Formation of the mechanism of anti-crisis management by international entities

Maryna Savchenko, Olga Shkurenko


Abstract


Introduction. The objective pattern of development of any socio-economic system is cyclical, which includes the crisis phase. This phase is especially evident in the current conditions of functioning of international business entities in various fields and industries. A review of scientific publications has demonstrated the fragmentary nature of research on the formation of an anti-crisis mechanism for managing international business entities.  That is why the problem of studying the possibilities of survival in the economic crisis and the application of an effective mechanism of crisis management is one of the most pressing today.

Purpose. The purpose of the article is to develop theoretical and methodological provisions for improving the substantive characteristics of the mechanism of crisis management of international business entities.

Method (methodology).  The article uses a number of general scientific research methods, including monographic method, methods of scientific abstraction and generalization, dialectical method, induction and deduction provided gradual refinement of structural elements of the mechanism of crisis management in modern conditions.

Results. It is proved that the crisis is derived from the cyclical nature of the reserves of the economy, which on the one hand causes a real threat of bankruptcy for international businesses in a period of declining production, and on the other - is an objective prerequisite for their further growth and development. The periods of development of the crisis of the subjects of international business are formed and the managerial, financial and economic-legal crisis are singled out accordingly. The article proposes to understand the crisis of international business entities as a set of situations caused by exogenous and endogenous factors that upset the balance of the international business entity, and over time may lead to changes in organizational, economic and production mechanism of its operation. The authors of the article build a mechanism of anti-crisis management of international business entities, which is a set of elements, technologies and tools that provide prediction of crisis danger, symptom analysis, and identify measures to reduce the negative effects of the crisis for international business entities and the use of factors for their further development.  The constituent elements of the mechanism of anti-crisis management of international business entities are grouped into six blocks: crisis diagnosis; selection and substantiation of influencing factors to determine the signs of crisis; determination of the phase (stage) of the life cycle of an international business entity; determining the type of crisis management; selection and substantiation of indicators for crisis diagnosis; implementation of crisis management. The proposed mechanism allows to bring international business entities out of crisis situations and ensure the stabilization of their financial condition.


Keywords


crisis; subject of international business; mechanism; crisis management; diagnostics; situational approach; methods; principles; functions

Full Text:

PDF

References


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from: https:// ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Prohrama stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia naslidkiv COVID-19 «Ekonomichne stymuliuvannia»: informatsiino-analitychni materialy. Dodatok do Derzhavnoi prohramy stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuvalnymy zakhodamy shchodo zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronovirusnoi khvoroby (COVID-19) na 2020-2022 rr. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/07.2020/programa.pdf. [in Ukrainian].

Intehratsiia v hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti. Daidzhest, 6. Retrieved from: https://www.industry4ukraine.net/digest-6/. [in Ukrainian].

Vasylenko, V. O. (2015). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. Кyiv: Tsentr navch. l-ry. Retrieved from: http://eclib.atwebpages.com. [in Ukrainian].

Hrynov, A. V. (2009). Restrukturyzatsiia yak shliakh stabilizatsii ekonomiky Ukrainy v umovakh svitovoi kryzy. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, 3(17), 58–63. [in Ukrainian].

Dmytrenko, A. I. (2009). Stratehii antykryzovoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU, 4(20), 46–51. [in Ukrainian].

Kostyrko, L. A. (2012). Finansovyy mekhanizm ustoychivogo razvitiya predpriyatiy: strategicheskiye oriyentiry. sistemy obespecheniya. adaptatsiya. Lugansk: Izd-vo «Noulidzh». [in Russian].

Lihonenko, L. O. (2011). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii. Kyiv: KNTEU. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2004). Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shcherban, I. O. (2010). Formuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia poserednytskykh turystychnykh pidpryiemstv. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, 2(50). Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ ekon/2010_2/index.htm. [in Ukrainian].

Daft, R. L. (2014). Menedzhment. SPb.: Piter. [in Russian].

Zyatkovs`kij, I. V. (2003). Finansovoe ozdorovlenie predpriyatij: teoriya i praktika. Ternopol`: E`konomicheskaya my`sl`. [in Russian].

Zyatkovs`kij, I. V. (2003). Finansy` predpriyatij. Kyiv: Kondor. [in Russian].

Rodionova, N. V. (2002). Antikrizisny`j menedzhment. Moscow: YuNITI-DANA. [in Russian].

Utkin, E`. A. (1997). Antikrizisnoe upravlenie. Moscow: Infra-M. [in Russian].

Belyaev, S. G. (2016). Teoriya i praktika antikrizisnogo upravleniya. Moscow: YuNITI. [in Russian].

Korol, V. S. (2011). Antykryzovyi menedzhment v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky: avtoref. dys. nazdob. nauk. stup. kand. ekon. nauk 08.06.02. L. [in Ukrainian].

Korotkov, E. M. (2012). Antikrizisnoye upravleniye. Moscow: Infra-M. [in Russian].

Minayev, E. S., & Panagushin, V. P. (2000). Antikrizisnoye upravleniye. Moscow: PRIOR. [in Russian].

Buleyev, I. P., & Bryukhovetskaya, N. E. (2000). Antikrizisnoye upravleniye predpriyatiyem. Donetsk: IEP NAN Ukrainy. [in Russian].

Gryaznova, A. G., Fedotova, M. A., & Marinyuk, A. N. (1999). Antikrizisnyy menedzhment. Moscow: EKMOS. [in Russian].

Sytnyk, L. S. (2000). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom; NAN Ukrainy; In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk: IEP NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Keller, R. (1999). Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung. Berlin: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe.

Pererva, P. H., Kosenko, A. V., & Kosenko, O. P. (2012). Antykryzovi instrumenty staloho rozvytku pidpryiemstva: innovatsiina, investytsiina ta marketynhova polityka. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/ 2012_25/statti/16Pererv.pdf. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.074

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) Maryna Savchenko, Olga Shkurenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023