабільності. Проаналізувавши сучасний стан кількості ЗВО і основних факторів впливу на них, зумовило поставити мету дослідження.

Метою дослідження є прогнозування динаміки кількості майбутніх студентів та кількості закладів вищої освіти в Україні.

Методологія. В процесі написання статті використано регресійний аналіз, як один з основних методів наукових досліджень; теорію часових рядів, зокрема Arima моделювання прикладного пакету Statistica; прийоми математичного моделювання, зокрема апроксимуючі поліноми в процесі моделюванні динаміки кількості ЗВО та кількості студентів, також для визначення «коефіцієнта зацікавленості».

Результати. У результаті дослідження виявлено, що кількість ЗВО залежить з однієї сторони від часового фактору, з іншого – від кількості студентів. З огляду на те, що кількість студентів та кількість ЗВО можна охарактеризувати як динамічний процес, застосовано теорію часових рядів, зокрема Arima-моделювання.

Використовуючи Arima-моделі прогнозовано кількість студентів та кількість закладів вищої освіти на наступні два роки. Відносні похибки за даними моделями становлять 6% та 0,4% відповідно.

На основі статистичних даних щодо кількості випускників всіх закладів середньої освіти та кількості прийнятих студентів в заклади вищої освіти України було виведено коефіцієнт зацікавленості’ в отримані вищої освіти, що дає змогу спрогнозувати кількість майбутніх абітурієнтів.

Отримані прогнозні значення кількості студентів та закладів вищої освіти України різними методами, адекватно відображають реальний стан сьогодення.

 


Ключові слова


вища освіта; ЗВО; студенти; коефіцієнт зацікавленості; Arima- моделі; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л. Л., Ільницький Д. О. Сценарії розвитку вищої освіти: глобальний контекст та стратегія України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2018. Спец. вип.: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти: зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. С. 203–227

Мельник А., Кук Т., Сапян А. Стан та перспективи вищої освіти в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. Спецвипуск. Київ: КНУТД. 2018. С.228-238.

Прокопенко І. Ф., Мельникова О. В. Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка 17 (2018). С. 5-14.

Мусієнко О. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування №3. 2017. С. 66-77.

Колісник О. В. Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації. Київський національний університет технологій та дизайну, 2019.

Кобець А. С., Пугач А. М. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. (6-7). С. 24-31.

Холявко Н. І. Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки. Бізнес Інформ №3 2018. С. 121-126.

Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. 612 с. С. 150-152.

Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 92–102.

Гринькевич О. С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. С. 947-954.

Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. Конкурентоспроможність вищої освіти України. [Електронний ресурс] - 2018 - dspace.oneu.edu.ua

Іванова С. Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf? sequence=1.

Семенець Ю. О. Інтернаціоналізація вищої освіти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство 14 (2) (2017). С. 108-113.

Супрун Д. М. Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2017. №34. С. 171-178.

Вища освіта https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2020.pdf

Перерва А. С., Ковалюк Т. В. Порівняльний аналіз методів прогнозування стаціонарних та нестаціонарних часових рядів. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, №3(46). С. 101-112
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.127

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021