Accounting support for the management of cultural heritage objects

Liliya Korytnyk


Abstract


Introduction. The subjects of the public sector of cultural heritage, as a group of institutions that store history in objects, play an important role in maintaining and developing national consciousness and identity. However, the financing mechanism and accounting system inherent in domestic practice need to be modernized to optimize the management of cultural heritage sites and popularize the achievements of national and world cultural heritage.

Purpose. The purpose of the article is to analyze the management of the use of budgetary funds in the context of the modern concept of preserving and protecting the national heritage and studying the sectoral problems of accounting for cultural heritage objects.

Method (methodology). Method of system analysis, methods of causal analysis, tabular method, relative indicators.

Results. The key directions have been identified and the volumes of use of budgetary funds have been analyzed to ensure the activities of the subjects of the state sector of cultural heritage. It is determined that the financing mechanism should include budget allocations based on performance and revenues from the provision of paid services. The priority task to improve the system of financing public sector entities (including the cultural sector) should be the introduction of a mechanism for allocating state budget expenditures based on the economic indicator "cost of public services", which will change the use of budget funds from maintenance to financing cost of quality public services. It is established that the urgent issue is the creation of a national standard for accounting of cultural heritage assets and the development of guidelines for it; supplementing the chart of accounts in the public sector with accounts to display information on the availability and movement of objects of national heritage; creation of an automated system of accounting for cultural heritage assets and introduction of new digital technologies to ensure the development of society and the spread of intercultural dialogue.


Keywords


budget program; budget funds; public sector; cultural heritage; museum; national heritage; accounting; management; financing

Full Text:

PDF

References


Kaliuha, Ye., & Herasymenko, O. (2018). Vartisna otsinka muzeinykh predmetiv [Valuation of museum objects]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 5(200), 19-26 [in Ukrainian].

Kovalchuk, A. O. (2019). Otsyfruvannia muzeinykh fondiv dlia vnutrishnoho vykorystannia. Orhanizatsiino-pravovi aspekty [Digitization of museum funds for internal use. Organizational and legal aspects]: metodychni rekomendatsii. Kyiv: Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Khorunzhak, N., & Sysiuk, S. (2020). Oblik muzeinykh eksponativ: dosvid respubliky Polshcha. [Accounting of museum exhibits: the experience of Republic of Poland]. Ekonomichnyi analiz. 30 (3), 220-227 [in Ukrainian].

Zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy. [Report on the execution of the State Budget of Ukraine]. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu [in Ukrainian].

Pasporty biudzhetnykh prohram. [Passports of budget programs]. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/content/pasporti-byudzhetnih-program.html [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/content/pasporti-byudzhetnih-program.html [in Ukrainian].

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 135 «Vytraty» (2012) [National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 135 «Costs»]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy No568. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 [in Ukrainian].

Lovinska, L. H. (2017). Sobivartist posluh derzhavnoho sektoru Ukrainy v konteksti reformy finansovoho upravlinnia [The cost price of public sector of Ukraine services in the context of financial management reform]. Finansy Ukrainy, 8, 58–79 [in Ukrainian].

Dopovid pro rozvytok sektoru kulturnoi spadshchyny v Ukraini. [Report on the development of the cultural heritage sector in Ukraine]. Retrieved from: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Subsector_report_Ua_ukrainian_Fin.pdf [in Ukrainian].

Shevtsov, I. P. (2012). Suchasnyi stan rozvytku muzeinykh informatsiinykh system. [The current state of development of museum information systems]. 18 Sumtsovski chytannia: Muzei yak sotsiokulturnyi instytut v umovakh informatsiinoho suspilstva. Retrieved from: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=19 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.125

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) Liliya Korytnyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023