Прогнозування кількості закладів вищої освіти відносно факторів сьогодення

Ruslana Ruska, Andrii Aliluiko, Svitlana Plaskon, Ivan Novosad


Анотація


Вступ. Показником інтелектуального потенціалу країни є освіта. Вища освіта – це стратегічний ресурс завдяки якому держава є конкурентоспроможною на світовому ринку праці. Повна вища освіта свідчить про професійний та загальнокультурний рівень значної кількості населення, особливо молоді і є не лише показником економічного зростання, а й соціальної стабільності. Проаналізувавши сучасний стан кількості ЗВО і основних факторів впливу на них, зумовило поставити мету дослідження.

Метою дослідження є прогнозування динаміки кількості майбутніх студентів та кількості закладів вищої освіти в Україні.

Методологія. В процесі написання статті використано регресійний аналіз, як один з основних методів наукових досліджень; теорію часових рядів, зокрема Arima моделювання прикладного пакету Statistica; прийоми математичного моделювання, зокрема апроксимуючі поліноми в процесі моделюванні динаміки кількості ЗВО та кількості студентів, також для визначення «коефіцієнта зацікавленості».

Результати. У результаті дослідження виявлено, що кількість ЗВО залежить з однієї сторони від часового фактору, з іншого – від кількості студентів. З огляду на те, що кількість студентів та кількість ЗВО можна охарактеризувати як динамічний процес, застосовано теорію часових рядів, зокрема Arima-моделювання.


Ключові слова


вища освіта; ЗВО; студенти; коефіцієнт зацікавленості; Arima- моделі; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л. Л., Ільницький Д. О. Сценарії розвитку вищої освіти: глобальний контекст та стратегія України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2018. Спец. вип.: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти: зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. С. 203–227

Мельник А., Кук Т., Сапян А. Стан та перспективи вищої освіти в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. Спецвипуск. Київ: КНУТД. 2018. С.228-238.

Прокопенко І. Ф., Мельникова О. В. Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка 17 (2018). С. 5-14.

Мусієнко О. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування №3. 2017. С. 66-77.

Колісник О. В. Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації. Київський національний університет технологій та дизайну, 2019.

Кобець А. С., Пугач А. М. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. (6-7). С. 24-31.

Холявко Н. І. Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки. Бізнес Інформ №3 2018. С. 121-126.

Гнедіна К. В. Шляхи зростання конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. 612 с. С. 150-152.

Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 92–102.

Гринькевич О. С., Зеленюк К. П. Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. С. 947-954.

Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. Конкурентоспроможність вищої освіти України. [Електронний ресурс] - 2018 - dspace.oneu.edu.ua

Іванова С. Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf? sequence=1.

Семенець Ю. О. Інтернаціоналізація вищої освіти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство 14 (2) (2017). С. 108-113.

Супрун Д. М. Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2017. №34. С. 171-178.

Вища освіта https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2020.pdf

Перерва А. С., Ковалюк Т. В. Порівняльний аналіз методів прогнозування стаціонарних та нестаціонарних часових рядів. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, №3(46). С. 101-112
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.127

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022