Methodology for assessing and analyzing the innovative potential of the industrial enterprise personnel

Maryna Adamenko


Abstract


Introduction. Personnel possesses their own innovative potential and is a basic resource for innovative activities of the enterprise. Assessment and analysis of the innovative potential of enterprise personnel are an important focus area of the enterprise analytics. A review of publications demonstrates insufficiency of research concerning assessment and analysis of the personnel innovative potential and absence of the relevant methodology in Ukrainian science.

Purpose. The article aims to describe methodology of assessing and analyzing the innovative potential of the enterprise personnel developed within the author’s research framework.

Methods (methodology). The methods used in the article include: theoretical research methods (formation of concepts, assertions, inference); elementary theoretical analysis and synthesis, the logic method; the system-structural method.

Results. The article substantiates that when studying, it is necessary to separate assessment and analysis of the innovative potential of the enterprise personnel. Considering this, it is suggested to treat methodology of the enterprise personnel innovative potential as the totality of methodological approaches to its assessment and analysis.The methodological approach to assessing and analyzing the innovative potential of personnel is intended to form its conceptual basis with relevant components and determine methods of formalized assessment of personnel’s innovative potential level and its components, combine these methods into a certain methodology. The methodological approach to analyzing the innovative potential of enterprise personnel is to establish a relevant conceptual idea and build the methodology capable of determining aims, purposes, sequence of such an analysis, relevant analytical procedures and methodological approaches as well as complying with the system of personnel innovative potential management based on its previous assessment. While establishing the methodology for assessing and analyzing the innovative potential of enterprise personnel, the authors present a methodological platform, outline the aim, the concept, the working hypothesis postulates, determine principles, methods and develop the program of the methodological study of assessing and analyzing the innovative potential of enterprise personnel. The suggested methodology enables establishing the conceptual and scientific-methodological basis for assessing and analyzing the innovative potential of personnel at any enterprise.

 

Keywords


innovative abilities; innovative opportunities; concept; methodological platform; methodological approach; scientific idea

Full Text:

PDF

References


Horshenyn, V. P. (2006). Kryterii i pokazateli innovatsionnoho potentsyala personala korporatsii. Innovatsii, 4 (91), 115-119.

Krupskyi, O. P. (n.d.). Skladovi innovatsiinoho potentsialu personalu turystychnoho pidpryiemstva. Naukovyi visnyk BDFEU. Ekonomichni nauky, 79-82.

Perehudova, T. V., & Bystrov, A. H. (2014). Otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu pratsivnykiv pry vprovadzhenni innovatsii v orhanizatsii: teoretyko-metodychnyi aspekt. Ukrainskyi sotsium, 3, 78-88.

Prudenko, O. A. (2019). Otsinka innovatsiinoho potentsialu pratsivnykiv v suchasnykh umovakh. Efektyvna ekonomika, 4. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.4.46

Rud, N. T. (2019). Innovatsiinyi potentsial personalu pidpryiemstva: sutnist, upravlinnia ta metody otsinky. Ekonomichnyi forum, 2, 180-190.

Yanchenko, Z. B. (2013). Otsinka liudskoho kapitalu yak skladovoi innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 14, 44-48.

Abesinova, O. K. (2013). Analiz innovatsiinoho kadrovoho potentsialu pidpryiemstva. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, 1, 129-138.

Duplenko, N. H. (2015). Metodika analiza innovatsionnoho potentsiala personala orhanyzatsii. Vestnyk Baltyiskoho federalnoho universiteta im. Y. Kanta, 3, 33-40.

Koiuda, P. M., & Sheiko, I. A. (2013). Efektyvnist innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: teoriia ta praktyka. Kharkiv: KhNURE.

Azrylyian, A. N. (1997). Bolshoi ekonomicheskii slovar. Moscow: Institut novoi ekonomiki.

Bilodid, K. (1970-1980). Slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova dumka. Retrieved from: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh.

Raizberh, B. A., & Lozovskyi, L. Sh., Starodubtseva, E. B. (1999). Sovremennyy ekonomicheskii slovar. Moscow: INFRA-M.

Zatserkovnyi, V. I., Tishaiev, I. V. & Demydov, V. K. (2017). Metodolohiia naukovykh doslidzhen. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia.

Lazaryshyna, I. D. (2017). Pryntsypy ekonomichnoho analizu yak instrument zabezpechennia yoho yakosti. Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system v heoekonomichnomu prostori: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia obliku ta opodatkuvannia: materialy Mizhnar. nauko-prakt. konf. (11-12 travnia 2017). Ternopil: TNTU im. I. Puliuia, 96-98.

Kovalchuk, T. M., & Verhun, A. I. (2020). Systema pryntsypiv orhanizatsii ekonomichnoho analizu. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 31 (70), 5, 98-105.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.147

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Maryna Adamenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023